ДЗВОНИ
НАМ


» » Тернопільський національний економічний університет – професіоналізм, престиж, поступ

Тернопільський національний економічний університет – професіоналізм, престиж, поступ

Дата: 20-10-2016, 10:22 | Автор: Директор Музею історії ТНЕУ

 Тернопільський національний економічний університет — сьогодні відомий в українському та світовому освітньому середовищі навчальний заклад, який має високопрофесійний професорсько-викладацький колектив, сучасну матеріально-технічну базу, усталені традиції та формує престиж регіону.
 
Важливою точкою відліку в історії вищого навчального закладу стало 29 вересня 2006 р., коли відповідно до Указу Президента України В. Ющенка ТДЕУ було надано статус «національний», що збіглося в часі із 40-річчям створення. Оскільки Тернопільський національний економічний університет — правонаступник ТДЕУ, то посаду ректора і надалі обіймав д-р екон. наук, професор С. І. Юрій. У структурі внз функціонували 10 факультетів і 3 інститути, що готували фахівців за 9 напрямами, 22 спеціальностями, навчально-консультаційні центри.
 
Високий рейтинг університету підтверджено відповідними перевірками, експертними оцінками. Упродовж 2004 р., 2008 рр. внз проходив акредитаційну експертизу, за результатами якої експертна комісія рекомендувала Державній акредитаційній комісії визнати Тернопільський національний економічний університет акредитованим за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня та продовжити термін дії ліцензії до 1 липня 2019 року.
 
Відповідальним кроком на шляху до вдосконалення діяльності університету з урахуванням критеріїв європейських університетів було звернення у 2008 р. до Європейської Асоціації Університетів (ЄАУ) про оцінювання діяльності нашого університету відповідно до Інституційної програми оцінювання ЄАУ. У 2009 р. двічі експертна комісія ЄАУ у складі 5 осіб працювала у нашому внз. Звіт оцінювання ґрунтовно проаналізовано та обговорено у колективах усіх рівнів. Виконання розроблених заходів сприяло поступальному розвиткові університету і його інтеграції у європейський освітній простір.
 
За 2005–2011 рр. професорсько-викладацький персонал, докторанти, аспіранти і здобувачі наукового ступеня опублікували 18 857 наукових праць, зокрема монографій — 235, підручників — 64, навчальних посібників — 338. Важливим резервом поповнення університету висококваліфікованими кадрами були аспірантура з 18 наукових спеціальностей та докторантура із чотирьох спеціальностей. На базі наукових шкіл університету працювали 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.
 
За 2005–2011 рр. працівники та аспіранти університету захистили 28 докторських і 309 кандидатських дисертацій. Упродовж 2005–2011 рр. університет провів 194 наукових та науково-технічних заходи, зокрема 47 міжнародних, 30 всеукраїнських, 15 загальноуніверситетських конференцій, 48 наукових семінарів і 54 круглих столи міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. 13–14 травня 2011 р. у ТНЕУ проведено виїзне засідання Загальних зборів Академії економічних наук України. За 2005–2011 рр. три молодих науковці захистили докторські дисертації, один став лауреатом Премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць; 4 — володарями гранта Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених; 2 — отримували академічну стипендію Президента України для аспірантів; 11 — стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених; 29 — стипендію ректора ТНЕУ для молодих учених.
 
На 2011 р. університет мав 52 угоди, укладені з вищими навчальними закладами 18-ти зарубіжних країн (з яких 30 — внз 12-ти країн Європейського Союзу, а також Канади, США, Китаю, Білорусі, Росії, Казахстану, Молдови). У квітні 2011 р. ТНЕУ удостоєний почесного звання «Лідер національної освіти» за багаторічну науково-педагогічну діяльність і нагороджений золотою медаллю в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти». У травні 2011 р. університет нагороджено сертифікатом якості швейцарського інституту стандартів якості «International Quality Certificate» (SIQS).
 
Станом на 2012 р. у структурі університету функціонували: 14 факультетів, 3 територіально відокремлених інститути, 1 філія, 66 кафедр, 4 навчально-консультаційних центри, 2 коледжі.
 
Після смерті у 2012 р. професора С. І. Юрія Тернопільський національного економічного університету очолив доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, «Doctor Honoris Causa» Стопанської академії «Д. А. Ценов» Андрій Ігорович Крисоватий, випускник університету 1989 р.
 
Останній період напередодні 50-річного ювілею позначений для ТНЕУ навчальними і науковими здобутками.
 
З 2015–2016 н. р. освітній процес у ТНЕУ забезпечується за новими галузями та спеціальностями, зокрема за 10 галузями знань; за 7 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»; за 24 спеціальностями за ступенем «бакалавр»; за 12 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»; за 19 спеціальностями за ступенем «магістр».
 
Виконання стратегічних завдань увиразнювалося, зокрема, у потребі підготовки «нових облич» зі «свіжим мисленням», які у змозі інтегруватися у практику розбудови сучасної України і глобалізований світ через створення нових академічних програм у сфері наук про життя, суспільних наук та інформаційних технологій, а також професійних тренінгів для здобуття практичних навичок.
 
Усі зміни в структурі університету, насамперед, орієнтовані на максимальну реалізацію нагромадженого потенціалу і забезпечення високих результатів освітньої та наукової діяльності. ТНЕУ — це 7 факультетів; 7 інститутів; 3 філії; 4 навчально-науково-виробничих центри; 4 коледжі. У складі ТНЕУ функціонують 52 кафедри, а також НДІ інноваційного розвитку та державотворення, у структурі якого працюють 4 дослідницьких інститути, центри і 3 дослідницькі лабораторії.
 
У Тернопільському національному економічному університеті навчається 14 963 студенти.
 
Зі студентами працюють 711 викладачів-професіоналів, 8 заслужених працівників освіти, 5 заслужених діячів науки і техніки України, 3 заслужених винахідники України, 1 заслужений працівник фізкультури і спорту, 2 заслужених тренери України, 1 заслужений працівник промисловості України, 2 заслужених працівники культури України, 1 заслужений економіст України, 8 відмінників освіти України.
 
Сприяти особистісно орієнтованій освіті, подати студентам високоякісну новітню інформацію, забезпечити вільний доступ до світових інформаційних джерел — це головні завдання наукової бібліотеки університету. З 2011 р. вона розміщається у новозбудованому корпусі, де працюють 2 зали електронних ресурсів на 140 місць з безкоштовним доступом до мережі Інтернет. Фонд бібліотеки становить понад 500 тис. примірників українською та іноземними мовами, зокрема наукової літератури — понад 206 тис., навчальної — понад 277 тис., авторефератів — понад 5 тис., 504 дисертації, 2116 компакт-дисків.
 
Наш університет — єдиний український нестоличний внз, який має філію за кордоном — у Єревані, столиці Вірменії, де навчаються понад 500 студентів українського походження. Вона успішно конкурує на ринку освітніх послуг з університетами США, Франції. Це свідчить про високий рейтинг економічної наукової школи, а також є ринковою формою визнання високої якості надання освітніх послуг.
 
Інноваційний розвиток університету відбувається в умовах сучасних ринкових відносин, створення нових технологій, інтеграції у світову систему вищої освіти. Питання підвищення якості підготовки студентів відповідно до міжнародних стандартів вирішуються за активного впровадження та функціонування сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Серед складників розвитку інноваційних технологій у ТНЕУ варто виокремити впровадження принципово нових методик організації навчального процесу та активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів.
 
Інноваційні підходи стали невід’ємною складовою діяльності усіх структурних підрозділів вишу. Широке використання інформаційних технологій в управлінській діяльності університету забезпечує активну взаємодію всіх структур у різних напрямах його функціонування. В університеті впроваджена електронна система управління, створена електронна бібліотека, формується архів електронних документів. Налагоджено спілкування викладачів і студентів у режимі онлайн, як і проведення відкритих засідань вченої ради університету, що сприяє доступності, прозорості та своєчасності прийняття управлінських рішень. Створена інформаційна система підтримки освітнього процесу спрямовується на реалізацію її основних функцій (забезпечення навчання, соціалізацію, внутрішній контроль виконання освітніх стандартів тощо). Комп’ютерні лабораторії укомплектовано сучасною технікою та під’єднано до всесвітньої мережі Інтернет. Станом на 2015 р. у ТНЕУ налічується 1535 комп’ютерів, об’єднаних в одну корпоративну мережу, що охоплює філії за межами м. Тернопіль.
 
Тернопільський національний економічний університет — визнаний в Україні та світі науковий центр, найбільший у Західному регіоні вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, — активно розширює горизонти української науки й освіти, наполегливо здобуває світове визнання, готує висококваліфіковані наукові кадри, впроваджує інноваційні розробки у виробництво. За період існування університет розвинувся як один із найпотужніших наукових осередків серед вищих навчальних закладів України.
 
Упродовж 2013–2015 рр. наукова та науково-технічна діяльність університету зорієнтована на: досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, фундаменталізацію освітньої підготовки та універсалізацію навчального процесу через поєднання науки й освіти, наукове забезпечення навчального процесу, формування та розвиток наукових шкіл; підтримку молодої науки, забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки України. У полі зору ректора і ректорату постійно перебували такі важливі питання: вдосконалення організаційно-функціональної структури; організація наукових досліджень і диверсифікація джерел фінансування; результативність науково-дослідних робіт; науково-видавнича діяльність; наукові заходи; підтримка молодих учених; організація науково-дослідної роботи студентів. Для реалізації окресленої мети та вирішення визначених завдань в університеті впроваджено сучасну структурно-організаційну систему управління науковою діяльністю.
 
У процесі багаторічної наукової діяльності в університеті сформовано потужні наукові школи, що дають змогу істотно підвищити якість навчального процесу, розширити діапазон фахової підготовки студентів. Нині чимало кафедр працюють за декількома науковими напрямами, які очолюють провідні доктори наук, професори, знані в Україні та за кордоном. Зберігається позитивна динаміка науково-видавничої діяльності. Замовниками наукової продукції вчених університету були: Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Державний фонд фундаментальних досліджень, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Національне агентство України з питань державної служби України, а також підприємства, організації, установи та суб’єкти підприємницької діяльності.
 
Результати наукових досліджень професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня університету були реалізовані щорічно у понад 100 документах (нормативно-правові акти, науково обґрунтовані рекомендації, аналітичні записки, методики тощо), подані до центральних і місцевих органів влади, а також використовуються суб’єктами господарювання та в навчальному процесі університету.
 
Характерною рисою, яка завжди виокремлювала ТНЕУ з-поміж інших навчальних закладів економічного профілю, є плідне поєднання теорії й практики, що впродовж багатьох десятиріч давало змогу генерувати нові напрями досліджень. Розвиток наукової діяльності та розвиток суспільного виробництва розглядаються як діалектично пов’язані процеси. Зокрема, винахідництво є однією із ланок єдиного неперервного і взаємозумовленого науково-виробничого процесу. Сьогодні ТНЕУ є власником 196 патентів України на винаходи та корисні моделі. Винахідники університету запропонували принципово нові і вдосконалили наявні конструкції та пристрої сільськогосподарської техніки, способи вирощування та підвищення урожайності сільськогосподарської продукції, спосіб виявлення комп’ютерних атак нейромережевою штучною імунною системою, пристрій для введення алфавітно-цифрових даних, сонячний двигун, пристрій для отримання енергії від каналізаційних стоків, спосіб самодіагностики термопар на місці експлуатації та пристрій для його реалізації, пристрій для обробки нечіткої інформації та ін.
 
У ТНЕУ щорічно проводяться понад 50 наукових і науково-технічних заходів міжнародного, всеукраїнського, регіонального та загальноуніверситетського рівнів. Про важливість конференцій свідчить активна участь у їхній роботі науковців із провідних університетів і наукових закладів Польщі, Білорусі, Латвії, Литви, Естонії, США, Німеччини та інших країн. Загалом науковці університету співпрацюють з представниками із 31 країни.
 
Стали відомими не лише на освітянських теренах Західного регіону, а й в Україні та за кордоном наукові фахові видання ТНЕУ. В університеті видаються 5 фахових наукових журналів: «Вісник ТНЕУ», «Світ фінансів», «Журнал європейської економіки», всеукраїнський науковий та соціально-психологічний часопис «Психологія і суспільство», «Комп’ютинг» та 4 фахові наукові збірники: «Економічний аналіз», «Наука молода», «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє», «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України».
 
Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті розглядається як визначальний чинник освітньо-професійної та наукової діяльності. Серед важливих завдань у цьому напрямі — формування і розвиток кадрового резерву, який зможе забезпечити місію університету та його конкурентоспроможність на українському і європейському ринках освітніх послуг. В університеті створено всі умови на шляху від студента до доктора наук. Функціонує докторантура із шести спеціальностей та аспірантура з 19 спеціальностей.
 
У своїй діяльності ТНЕУ не обмежується теренами України. На ринку освітніх послуг України внз став лідером в інтеграції навчального процесу в європейський освітній простір. Ректор, професор А. І. Крисоватий особисто не просто долучається, а очолив розвиток міжнародного напряму діяльності нашого закладу.
 
Свідченням значного потенціалу в підготовці кадрів і міжнародного визнання, високого науково-педагогічного рівня діяльності університету є його співпраця із провідними навчальними закладами інших країн. Так, у науковій та навчальній роботі плідною є співпраця ТНЕУ з університетами Канади, США, Німеччини, Польщі, Болгарії, Франції, Нідерландів, Данії, Греції, Китаю, Словаччини, Італії, Іспанії, Австрії, Білорусі та ін.
 
У 2014 р. Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій ТНЕУ розпочав реалізацію освітнього проекту «Україна — Норвегія» щодо професійної перепідготовки військовослужбовців Збройних сил України, звільнених у запас, та членів їхніх сімей.
 
Розвитку міжнародного співробітництва ТНЕУ сприяє визнання та реалізація принципів Великої хартії університетів, до якої університет приєднався у 2008 році. Університет є членом Європейської Асоціації Міжнародної Освіти (1999), Європейської Асоціації Університетів (2007), Таллуарської мережі (2012), Мережі Університетів прикордоння (2013), Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA) (2014), Мережі університетів Східної Європи (2014).
 
Системність і комплексність заходів у міжнародній діяльності ТНЕУ дали змогу отримати відповідні результати: університет розширив свою присутність у світовому освітньо-науковому просторі, використовуючи різні форми співпраці.
 
Зокрема, у 2013 р. ТНЕУ уклав Угоду про спільне керівництво дисертаційними роботами з Технічним інститутом Західної Македонії (Греція); у 2014 р. — Угоди з Державною вищою школою ім. Папи Яна Павла II (м. Бяла-Подляска); Вищою школою інформатики і економіки ТВП (м. Ольштин, Польща); Оснабрюкським університетом (Німеччина); Університетом ім. А. Й. Кузи (Румунія); Університетом ім. Александра Дубчека; Університетом Матея Бела; Пряшівським університетом (Словаччина); Університетом науки та технології Лілль (Франція). Якщо у 2011 р. основні напрями були задокументовані у форматі 52 угод про співпрацю з вищими навчальними закладами 18 зарубіжних країн, то у 2015 р. ТНЕУ уклав 83 угоди з університетами 25 зарубіжних країн, з яких 53 — з внз 16 країн Європейського Союзу, а також Канади, США, Китаю, Білорусі, Казахстану, Молдови.
 
У 2015 р. започатковано проведення науково-практичного симпозіуму «Норвезько-Українське співробітництво: здобутки та перспективи у сфері освіти і досліджень».
 
Визнанням здобутків університету у сфері міжнародної співпраці стало здобуття у 2013, 2015 і 2016 рр р. гран-прі у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» на Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра». У 2014 р. університет увійшов до переліку кращих внз СНД. В опублікованих у 2015 р. рейтингах Центру міжнародних проектів НДІ прикладних інформаційних технологій ТОП-200 «Євро-Освіта» у номінації «Кращі внз західного регіону України» ТНЕУ ввійшов до десятки найкращих.
 
На сьогодні університет посідає третє місце серед українських економічних вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації за індексом міжнародної активності, що підраховується МОН України в межах оцінювання глобального рейтингу внз.
 
У 2016 р. ТНЕУ став одним із чотирьох вищих навчальних закладів України, які потрапили до рейтингу ТОП-2000 провідних вищих навчальних закладів світу, що побудований на основі аналізу індексу цитованості за ресурсом Google Scholar.
 
Сучасний університет є співтовариством і життєвим діалогом студентів та професорів, об’єднаних спільними цінностями, науково-освітніми й духовно-культурними інтересами. Стали традиційними зустрічі ректора із представниками студентського самоврядування, що дає змогу дуже швидко реагувати на запити студентської молоді та долучати молоде покоління до вироблення стратегічних пріоритетів майбутнього. Молодь позиціоновано як партнера і генератора ідей, нестандартних рішень у вищому навчальному закладі, а дієва співпраця адміністрації та студентства дає змогу забезпечити якісне навчання і можливість власного зростання й розвитку особистості молодих людей поза навчальним процесом. Формування студентів як зрілих особистостей і носіїв місії університету, здатних до громадського лідерства та служіння Українській державі, виховання емоційно, духовно і фізично здорових молодих людей через створення динамічного й гнучкого навчального середовища, розвиток Школи студентського лідера, робота якої зініційована А. І. Крисоватим, є моделлю академічної співпраці «студент — викладач» на національному рівні.
  

 

 ТНЕУ є центром культури та духовності, адже в освітньому закладі студенти не тільки навчаються, а й духовно збагачуються. Щодня відбуваються численні культурно-мистецькі події. Поряд із науковою роботою та вихованням ринкового економічного мислення в університеті вдосконалюється національно-патріотичне виховання. Доброю традицією стало проведення щорічних оглядів-конкурсів, КВК між факультетами, літературно-мистецьких вечорів, виставок відомих художників та фотографів Тернопілля й України, конкурсів краси «Міс Університет», Дня першокурсника, а також різноманітних тематичних вечорів, концертів, днів відкритих дверей тощо. Збільшилася кількість визнаних колективів художньої самодіяльності, в яких розкривають свої таланти понад 350 учасників. Багато із них неодноразово ставали лауреатами всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів. Нині успішно діють народний художній театр пісні «Для тебе», народна художня студія сучасної хореографії «ТАНГо dance company», народний аматорський ансамбль танцю «Пролісок», народний аматорський вокальний ансамбль «Галичанка», ансамбль бандуристів «Калинове намисто», гурт «Називний відмінок», ансамбль мажореток «MadchenBoom», команди КВК, танцювальні ансамблі, музичні гурти факультетів університету. Вже вісім років поспіль Тернопільський національний економічний університет здобуває І місце у конкурсних творчих звітах ПТНЗ та внз I–IV рівнів акредитації Тернопільщини. Студенти та працівники університету є учасниками національних та міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів.
 
ТНЕУ заслужено пишається своїми прославленими спортсменами. 245 студентів-спортсменів вищого навчального закладу захищали честь нашої держави на чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських іграх та Всесвітніх універсіадах, з них 128 стали призерами.
 
В університеті під патронатом ректора А. І. Крисоватого започатковано чимало спортивних акцій: забіг студентів і викладачів «Університетська миля», «Олімпійський день», сплави по Дністровському каньйону, змагання між кафедрами факультетів «Спорт єднає нас», велопробіги містом, футбольні турніри з випускниками ТНЕУ, перегляд футбольних матчів на великому екрані у центральному корпусі ТНЕУ, а також військово-патріотичні змагання «Козацькі забави», університетська спартакіада та ін. Щорічно в університеті проводиться день цивільної оборони, упродовж якого адміністрація, викладачі разом зі слухачами Центру підготовки офіцерів запасу ознайомлюються з ключовими аспектами військової підготовки.
 
В умовах складної політичної ситуації в Україні презентована чітка громадянська позиція університету. Потужний сплеск національної самосвідомості, дієвого патріотизму українців актуалізував національно-патріотичну активність нашої молоді.
 
Університет не зволікав і з ініціативи ректора одразу ж підтримав студентів, які 21 листопада першими вийшли на акції протесту проти згортання процесу євроінтеграції на Майдан. 2 грудня 2013 р. проведено позачергову конференцію трудового колективу ТНЕУ та ухвалено рішення про підтримку й участь у загальноміському безстроковому страйку із закликом максимально сприяти участі молоді в ньому. Університет довів не словом, а справами, що виконує місію духовного стрижня для нації.
 
Серед Героїв Небесної Сотні є прізвище Тараса Слободяна — випускника ТНЕУ 2005 року, який згодом працював в університеті методистом англомовної програми з міжнародної економіки і туризму при факультеті міжнародного бізнесу та менеджменту. У честь загиблих Героїв колектив університету висадив Алею лип Небесної Сотні, засновано стипендію ім. Героїв Майдану.

     

Ще більше жертв, ніж на Майдані, забрали трагічні події на Сході України 2014–2016 рр., які призвели до загибелі тисяч вірних синів і доньок України. Серед них — студенти та випускники Тернопільського національного економічного університету: Вадим Вернигора, Володимир Гарматій, Сергій Долгіх, Андрій Юркевич, Роман Ільяшенко, Тарас Михальський, Віктор Семчук, Володимир Трух, Юрій Горайський. Чимало представників університету, серед яких викладачі, працівники, студенти, взявши в руки зброю, захищали і продовжують захищати суверенітет і цілісність України. Одним із перших серед них був відомий історик, громадський діяч, учасник Революції гідності, д-р політ. наук, проф. М. В. Лазарович.

У складних умовах колектив університету демонструє згуртованість, усвідомлену громадянську позицію, відповідальність і професіоналізм.
 
Особливе значення мали доброчинні заходи, спрямовані на підтримку Української армії, поранених бійців і постраждалих мирних жителів зони АТО. Внеском для підвищення боєздатності українських збройних сил стали численні університетські аукціони.
 
Тернопільський національний економічний університет – флагман серед економічних вищих навчальних закладів, який популяризує національну освіту на теренах нашої держави та зміцнює її авторитет на міжнародній арені. За час свого існування університет підготував майже 200 тисяч фахівців із вищою освітою. Серед вихованців — відомі в Україні державні діячі, керівники виробництва, провідні фахівці та вчені.
 
У свій 50-річний ювілей наш університет гідний вимог часу. Відкриваючи нові спеціальності, формуючи позитивний імідж українського університету, створюючи атмосферу, яка приваблює талановиту молодь з усіх куточків України, зумів у часи економічних трансформацій зберегти своє обличчя, головну суть: не обмежуватися завданням передання знань, долучення до норми, а виховувати людину, що мислить самостійно та здатна відповідати за прийняті рішення.