Навчально-науковий центр підготовки та атестації здобувачів вищої освіти та наукових кадрів

Сидорович Олена Юріївна

Посада: директор ННЦ підготовки та атестації ЗВО та наукових кадрів
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:

Кабінет: 1416
Телефон: 11-1416, (050)437-14-37
E-mail:  o.sydorovych@wunu.edu.ua

Навчально-науковий центр підготовки та атестації здобувачів вищої освіти та наукових кадрів

Навчально-науковий центр підготовки та атестації здобувачів вищої освіти та наукових кадрів є структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету, який здійснює координацію, організацію науково-методичної роботи кафедр та факультетів (навчально-наукових інститутів) по забезпеченню підготовки аспірантів та докторантів університету.

Основною метою діяльності навчально-наукового центру є сприяння впровадженню інноваційних методів організації освітнього процесу, трансформації освітньо-наукової діяльності Університету відповідно до сучасних вимог та тенденцій розвитку освітньо-наукового рівня вищої освіти в Україні та світі, реалізації академічної освіти Університету в напрямі розбудови вищої педагогічної освіти України.

Основні завдання:

- сприяння інноваційному розвитку та підвищенню якості освітньо-наукового рівня вищої освіти в Університеті;

- комплексний аналіз змісту підготовки аспірантів та докторантів Університету відповідно до освітньо-наукових програм їх підготовки;

- сприяння організації освітньому процесу аспірантів та докторантів Університету відповідно до чинного законодавства та його науково-методичному забезпеченню, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій;

- науково- та навчально-методичний супровід підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії під час навчання в аспірантурі  та докторантурі Університету, їх практичної підготовки, профорієнтаційної роботи та працевлаштування;

- впровадження результатів наукових досліджень аспірантів та докторантів Університету в освітній процес Університету, організація та проведення освітньо-наукових заходів;

- сприяння та підтримка інституційних, національних і загальноєвропейських ініціатив щодо неперевного професійного розвитку науково-педагогічних працівників Університету;

- організація і проведення інформаційно-аналітичних, наукових заходів, таких як тренінги, семінари, конференції, форуми та інших з питань;

- продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, розробка методології наукової та педагогічної діяльності, а також проведення наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Напрями діяльності навчально-наукового центру підготовки та атестації здобувачів вищої освіти та наукових кадрів:

1) узагальнення і аналіз стану організації освітнього процесу в аспірантурі та докторантурі Університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій, необхідності розвитку вищої освіти в Україні;

2) сприяння факультетам та інститутам у посиленні фундаментальної складової підготовки докторів філософії в університеті, в активному використанні у навчальному процесі результатів та технологій наукового пошуку;

3) інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Центру шляхом співробітництва з закладами вищої освіти, науковими установами України, підприємствами різної форми власності, органами місцевого самоврядування, професійними асоціаціями, зарубіжними науковими установами з метою розроблення та виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень, експериментальних розробок тощо;

4) розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації освітнього процесу та підвищення якості підготовки докторів філософії в університеті;

5) розробка методичних рекомендацій щодо формування навчальних планів та внесення змін до них;

6) узагальнення об’єктивних та суб’єктивних складових мотивації здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії до систематичної самостійної роботи та якості набутих знань;

7) розробка науково-методичних рекомендацій щодо впровадження у освітній процес сучасних освітніх технологій;

8) розробка методичних рекомендацій щодо змісту робочих програм дисциплін. Вивчення стану відповідності робочих навчальних програм нормативних та вибіркових дисциплін встановленим нормативам;

9) вивчення, узагальнення та розробка методичних рекомендацій щодо впровадження позитивного досвіду організації вищої освіти і нових технологій навчання;

10)  методична допомога у підготовці навчальної документації;

11)  взаємодія зі студентськими організаціями та органами самоврядування Університету, науковими товариствами студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

12)  створення та періодичне оновлення на сайті Університету інформації про роботу Центру;

13)  розробка рекомендацій щодо забезпечення освітнього процесу сучасними технологіями та їх впровадження;

14)  розробка рекомендацій щодо формування пакету програмних засобів навчання аспірантів та докторантів Університету;

15)  висвітлення основних питань Центру на сайті Університету.

Наші контакти

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ,корпус №1 (каб. 1416)
Телефон: 11-416, (050)437-14-37