Вступна кампанія ННЦ підготовки та атестації ЗВО та наукових кадрів

Програми вступних іспитів

011 Освітні, педагогічні науки

032 Історія та археологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мовиПрийом до аспірантури у 2022 році

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм закладу вищої освіти .

Навчання в аспірантурі –  4 роки.

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору в межах ліцензійного набору.

Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.

Є можливість поселення в гуртожиток.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна, заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка;

2. Автобіографія;

3. Копія  трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу); 

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання);

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

9. Копія картки платника податків;

Паспорт і диплом про закінчення закладу вищої освіти  вступник подає особисто.

Прийом документів:     з 01 липня по 19 серпня  2022 року;

Вступні іспити:         з 22  по 31 серпня  2022 року.

Зарахування:          з  01 вересня  2022 року.

СПЕЦАЛЬНОСТІ ТА УМОВИ ВСТУПУ


Прийом в докторантуру у 2022 році

Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка.

2. Автобіографію.

3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).

4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторантуру.

6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.

7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.

8. Копію атестата доцента.

9. Копія титульної сторінки автореферата дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

10. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.

11.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ЗУНУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.

12. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта).

13. Копію картки платника податків.

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.


Термін навчання 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах договору.

Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів: з 01 липня по 31 серпня 2022 року.

Зарахування: до 01 жовтня  2022 року.


СПЕЦАЛЬНОСТІ ТА УМОВИ ВСТУПУ