ДЗВОНИ
НАМ


» » Тернопільський державний економічний університет (2005-2006)

Тернопільський державний економічний університет (2005-2006)

Дата: 18-10-2016, 16:28 | Автор: Директор Музею історії ТНЕУ

 30 березня 2005 р. Кабінет Міністрів України задовольнив клопотання вченої ради нашого навчальногозакладу, облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки України, створивши на базі Тернопільської академії народного господарства Тернопільський державний економічний університет.
 
23 червня 2005 р. відбулися вибори першогоректора ТДЕУ, оскільки із ліквідацією ТАНГ і створенням на її базі університету були припиненіповноваження ректора. За результатами таємногоголосування переміг попередній ректор, професор СергійІлліч Юрій.
 
Зі створенням Тернопільського державногоекономічного університету відбулися деякі зміни у його структурі. Зокрема, замістьколишніх інститутів створено факультети: аграрної економіки і менеджменту, банківського бізнесу, економіки і менеджменту інвестицій, економіки і управління, комп’ютерних інформаційнихтехнологій, міжнародного бізнесу і менеджменту, обліку та аудиту, Українсько-Нідерландськийфакультет економіки та менеджменту, фінансів,юридичний. Згідно зі Статутом університету, факультет створюється за рішенням вченої ради заумови, якщо до його складу входить не менш ніжтри кафедри і в ньому навчаються щонайменше200 студентів денної форми навчання. Питанняфакультетського життя вирішували вчені ради,які діяли на всіх факультетах. Працювали студентські органи самоврядування, профком, студентськіради в гуртожитках.
У квітні 2005 р. відбулася реорганізація Центрудовузівської підготовки, інституту післядипломноїосвіти і Центру підготовки магістрів у Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки. У його складі створено відділи довузівськоїпідготовки; післядипломної освіти та підвищення кваліфікації; магістерської підготовки. Очолив Центр завідувач кафедри економіко-математичнихметодів і моделей О. Т. Іващук.
 
Ефективна діяльність університету забезпечує належний кадровий потенціал. Оновлення таякісне поліпшення складу науково-педагогічнихі наукових працівників — це один із найголовніших чинників успішного виконання проектів різних рівнів. Професорсько-викладацький персоналТДЕУ налічував 1260 осіб, серед них: 73 докторинаук, професори, понад 450 кандидатів наук, доцентів, яких об’єднано у 58 кафедр. Середній віквикладача становив 44–49 років. Серед працівників навчального закладу є: 6 заслужених працівників народної освіти України, 2 заслужених юристи України, 1 заслужений працівник сільськогогосподарства, 6 заслужених діячів науки і техніки,5 відмінників освіти України, 46 викладачів — дійсні члени галузевих академій наук, 23 — члени-кореспонденти галузевих академій наук, 3 заслуженівинахідники України, 1 заслужений працівник освіти України, 1 заслужений працівник фізкультури України, 1 заслужений журналіст України.

В історії розвитку освіти унезалежній Україні цей етап увиразнюється початком інтеграції системи вищої освіти усвітовий освітній простір. Велику увагу керівництво країнизвертало на модернізацію освітив Україні. Так, 19 травня 2005 р.у норвезькому місті Берген наконференції міністрів країнЄвропи Україна долучилася до Болонського процесу, зобов’язавшись внести відповідні зміни у національну систему освіти та приєднатися до роботинад визначенням пріоритетів у процесі створенняєдиного європейського простору вищої освіти до2010 р. Для входження у європейський освітнійпростір ТДЕУ активно підтримав експериментз реалізації принципів Болонської декларації.
 
З перших днів упровадження в українських внз принципів Болонської декларації Міністерство освітиі науки України зарахувало наш університет до тих,у яких проводився експеримент з реалізації цьогопроцесу. Тому на засідання вченої ради 30.09.2005 р.винесено питання «Про основні завдання ТДЕУна 2005–2006 рр.» відповідно до листа МОН від04.07.2005 р. У ТДЕУ розроблено та впроваджено Положення про кредитно-модульну систему організаціїнавчального процесу, Порядок оцінювання знаньстудентів в умовах кредитно-модульної системи, індивідуального навчального плану студента.У контексті заходів щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на основі застосування Європейської кредитно-трансферної системи як технології формуваннявідкритої, гнучкої, мобільної системи вищої освітислід виокремити такі: розроблення інформаційного пакета про факультети та відповідні спеціальності, робочих програм навчальних дисциплін дляспеціальностей, залучених до експерименту, методичного забезпечення для поточного і підсумкового оцінювання знань студентів відповідно до вимогКМСОНП, створення електронного документообігу на факультетах та кафедрах, електронних комплексів методичного забезпечення, вдосконаленнязмісту і структури індивідуальних завдань для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.
 
З метою інтеграції у міжнародне освітнє співтовариство, інформатизації управлінської діяльностіу 2005 р. укладено договір між ТДЕУ та Науково-дослідним інститутом прикладних інформаційнихтехнологій про співпрацю у галузі впровадженняпрограмного комплексу «Автоматизована системакерування «Вищий навчальний заклад» з отриманням відповідної ліцензійної угоди і програмногопродукту для тестування. У ТДЕУ проведено тестування автоматизованої системи «Приймальнакомісія» програмного комплексу «Автоматизованасистема керування «Вищий навчальний заклад»у режимі паралельної роботи і приймальною комісією на базі інституту міжнародного бізнесу таменеджменту. Система забезпечувала автоматизацію роботи приймальної комісії університету:прийом документів, реєстрацію даних про абітурієнтів, надання їм певного статусу на поточниймомент, допуск до вступних випробовувань, зарахування, ведення довідникової інформації проструктуру навчального закладу і формування тадрук документів супроводження процесу роботиприймальної комісії навчального закладу за визначеними формами (списки, зведення та інші документи). Позитивним стало те, що забезпечувавсяекспорт даних абітурієнтів для виготовлення замовлень на студентські квитки і наповнювалася початкова база програми «Деканат», тестування якоїпроводилося на базі факультету комп’ютерних інформаційних технологій. Автоматизована система«Деканат», зокрема, передбачала зменшення кількості документації на паперових носіях. Системазабезпечувала розгалуження доступу користувачів, ведення бази даних стосовно студентів, формування навчальних планів і робочих навчальнихпланів, індивідуальних навчальних планів студентів, ведення звітності за результатами підсумковогоконтролю відповідно до робочого навчального плану, облік сесій, повторного складання іспитів і заліків, друкування поточної, службової, статистичної й звітної документації тощо.
 
Інтеграція у міжнародний освітньо-науковий простір вимагала й управлінських рішень щодо міжнародних програм, за якими навчалися студенти. Так, на факультеті міжнародного бізнесу таменеджменту запроваджено Українсько-Німецькупрограму двох дипломів, Українсько-Грецько-Іспанську програму з міжнародного туризму, Англомовну програму з міжнародної економіки татуризму, Українсько-Американську програму зкомп’ютерних наук, а факультет фінансів — Українсько-Польську програму з фінансів і страхування.

Відбувалися зміни щодо якісного наповненняосвітніх програм. Експериментальною базоюстав Українсько-Нідерландський факультет економіки та менеджменту. Вдосконалено навчальніпрограми для підготовки бакалаврів з економікита менеджменту відповідно до європейських стандартів (тривалість семестрів — 20 тижнів, кількістькредитів — 36 годин, 30 кредитів на семестр, 30 годин на тиждень). Партнерами у реалізації цьогопроекту були Оргуська бізнес-школа (Данія), Метрополітен університет у м. Лідс (Великобританія),Університет Інхолланд (Нідерланди). Особливо активно співпрацював із ТДЕУ Б’ярнеШліхтер (Оргуська бізнес-школа (Данія) щодо проведення консультацій, семінарів та надання можливості длястажування викладачів університету.Бібліотека ТДЕУ поповнилася англомовною літературою. Придбано у загальній кількості близько 600 000 електронних і друкованих книг, середяких електронні книжки компанії «Ebrary», електронні журнали та повнотекстові статті бази даних«BusinessSourcePremier», інформація про великі компанії світу, статті Енциклопедії «Британіка»,«Оксфордський словник англійської мови» тощо.
 
Запроваджуючи європейські стандарти освіти, ми не втратили власного досвіду, здобутків,національних традицій. Активізувався волонтерський рух серед податківців. Так, кафедра податківі фіскальної політики, створена у 2001 р. (завідувач — проф. А. І. Крисоватий,), уклала угоду з Державною податковоюадміністрацією про залучення студентів третьогокурсу спеціальності «Оподаткування» до добровільної роботи. Основне завдання цієї справи —допомогти податківцям у налагодженні партнерських взаємин з платниками податків. Упродовжчотирьох місяців у вільний від навчання час юнакита дівчата безкоштовно опрацьовували податковузвітність і документацію, роз’яснювали платникамподаткове законодавство. Це не лише практичнеопанування майбутнього фаху, а й можливість працевлаштуватися для тих, хто найкраще себе зарекомендує. Так, у 2006 р. з 24 волонтерів-випускників6 стали повноправними працівниками колективу.Варто додати, що укладено угоду не лише з податковою адміністрацією, а й з органами митноїслужби.
 
Багатогранна діяльність університету фокусувалася на продуктивності науково-дослідних проектів.Учені досліджували проблеми підвищення ефективності розвитку ринкової економіки, підприємництва й бізнесу та інші питання. Загалом науковадіяльність скоординована з науковими напрямамидіяльності Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України. Функціонувала Науково-координаційна рада Західногонаукового центру НАН України та МОН України уТернопільській області, яку очолював ректор ТДЕУ, доктор економічних наук, професор, заслуженийдіяч науки і техніки України С. І. Юрій.
 
Починаючи з 1992 р. і донині здійснюєтьсявиконаннянауково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджетуМОН України.
 
Наукову і практичну зацікавленість становлять розробкиу таких сферах: фінансів, грошового обігу та кредиту (наукові керівники: С. І. Юрій,А. І. Крисоватий, О. П. Кириленко, О. В. Дзюблюк, Б. Л. Луців, О. М. Десятнюк, В. Г. Дем’янишин); обліку, аналізу та аудиту (науковікерівники:Б. М. Литвин, С. І. Шкарабан, З.-М. В. Задорожний, 3. В. Гуцайлюк, М. С. Пушкар, Я. Д. Крупка);організації управління та регулювання економікою на макро- і мезорівнях (науковий керівник —А. Ф. Мельник); економікипідприємств (науковікерівники В. І. Гринчуцький); менеджменту та маркетингу (наукові керівники: О. А. Устенко, О. М. Сохацька, Н. П. Тарнавська, М. Я. Матвіїв); світовогогосподарства і міжнароднихекономічних відносин(науковий керівник — Є. В. Савельєв); економікисільського господарства і АПК (наукові керівники:І. Г. Яремчук, С. Л. Дусановський); економіко-математичного моделювання, комп’ютерних системі мережта засобів штучного інтелекту (науковікерівники:М. П. Дивак, А. О. Саченко, М. О. Недашковський, Я. М. Николайчук, О. М. Березький,З. І. Домбровський); проектування інноваційнихсистем національноїосвіти (науковий керівник —А. В. Фурман); новітніх технологій і ресурсозберігаючих технологій в енергетиці, промисловостіта агропромисловому комплексі (науковий керівник — Р. Б. Гевко); матеріалознавства (наукові керівники: Ю. В. Дзядикевич, І. Г. Добротвор).
 
В університеті на цей час функціонували докторантури з чотирьох спеціальностей та аспірантура з 18, працювали 3 спеціалізовані вчені ради затрьома спеціальностями: «Світове господарство іміжнародні економічні відносини», «Фінанси, грошовий обіг і кредит», «Інформаційні технології».
Усього за весь період існування рад захищено 136кандидатських і 12 докторських дисертацій, зокрема у 2005 р. — 18 кандидатських та 2 докторськідисертації.

Упродовж 2005–2006 рр. здійснювалися заходиз організації науково-дослідної роботи студентів умежах єдиної системи неперервної підготовки фахівців вищої кваліфікації від бакалаврату до аспірантури. Студентська науково-дослідна робота маєчітко визначений напрям і охоплює різноманітніформи її проведення: навчально-дослідницьку роботу на заняттях; участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних НДР; участь у теоретичнихсемінарах, гуртках, проблемних групах.
 
Університетом проведено ІІ етап Всеукраїнськоїстудентської олімпіади зі спеціальності «Облікі аудит» для технічних, технологічних та аграрнихвищих навчальних закладів України, у якому взявучасть 71 студент із 34 вищих навчальних закладівУкраїни. Виш став базовим із проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зіспеціальності «Світове господарство і міжнародніекономічні відносини».Нові можливості для студентів відкривала започаткована ще у 2000 р. співпраця із Дрезденськимтехнічним університетом, що набула нової якостіу форматі Інтегрованої німецькомовної й українськомовної програми двох дипломів факультетуміжнародного бізнесу та менеджменту (згідно знаказом від 29.09.2006 р.), директором якої став німецький фахівець, канд. екон. наук, доцент Вільфрід Трілленберг. Наукові та навчальні перспективи студентстваконкретизовано під час проведення Першого наукового німецько-українського круглого столу натему «Перспективи євроінтеграції України», щовідбувся 10 лютого 2006 р. у м. Тернопіль. Середучасників були німецькі професори Вольфган Ур — декан економічного факультету Дрезденського технічного університету, Удо Броль — професор,завідувач кафедри зовнішньоекономічних відносин, керівник програми.
 
Процеси європейської інтеграції охоплювали дедалі більше сфер життєдіяльності, зокремавищу освіту. Міжнародна інтеграція України усфері вищої освіти і науки здійснювалася в межахміжнародних міжурядових, міжвідомчих угод збагатьма країнами світу. Загалом за станом на початок 2006 р. 27 тис. іноземних студентів у 110 країнсвіту здобували освіту в Україні. Першим крокомна шляху всебічної адаптації до нових умов навчання стало підготовче відділення для іноземнихгромадян у ТДЕУ згідно з ліцензією від 23 лютого2006 р., першим завідувачем якого була Г. Трілленберг. Тут навчалися студенти з В’єтнаму, Кенії, Пакистану, Індії, Алжиру. До навчальної підготовкистудентів-іноземців запроваджено курси з української мови, основ економіки, математики, країнознавства, економічної та соціальної географії світу.
 
Задекларована побудова інформаційного суспільства в Україні, потреба у висвітленні діяльності університету в медіа-просторі, налагодження дієвих контактів із друкованими й електронними засобамиінформації зумовили створення у березні 2006 р. прес-центру університету.
 
З огляду на створення ТДЕУ 7 лютого 2006 р.газету «Академія» за рішенням вченої ради булоперейменовано на «Університетську думку» (редактор М. Й. Баліцька). Важливою точкою відліку в історії вищого навчального закладу стало 29 вересня 2006 р., коливідповідно до Указу Президента України В. ЮщенкаТДЕУ було надано статус «національний», що збіглося в часі із 40-річчям створення. Оскільки Тернопільський національний економічний університет —правонаступник ТДЕУ, то посаду ректора і надалі обіймав д-р екон. наук, професор С. І. Юрій. У структурі внз функціонували 10 факультетів і 3 інститути,що готували фахівців за 9 напрямами, 22 спеціальностями, навчально-консультаційні центри.Під час святкування 40-річчя університету викладачі, працівники та студенти були відзначені почесними грамотами, званнями «Почесний професоруніверситету» і «Почесний працівник університету». З нагоди ювілею колектив університету привітали Президент України Віктор Ющенко, Міністросвіти і науки України Станіслав Ніколаєнко, ГоловаНаціонального банку України Володимир Стельмах,народні депутати України, Голова Державної митноїслужби України Олександр Єгоров, керівник апарату Верховної Ради України Валентин Зайчук, перший заступник Міністра освіти і науки України Андрій Гуржій, радник Голови Верховної Ради УкраїниПетро Кіндрат, голова інспекції навчальних закладів України Олександр Бурлаков, академіки НАН України Валерій Геєць і Микола Чумаченко, ректори багатьох вищих навчальних закладів України та світу,керівники обласних управлінських структур. Кульмінаційним моментом ювілейних урочистостей бувприїзд найвідомішого випускника — третього Президента України Віктора Ющенка.«Ювілей у житті навчального закладу, — відзначав з цього приводу на урочистих зборах ректорСергій Юрій, — це винятковий привід з гідністюоцінити власну самобутність, підбити підсумки,побудувати нові сміливі плани. Це сорок років багаторічної копіткої праці не одного покоління талановитих науковців, педагогів і студентів. Це особистості, які наполегливою працею досягли значних успіхіву науці та освіті України й заслуговують на визнаннясучасників та особливу шану нащадків. Історія університету увічнює імена людей, які вболівають задержаву, за долю науки, за рідну альма-матер».Президент України, звертаючись у своїй вітальній телеграмі до колективу ТДЕУ, наголосив: «Вимаєте честь працювати і здобувати сучасну освітув одному із провідних навчальних закладів України.Університет відзначається високим рівнем підготовки фахівців. З його стін вийшла ціла когорта знаних удержаві управлінських кадрів. Науковці і випускникиУніверситету активно долучаються до розв’язанняпроблем соціально-економічного розвитку Тернопільщини та країни загалом».
 
Неабиякого емоційного піднесення відзначенню річниці заснування університету надав святковий концерт, що відбувся у Палаці культури «Березіль». Присутніх вітали солісти Національноїопери України Марія Стеф’юк і Володимир Гришко, народні артисти України Наталія Бучинська,Василь Зінкевич, Павло Дворський, заслуженийартист України Володимир Пушкар та ін. Навітьпісля закінчення величавого дійства його учасникище довго не розходилися по домівках.
 
Важливим заходом у програмі святкувань 40-річчя ТДЕУ був круглий стіл на тему «Виклики сучасності та завдання економічної науки та освіти». Його учасники, обговорюючи проблемивибору моделі економічного розвитку Українив контексті геополітичної та геоекономічної проблематики, серед іншого дійшли висновку щодопотреби поступового демонтажу індустріальноїмоделі суспільно-економічної організації та переходу на постіндустріальну модель розвитку, що,відповідно, актуалізує необхідність формування «економіки знань».
 
Президент України Віктор Ющенко, відзначивши важливість доступу до сучасних інформаційних технологій, під час святкування відкрив університетську бібліотеку електронних ресурсів. Віктор Андрійовичтакож згадав скромні бібліотеку і читальну залучасів свого студентства, де могло вміститися осібп’ятдесят. «Але мені тоді здавалося, — з ностальгієюзгадував колишній випускник, — що це велика махина з таким фондом, це така бездонна країна, яку треба вивчати».
 
Узявши участь в урочистому розширеному засіданні вченої ради університету, глава державиу своєму вітальному слові наголосив, що дуже цінує Тернопільщину, яка дала йому все, що він сьогодні має, а найперше — громадянську позицію.
 
Далі Президент України зачитав свій Указ№ 794/2006 від 29 вересня 2006 р.: «Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатівдіяльності Тернопільського державного економічногоуніверситету, — йшлося в документі, — його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки,постановляю: надати Тернопільському державномуекономічному університету статус національного інадалі іменувати його — Тернопільський національний економічний університет».
 
Віктор Ющенко у своєму виступі також наголосив, що до становлення навчального закладувеличезних зусиль доклав його перший ректор Леонід Олексійович Каніщенко: «Він заклав колосальний фундамент, щоб університет досяг такоговисокого рівня освіти, який тут сьогодні є». Згідноз Указом Глави держави, який зачитав на урочистостях заступник керівника Секретаріату Президента Віктор Бондар, Л. Каніщенка нагороджено орденом Ярослава Мудрого V ступеня. Таким самим орденом «за визначні особисті заслуги у підготовці висококваліфікованих фахівців — економістів, багаторічну плідну наукову педагогічну тагромадську політичну діяльність» було удостоєно колишнього ректора університету Олександра Устенка.
 
Під час святкування 40-річчя університету групу викладачів, працівників і студентів було такожвідзначено почесними грамотами Міністерстваосвіти і науки України, обласної державної адміністрації, обласної ради, управління освіти і науки,профспілок, званням «Почесний професор університету», преміями та цінними подарунками.
 
Високий статус Тернопільського національногоекономічного університету зобов’язує його колектив з особливою відповідальністю ставитися досвоєї праці, вдосконалювати навчальний процес відповідно до вимог часу.