ДЗВОНИ
НАМ


» » Реалізація наукового потенціалу ТАНГ (1994-2005 рр.)

Реалізація наукового потенціалу ТАНГ (1994-2005 рр.)

Дата: 16-10-2016, 14:49 | Автор: Директор Музею історії ТНЕУ

Спираючись на потужний кадровий ресурс Тернопільська академія народного господарства розгорнула активну наукову роботу.
 
Свідченням наукового потенціалу ТАНГ є той факт, що саме наш внз очолив науковий центр Академії наук України в області. Тісно і плідно співпрацюючи з Регіональним інститутом наукових досліджень НАН України м. Львова, Національним університетом «Львівська політехніка», Національним банком України, іншими провідними закладами, вчені академії досліджували пріоритетні проблеми підвищення ефективності розвитку ринкової економіки, підприємництва і бізнесу.
 

   


 
На посаді проректора з наукової роботи з 29 квітня 1993 р. до 30 серпня 2002 р. працював Зіновій Володимирович Гуцайлюк, д-р екон. наук (1992 р.), професор (1992 р.), академік Академії економічних наук України. Автор понад 180 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 8 монографій та 2 фундаментальних навчальних посібників.

З 1 вересня 1999 р. у внз запроваджено посаду проректора зі зв’язків науки з виробництвом. Ії обіймав Михайло Григорович Данильченко — канд. екон. наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України, заслужений винахідник України.
 
Реальним прикладом зв’язку між наукою і практикою є діяльність групи наших фахівців, яка безпосередньо займалася бюджетною сферою, брала участь у розробці бюджету країни на 2005 р. До неї входили доктори економічних наук, професори О. П. Кириленко та О. В. Дзюблюк, кандидати економічних наук, доценти В. Г. Дем’янишин, Й. М. Бескид, А. І. Крисоватий. Подібна практика тривалий час існує і на місцевому рівні, коли, складаючи проект бюджету міста, Тернопільська міська рада співпрацює з кафедрами нашого навчального закладу.
 
Щорічно науковці нашого внз видавали понад 500 наукових праць, серед яких у середньому понад 20 монографій, підручників і навчальних посібників. Значна частина з них вийшла у видавництві ТАНГ «Економічна думка», заснованому в червні 1997 р.
 
Репрезентуючи свої дослідження на численних наукових конференціях, які відбувалися в ТАНГ, наші вчені мали змогу також оприлюднювати їх на сторінках «Вісника Тернопільської академії народного господарства» — періодичного фахового наукового журналу, заснованого у травні 1996 р. Він регулярно публікував найкращі праці науковців академії, інших українських та зарубіжних авторів, виходячи чотири рази на рік.
 
Значною подією для академії, особливо для фахівців, які працюють у галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, став вихід у 2002 р. міжнародного науково-технічного журналу «Комп’ютинг», який видається при кафедрі інформаційно-обчислювальних систем та управління. Журнал має статус фахового з технічних наук. Його редакційна колегія складається із 40 осіб з 11 країн світу: Австралії, Англії, Білорусі, Греції, Італії, Іспанії, Німеччини, Португалії, Росії, США, України, Японії.
 
До переліку фахових видань ТАНГ також увійшли «Журнал європейської економіки», який виходить трьома мовами: українською, російською та англійською, «Світ фінансів» та збірники наукових праць кафедри українознавства — «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє», кафедри УТР і РПС — «Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України», кафедри економічного аналізу — «Наукові записки». ТАНГ став першим в Україні вищим закладом освіти, що отримав своє періодичне молодіжне наукове видання. Рада молодих учених виступила ініціатором створення збірника наукових праць «Наука молода», який представлено у ВАК України для включення до переліку фахових видань з економіки. У 2003–2005 рр. побачили світ чотири випуски збірника «Наука молода».
 
Вагомим чинником підготовки наукових кадрів найвищого рівня стало відкриття в нашому закладі докторантури. У 1997 р. згідно з листом Міністерства освіти України № 9/2-666 від 31.10.1997 р. Управління керівних та науково-педагогічних кадрів дозволило провести разовий прийом до докторантури зі спеціальності 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», а наступного року згідно з листом Міністерства освіти України № 9/2-500 від 13.07.98 — зі спеціальності 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК». У 2004 р., згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня № 378, відкрито постійно діючу докторантуру з 4 наукових спеціальностей: 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки»; 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит»; 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
 
Важливими науково-дослідними інституціями ТАНГ стала низка підрозділів, відкритих на початку 2000‑х рр. Серед них — Інститут експериментальних систем освіти та Науково-дослідницький центр «Економіка вищої освіти», створені відповідно у 1999 р. і 2000 р. під керівництвом д-ра психол. наук, проф. А. В. Фурмана. Вони здійснюють теоретичне, проектне і технологічне обґрунтування інноваційних моделей середньої, вищої та післядипломної освіти в контексті поетапного входження України в європейський культурний простір, проводять необхідні дослідження у гуманітарній сфері суспільства, виробляють відповідні рекомендації.
 
З метою інтенсифікації науково-дослідних робіт при виконанні держбюджетних та госпдоговір них тем, а також робіт за грантами міжнародних організацій підтримки розвитку науки і техніки, 18 серпня 2004 р. згідно з наказом ректора ТАНГ № 461 було створено науково-дослідний інститут інтелектуальних комп’ютерних систем.
 
У 2002 р. для патентно-ліцензійного та інноваційного забезпечення науково-дослідних програм і проектів, а також вирішення питань правового захисту об’єктів права інтелектуальної власності, створено патентну групу, реорганізовану з 23 жовтня 2002 р. у патентний відділ.
 
З 2002 р. наукова діяльність університету узгоджується з науковими напрямами Західного наукового центру НАН України і МОН України. У наступному році було створено і функціонує донині Науково-координаційна рада Західного наукового центру НАН України і МОН України у Тернопільській області, яку очолював С. І. Юрій.
 
Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 9 грудня 2002 р. № 331 створено Економічну раду Тернопільської області, до якої ввійшли керівники ТНЕУ, а університет визначено базовою установою в комісіях «Інституційна база та інституційні перетворення» і «Зовнішньоекономічна діяльність і туризм».
 
Упродовж 2002–2010 рр. посаду проректора з наукової роботи обіймала Алла Федорівна Мельник, д-р екон. наук (1997 р.), професор, дійсний член (академік) Української академії кібернетики, дійсний член (академік) Академії економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України. У нашому навчальному закладі працює з 1976 р. Професор А. Ф. Мельник опублікувала понад 200 наукових праць, в тому числі 18 монографій, 21 навчальний посібник та 5 підручників.
 
З метою сприяння забезпеченню розвитку наукової та науково-технічної діяльності університету з 20 листопада 2002 року було створено Науково-технічну раду з головних напрямів наукових досліджень. Діяльність Ради регламентовано Положенням (затверджено вченою радою 07.04.2004 р., протокол № 7). Вона діє на громадських засадах, входить у структуру наукової частини, підзвітна ректору та вченій раді. Напрями діяльності Ради визначаються організаційно-функціональною структурою наукової та науково-технічної діяльності університету та її завданнями. До складу Ради увійшли керівники наукових шкіл, провідні вчені університету. Головою ради став проректор з наукової роботи.
 
У 2003 р. університетом спільно з Інститутом регіональних досліджень НАН України, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським банківським інститутом НБУ створено і діє науково-навчальний комплекс «Економосвіта».