ДЗВОНИ
НАМ


Пошук нових шляхів

Дата: 15-10-2016, 11:01 | Автор: Директор Музею історії ТНЕУ

Співпрацюючи з європейськими університетами, керівництво Тернопільської академії народного господарства водночас переймало в них передовий досвід організації навчального процесу, всіляко намагалося узгоджувати наші навчальні плани з вимогами до навчання у провідних закладах Європи.
 
Адже без цього неможливо не лише підготувати конкурентоспроможних на європейському ринку фахівців, а й інтегруватися в європейський освітній простір.
 
Передусім, у ТАНГ на 1 рік зросла тривалість навчання, оскільки освіта в ній прирівнювалася до університетської. Позначилося створення академії і на прийомі до неї: їй, як і іншим внз, надавалося право понад план, без обмежень зараховувати охочих на платне навчання. Це давало можливість більшій кількості молоді здобувати освіту, а академії — заробляти кошти для свого розвитку. Зокрема, завдяки цьому була розроблена програма матеріального стимулювання викладачів і працівників.
 
Новою формою підготовки фахівців найвищого освітньо-кваліфікаційного рівня стала для ТАНГ магістратура, створена у 1996 р. Тоді ж, згідно із проведеним Головним управлінням Державної служби України конкурсом, наш навчальний заклад виборов право здійснювати підготовку магістрів в освітній галузі «Державне управління» за спеціальністю «Державна служба». Це зайвий раз засвідчило, що рівень кадрового, навчально-виховного, методичного, наукового забезпечення у ТАНГ відповідали найвищим вимогам.
 
В 1994 р. науковцями ТАНГ за участю вчених ФРН започатковано Міжнародну школу для викладачів вищих навчальних закладів України. Наступного року, в рамках школи, керівники Тернопільської академії народного господарства, Харківського, Київського і Одеського державних економічних університетів, Київського державного торговельно-економічного університету, Донецького державного університету разом з професорами Вищої школи Мерсебургу розробили Програму навчання і перекваліфікації кадрів для підтримки підприємництва в Україні. Ініціатива отримала назву «Форосівський проект». Його основною метою став подальший розвиток в Україні економічних реформ шляхом навчання бізнесменів і викладачів основам ринкової економіки; консультування представників тих видів бізнесу, що розвиваються; надання інформації з питань вкладення інвестицій.
 
Прагнучи інтенсифікувати навчальний процес, в академії з 1996 р. ввели триместрову систему освіти, за якої навчання триває 36 тижнів. Її переваги, порівняно із семестрами, такі: скорочується кількість дисциплін, які вивчаються одночасно, підвищуються компактність вивчення та можливість глибшого їхнього опанування, а також ритмічність самостійної роботи студентів, посилюється відповідальність за рівень знань і контроль викладача за їхнє засвоєнням студентами, студент за короткий проміжок часу складає менше іспитів.
 
Наступного року згідно з наказом ТАНГ № 212 від 24 липня 1997 р. на денній формі навчання впровадили модульно-рейтингову систему поточного і підсумкового контролю рівня знань студентів. Це запроваджено з метою стимулювання систематичної, ритмічної самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінювання їхніх знань, визначення рейтингу студента, запровадження здорової конкуренції між студентами у навчанні і розвитку їхніх творчих здібностей. У 1998 р. академія перейшла на ступеневу систему освіти — «бакалавр-спеціаліст» і «бакалавр-магістр».
 
З ініціативи і безпосередньої участі проректора з науково-педагогічної роботи Григорія Павловича Журавля (обіймав посаду з 4 січня 1993 р. по 31 серпня 2013 р.), розроблено і запроваджено модульно-рейтингову систему поточного і підсумкового контролю рівня знань студентів, яка трансформувалась в кредитно-модульну систему організації навчального процесу, сформовано університетські стандарти підготовки фахівців з урахуванням ступеневої системи освіти, відкрито цілу низку нових спеціальностей, проведено чотири акредитації університету, започатковано дистанційну форму навчання. Г. П. Журавель брав участь у розроблені національних стандартів освіти, входив до складу президії науково-методичної комісії з економічної освіти, експертної ради ДАК МОН України з економіки. З його ініціативи і під його керівництвом в університеті функціонувало Регіональне відділення фахової ради з економіки і підприємництва МОН України. У 2008–2009 рр. забезпечив підготовку матеріалів самоаналізу і проведення Міжнародної акредитації ТНЕУ Європейською Асоціацією Університетів.
 
Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес і розроблення методичного забезпечення на основі комп’ютерних інформаційних систем продовжував проректор з навчальної роботи (з питань інформатики та методичної роботи) Олександр Степанович Олексюк, доктор економічних наук, професор, дійсний член Української академії економічної кібернетики (обіймав посаду з 1 червня 1995 р. до 21 серпня 2003 p.).
 
У 1997 р. ТАНГ під’єднано до Всесвітньої інформаційної мережі Інтернет, створено її веб-сторінку, доступ до якої став відкритим. Тоді ж, у листопаді, вперше в Україні студенти-міжнародники ТАНГ спільно з Університетом Франкфурта-на-Майні провели віртуальний семінар студентів через Інтернет на тему «Організація трудової діяльності та навчального процесу на основі використання мережі Інтернет».
 
У 2000 р. згідно з наказом ректора ТАНГ № 424 від 27 жовтня з метою подальшого розвитку системи використання мережі Інтернет у навчальній, науковій та управлінській сферах при регіональному комп’ютерному центрі академії створено інтернет-відділ, який очолив О. Є. Воробйов.
 
Завдяки зусиллям керівництва та професорсько-викладацького колективу ТАНГ з року в рік зростав контингент студентів. Якщо в 1994–1995 н. р. на денній формі навчалося 3140, на заочній — 4218, на вечірній — 821, а разом — 8179 студентів та 1742 слухачі Центру довузівської підготовки й інституту післядипломної освіти, то за 10 років існування академії їхня кількість збільшилася в 3,5 рази: в 2004–2005 н. р. на денній формі навчалося 8786, на заочній — 18 855, на вечірній — 778, а разом — 28 419 студентів та 1566 слухачів і магістрів. Майже в 3 рази зросла кількість викладачів — з 414 у 1994 р. до 1211 у 2005 р., у т. ч. докторів наук, професорів — з 31 до 71, кандидатів наук, доцентів — з 203 до 425.
 
Якщо у 1994–1995 н. р. академія готувала економічні кадри за 3 напрямами і 7 спеціальностями, то у 2004–2005 н. р. — за 9 напрямами і 21 спеціальністю. Кількість випускників зросла більш ніж у 8 разів — з 1621 у 1994 р. до 13 259 у 2005 р.
 
Прагнення нашого закладу до постійного самовдосконалення, високий рівень навчально-виховної і наукової роботи, підготовка висококваліфікованих фахівців не залишилися непоміченими. Зокрема, у 1998 р. за рішенням Державної акредитаційної комісії при академії було створено Тернопільське регіональне відділення фахової ради з напряму «Економіка і підприємництво» для ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів восьми областей України: Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. На ІІІ Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні — 2000» нагороджено дипломом за впровадження у навчально-виховний процес педагогічних інновацій та новітніх освітніх технологій.