ДЗВОНИ
НАМ


» » Від відділення до університету: на правильному шляху

Від відділення до університету: на правильному шляху

Дата: 5-10-2016, 16:30 | Автор: Директор Музею історії ТНЕУ

 
Сучасникам, які бачать Тернопільський національний економічний університет таким, яким він є зараз: потужним внз європейського зразка, важко уявити, що це все розпочиналося з невеликого приміщення та маленького колективу викладачів і студентів. Тому ще більшу повагу і захоплення викликає праця, яку вклали його творці на зорі становлення університету.

Упродовж вересня-жовтня 1966 р. колектив Тернопільського відділення Київського інституту народного господарства ім.. Д. С. Коротченка, незважаючи на певні організаційні труднощі, провів значну роботу щодо організації навчального процесу, створення необхідних культурно-побутових умов для нормальної роботи й навчання. Було повністю укомплектовано викладацький колектив, підготовлено навчально-методичну базу, відремонтовано аудиторії, гуртожиток, необхідними меблями та забезпечено інвентарем, обладнано навчальні, адміністративні й побутові приміщення.

Головним недоліком матеріальної бази відділення була відсутність окремих лабораторій і спортивної зали, яку доводилося орендувати в інших навчальних закладів та організацій. Не вистачало адміністративних приміщень, тому завідувач і викладачі спочатку розміщалися в одній кімнаті, де було встановлено єдиний на все відділення телефон.

Розпочалося створення бібліотеки, основу фонду якої склали книги передані з книгосховищ КІНГ. Проте власне підручників і посібників з профільних дисциплін було надзвичайно мало. З огляду на нестачу необхідних підручників і методичних посібників та з метою передачі й узагальнення викладацького досвіду у відділенні щомісячно проводилися взаємовідвідування лекцій і практичних занять, рецензувалися окремі тексти лекцій викладачів, обговорювалися теоретичні й методичні питання зі споріднених дисциплін, нові видання тощо. Все це сприяло підвищенню якості проведення занять, особливо тими викладачами, які не мали досвіду роботи у внз.

Важливим чинником у забезпеченні життєдіяльності новоствореного навчального закладу було формування відповідної управлінської бази. Тому для надання допомоги завідувачу відділення Л. Каніщенку з його ініціативи було створено два дієвих органи ТВ КІНГ: Виробничу нараду викладачів і технічних працівників та Методичну і наукову комісію.

Істотно обмежувала можливості організації наукової роботи у Тернопільському відділенні відсутність кафедр. Проте цей недолік компенсувався тим, що всі викладачі відділення для надання їм допомоги в навчально-методичній і науковій роботі були прикріплені до відповідних кафедр КІНГ. Освоєння навчально-методичних азів, нових форм і методів викладання відбулося швидко. Співпраця викладачів Тернопільського відділення з колективами відомих кафедр престижного столичного внз накреслила перспективи фахового та наукового зростання.

У той період з викладацького штату лише Л. Каніщенко мав учений ступінь кандидата економічних наук та наукове звання доцента.
Зростання матеріально-технічної бази ТВ КІНГ, високий рівень його навчально-методичної і наукової роботи стали підставою для наступного кроку в розвитку. Наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 543 від 28 серпня 1967 р. з метою поліпшення якості підготовки спеціалістів і створення сприятливих умов для розвитку ідейно-виховної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи ТВ КІНГ з вересня цього ж року було реорганізовано у Тернопільський факультет Київського інституту народного господарства. Його деканом призначено доцента Леоніда Каніщенка.

На базі Тернопільського факультету КІНГ було відкрито три форми навчання: денну, вечірню і заочну, а кількість студентів зросла з 75 до 515, які навчалися на I-II курсах за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік» (спеціалізації «Облік у сільському господарстві» та «Облік у промисловості»). Навчальний процес забезпечували 19 викладачів, з них 7 – з ученими ступенями. До викладання низки дисциплін на основі погодинної оплати також залучалися висококваліфіковані спеціалісти з виробництва.

З початком 1967–1968 н. р. розширилася матеріально-технічна база факультету. Йому було передано спортивну залу сусідньої з навчальним корпусом середньої школи № 9. З березня 1968 р. у головному корпусі (нині – корпус № 2) розпочали надбудову четвертого поверху та об’єднання проміжним корпусом з будівлею СШ № 9 (нині – корпус № 3), де також добудували один поверх. 1 вересня 1968 р. комплекс будівель було передано факультетові. У результаті цієї реконструкції Тернопільський факультет КІНГ налічував 3 лекційні зали, 36 аудиторій, гуртожиток та необхідні адміністративні й інші приміщення. Упродовж 1969–1970 н. р. у корпусах ТФ було проведено капітальний ремонт: повністю переобладнано головний корпус, який став суто навчальним, зроблено реконструкцію інших будівель, збільшено площу лекційних зал і аудиторій.

Вдалося істотно поліпшити житлово-побутові умови студентів факультету. Зокрема, у грудні 1969 р. здано в експлуатацію типовий студентський гуртожиток (нині №1) на 515 місць площею 3140 кв. м, що дало змогу забезпечити житлом 90% іногородніх студентів.
У 1970 р. розпочалося будівництво ще одного гуртожитку та єдиного в місті серед внз спортивного комплексу на 500 кв. м.

Недоліками матеріальної бази Тернопільського факультету залишалися відсутність спортивного комплексу; дуже малий фонд навчальної і методичної літератури, особливо з таких курсів, як політекономія, цифрові машини, статистика, технологія, іноземні мови, математичне програмування, економічна історія.

Якщо нестачу навчально-методичної літератури, як правило, компенсували організацією додаткових консультацій, відвідуванням лабораторій сусідніх внз, машинно-лічильних станцій і обчислювальних центрів Тернополя і Львова, екскурсіями на підприємства, то справжнім проривом у створенні більш сприятливих умов для розвитку навчально-методичної та науково-дослідної роботи на факультеті стала діяльність кафедр. Вони були організовані з 1 вересня 1967 р. Першими завідувачами кафедр були: Л. О. Каніщенко — загальнонаукових дисциплін, Я. М. Кізима — вищої математики і статистики, Є. С. Пастушенко — фінансово-економічних дисциплін, В. М. Гладкий — іноземних мов. Діяла також секція фізичного виховання, медпідготовки і цивільної оборони.

Реорганізація відділення у факультет створила можливості стрімкого розширення новоствореного закладу. Зростала кількість студентів і викладачів, зміцнювалася матеріальна база. Дедалі очевиднішою ставала потреба збільшення кількості кафедр як основних ланок навчальної та наукової роботи. Упродовж 1967–1971 рр. у ТФ КІНГ збільшується кількість кафедр у результаті заснування нових, роз’єднання та перепрофілювання наявних.

З 1 вересня 1968 р. було організовано кафедру фізичного виховання, медичної підготовки і цивільної оборони на базі аналогічної секції. Кафедру економічних і технологічних дисциплін було поділено на дві: економічних і технологічних дисциплін та бухгалтерського обліку і фінансів; кафедру вищої математики і статистики – на вищої математики та статистики і обліково-обчислювальних машин. Наступного року було розділено: кафедру економічних і технологічних дисциплін на кафедри економічних і технологічних дисциплін та економічної історії і економічної географії; кафедру бухгалтерського обліку і фінансів – на бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності та фінансових дисциплін; кафедру статистики і лічильних машин – на статистики та обчислювальних машин; кафедру фізичного виховання, медичної підготовки і цивільної оборони – на фізичного виховання та медичної підготовки і цивільної оборони.

Збільшення кількості кафедр дало змогу значно активізувати наукову роботу. Якщо в Тернопільському відділенні КІНГ вона проводилася епізодично, тому що викладацький колектив тільки визначався з науковою тематикою, то на факультеті стали помітні її результати. Викладачі почали активніше публікувати свої статті у наукових виданнях, виступати на наукових конференціях, збільшилася кількість тих, хто працював над дисертаціями. Серед перших захистили кандидатські дисертації В. Шкварець, В. Патерикін, Р. Тиркало, С. Габор, М. Кватира, В. Піча. Продовжували працювати над докторськими дисертаціями доценти Є. Пастушенко, Я. Кізима, М. Григорович та ін.

На факультеті було започатковано науково-дослідну роботу з госпдоговірної тематики. Першою в той час цим почала займатися кафедра обчислювальної техніки.

Щорічно проводилися звітні професорсько-викладацькі та студентські наукові конференції. У 1969 р. виникла ідея видати за підсумками звітної наукової конференції збірник статей викладацького колективу. Стараннями декана факультету Л. Каніщенка та доцента М. Григоровича, збірник вийшов у Тернополі того ж року.
Загалом за 1969–1970 н. р. викладачі факультету опублікували 97 наукових статей у республіканських та всесоюзних фахових виданнях.

Поряд із викладацькою пожвавилася й наукова робота студентів. У 1967–1968 н. р. на факультеті працювало 9 студентських гуртків і 17 секцій, у яких брали участь 352 особи. 29 листопада 1968 р. на базі діючих на факультеті наукових гуртків було створено Студентське наукове товариство (СНТ). Основним завданням СНТ було здійснення систематичного контролю за ефективністю роботи студентських наукових гуртків, підготовка і проведення студентської наукової конференції та конкурсу на кращу наукову студентську роботу.

З 1 вересня 1969 р. для поглиблення знань студентів при ТФ КІНГ організовано факультет громадських професій (ФГП), який складався з двох відділень: підготовки молодого лектора і журналістики. Програма була розрахована на два роки. Один-два рази на місяць студентам читали методичні лекції, проводили практичні заняття.

Певних успіхів колектив Тернопільського факультету КІНГ досягнув у художній самодіяльності. Було організовано студентський хор у складі близько 100 осіб, естрадний оркестр — 9 осіб, духовий оркестр — 14 осіб, вокальний жіночий ансамбль «Нічия» — 9 осіб, хореографічний колектив — 18 осіб. Працювали також гуртки художнього читання і драматургії. Їхні учасники організовували святкові концерти, брали участь у студентських вечорах, вогниках, КВК, вечорницях, а також оглядах художньої самодіяльності, де нерідко перемагали.
 
Упродовж 1969–1970 н. р. було значно зміцнено матеріальну базу художньої самодіяльності: закуплено музичні інструменти, для ансамблю придбано українські національні костюми.

Незважаючи на відсутність належної бази, на факультеті широко проводилася фізкультурно-масова і спортивна робота. Так, упродовж 1969-1970 н. р. тут працювали 11 спортивних секцій, в яких займалися понад 230 осіб. Збірні команди факультету брали участь в усіх змаганнях міста та області. Організовувалися товариські змагання з ігрових видів спорту з командами інших тернопільських внз, туристичні походи. У 1970 р. проведено І Спартакіаду факультету з 5 видів спорту: баскетболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу і легкоатлетичного кросу, а також легкоатлетичну естафету вулицями масиву «Дружба».

Значну увагу керівництво факультету приділяло культурному дозвіллю студентів. Для них неодноразово організовувалися і проводилися диспути, вечори відпочинку, запитань і відповідей, читалися лекції на різні теми. При факультеті було створено студентські клуби «Шукачі» та «Українські вечорниці», які проводили свої засідання з різноманітними та цікавими програмами. До участі у засіданнях клубів запрошувалися учені, письменники, провідні артисти драмтеатру, композитори, поети, новатори виробництва, інші відомі люди.

З ініціативи тодішніх студентів Віталія Мельника та Валентина Смиричинського також було створено факультетську фотолабораторію. Саме завдяки їм зберігся перший фотолітопис нашого навчального закладу. Згодом цю справу продовжив штатний фотохудожник внз Михайло Бенч.

У вільний від навчання час студенти факультету також упорядковували його територію, допомагали у збиранні врожаю, працювали у будівельних загонах. Як згадує представниця першого набору Ольга Білоус: «Ми всі були у чомусь задіяні: у спорті, художній самодіяльності… носили цеглу, бо всі 4 роки тривали добудови-добудови… Їздили у колгоспи на збирання врожаїв, виступали із концертами в містах і селах Тернопільщини. Ми придумували сценарії і проводили у підвальному «кабачку» вечірки, на які запрошували відомих людей. Було дуже цікаво, усі хотіли зробити свято якнайкраще».

У 1970 р. Тернопільський факультет святкував перший випуск підготовлених ним фахівців. Семеро з них — отримали дипломи з відзнакою. Таким чином напружена праця викладачів та персоналу факультету дала свій перший вагомий результат. І хоча ще потрібно було багато зробити, але молодий колектив на чолі з амбітним керівником Леонідом Каніщенком з впевненість дивилися у майбутнє.