ДЗВОНИ
НАМ


» » Науково-дослідній частині ЗУНУ – 50 років!

Науково-дослідній частині ЗУНУ – 50 років!

Дата: 26-04-2021, 11:18 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

   Розвиток наукової та науково-технічної діяльності Західноукраїнського національного університету зорієнтований на фундаменталізацію та універсалізацію вищої освіти, формування і діяльність наукових шкіл, виконання наукових досліджень та прикладних наукових розробок, підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, підтримку молодої науки.

Вже п’ятдесят років одним з важливих елементів цього процесу є науково-дослідна частина класичного університету Тернополя.

Історія цього підрозділу сягає 26 квітня 1971 р., коли згідно з наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР з метою організації науково-дослідних робіт для підприємств і організацій на госпдоговірних засадах у зво було створено науково-дослідний сектор. У 1995 р. його переймено­вано в інформаційно-аналітичний центр, 10 травня 2001 р. – у науково-дослідний сектор, 31 березня 2004 р. – у науково-дослідну частину, з 1 жовтня 2013 р. – це науково-дослідний інститут інноваційного розвитку та державотворення. 12 липня 2018 року НДІ ІРД знову було перейменовано на науково-дослідну частину.

У різні періоди науково-дослідну частину очолювали: канд. техн. наук, фахівець з радіоелектроніки Володимир Іванович Патерикін (1971-1973); Юліан Іванович Матенчук (1973-1977); Володимир Михайлович П’єх (1977-1984); Михайло Миколайович Вербінський (1984-1986); Валерій Омелянович Благуляк (1986-2000); Валерій Іванович Письменний (2001-2013); Григорій Леонардович Монастирський (2013-2014;); Олександр Володимирович Длугопольський (2014-2016); Василь Федорович Мартинюк  Нині посаду начальника НДЧ обіймає Валерій Іванович Письменний.

Упродовж 1971–1973 рр. в інституті проводилися наукові дослідження в галузі радіоелектроніки. В цей період створювалися перші колективи дослідників на чолі з А. Саченком, Я. Бучинським, З. Домбровським  та ін. Тоді ж укладалися перші госпдоговори з наукових досліджень з підприємствами та науковими організаціями. За результатами цих досліджень було створено ряд новітніх приладів для різних галузей народного господарства, в тому числі й для оборони, отримано свідоцтва на винаходи. У 1973–1977 рр. розвивається економічна тематика наукових досліджень, що пов’язано зі зміцненням профільних кафедр науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації.

На кінець 80-х років припадає найбільший обсяг фінансування госпдоговірних наукових досліджень для потреб народного господарства, який становив понад 1 млн крб. У широких масштабах до науково-дослідних робіт залучаються студенти випускових кафедр, що позитивно позначилось на підвищенні рівня підготовки фахівців для народного господарства. В цей період творчими колективами НДС розроблені: методика впровадження оперативно-бухгалтерського (сальдового методу) обліку матеріалів (науковий керівник Пушкар М. С.); техніко-економічне обґрунтування організації і функціонування малого державно-кооперативного підприємства (науковий керівник Савельєв Є. В.); комплексна система управління якістю продукції (науковий керівник Пінхасик В. А.); оптимальна схема розвитку і розміщення підприємств машинобудування Мінбудматеріалів УРСР (науковий керівник Литвин Б.М.), а також науковообгрунтовані рекомендації: з удосконалення використання оборотних коштів для підприємств Міністерства лісової і деревообробної промисловості, Прилуцького і Броварського заводів пластмас, Нікопольської ниткової фабрики, протезної промисловості Міністерства соціального забезпечення УРСР, Тернопільського виробничо-аграрного об’єднання цукрової промисловості, виробничого об’єднання «Тернопільський комбайновий завод» та Львівського виробничого об’єднання «Кінескоп» тощо (наукові керівники: Олексієнко М. М., Андрущенко В. Л., Фліссак А. А., Парижак Н. В., Шумелда Я. П., Капшій Л. Г.); з удосконалення організації сільськогосподарського виробництва ( наукові керівники: Дусановський С.Л., Пархомець М.К.); з формування фондів нагромадження і споживання сільськогосподарських підприємств Бережанського та Лановецького районів  (науковий керівник: Хомин П.Я.) та інші.

У 1984 р. спільним наказом Міністерства електронної промисловості СРСР і Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР було створено галузеву науково-дослідну лабораторію автоматизованих систем збору і обробки інформації (ГНДЛ). Слід зазначити те, що співробітники цієї лабораторії та госпдоговірних тем, які виконувались під керівництвом Саченка А. О., відіграли дуже важливу роль у процесах комп’ютеризації усіх ділянок діяльності на всіх етапах становлення і розвитку зво. З метою подальших наукових досліджень, спрямованих на розробку та вдосконалення програмно-технічного і метрологічного забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами та підприємством у 1994 р. Тернопільським інститутом народного господарства спільно з Тернопільським виробничим об’єднанням «Оріон» та заводом «Квантор» ГНДЛ реорганізовано в галузеву науково-дослідну лабораторію автоматизованих систем та мереж.

Починаючи з 1992 р. здійснюється виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти України, у таких cферах: фінансів, грошового обігу та кредиту (наукові керівники: С. І. Юрій, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, О. П. Кириленко, О. В., Дзюблюк,  В. Г. Дем’янишин,); обліку, аналізу та аудиту (наукові керівники: Б. М. Литвин, З. В. Гуцайлюк, С І. Шкарабан, М. С. Пушкар, І. Д. Фаріон, Я. Д. Крупка, З.-М. В. Задорожний);  організації управління та регулювання економікою на макро- і мезорівнях (наукові керівники: А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, В. В. Козюк, Г. Л. Монастирський);  економіки підприємств (наукові керівники: О. А. Устенко, В. І. Гринчуцький, В. Я. Брич); менеджменту та маркетингу (наукові керівники: О. М. Сохацька, Н. П. Тарнавська, М. Я. Матвіїв, Т. М. Борисова);  світового господарства і міжна¬родних економічних відносин (наукові керівники: Є. В. Савельєв, І. О. Іващук, Р. Є. Зварич); економіки сільського господарства і АПК (наукові керівники: С. Л. Дусановський, Т. Г. Дудар, І. Г. Яремчук, А. М. Стельмащук, , М. К. Пархомець, П. Я. Хомин); економіко-математичного моделювання, комп’ютерних систем і мереж та засобів штучного інтелекту (наукові керівники: А. О. Саченко, М. О. Недашковський, М. П. Дивак, В. В. Кочан, З. І. Домбровський, Я. М. Николайчук, О. М. Березький, В. В. Яцків, І. Ф. Войтюк, Д. І. Загородня); проєктування інноваційних систем національної освіти (науковий керівник: А. В. Фурман); новітніх технологій і ресурсозберігаючих технологій в енергетиці, промисловості та АПК (науковий керівник: Р. Б. Гевко); матеріалознавства (науковий керівник: Ю. В. Дзядикевич, І. Г. Добротвор).

З 2002 р. наукову діяльність університету скоординовано з науковими напрямками Західного наукового центру НАН України і МОН України.

Нині НДЧ  здійснює функцію організації та координації наукової та науково-технічної діяльності, його взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування на основі забезпечення наукового супроводу формування та реалізації державної політики, реалізації фундаментальних досліджень і приклад­них наукових розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт за господарськими договорами з підпри­ємствами та організаціями.

Щоденна клопітка, хоч інколи і непомітна, праця працівників науково-дослідної частини різних поколінь  у поєднання з науковим потенціалом ЗУНУ, формували і продовжують формують  славу класичного університету Тернополя як потужного наукового центру України.