Декан факультету фінансів та обліку

Кізима Андрій Ярославович   

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри податків та фіскальної політики
Почесне звання: заслужений працівник освіти України

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, к. 11203
м. Тернопіль, 46020
Телефон: 10-195
Андрій Ярославович народився 1 серпня 1966 року. Закінчив середню школу №1 м. Тернополя. У 1983 році поступив у  Тернопільський фінансово-економічний інститут на факультет фінансів, який у 1989 році з відзнакою закінчив за спеціальністю «Ревізія і контроль» та здобув кваліфікацію економіста. З 1985 по 1987 рік проходив військову службу. До вступу в аспірантуру працював економістом науково–дослідного сектору Тернопільського фінансово-економічного інституту.
У 1989 році  зарахований на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю «Облік і аудит» у Тернопільському фінансово-економічному інституті, яку закінчив у 1992 році і захистив у грудні цього ж року у Київському національному економічному університеті кандидатську дисертацію.
З 1992 перебував на посадах викладача, старшого викладача, доцента. З 2000 року і по даний час працює доцентом кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету.
Кізима А.Я. є співавтором підручника «Податковий менеджмент» (2008 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Податковий менеджмент» (2004 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2005 рік), навчально-методичного посібника «Податковий менеджмент» (2002 рік); навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2011 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», підручника «Налоговый менеджмент» (2014 рік).
Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 102.
Навчальні курси, які викладає: податковий менеджмент.
Сфера наукових інтересів: податковий менеджмент в Україні: методологія і практика.

Заступник декана факультету фінансів та обліку

Квасниця Оксана Василівна  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, к. 11204а
м. Тернопіль, 46020
Телефон: 10-148

Оксана Василівна, народилася 24 листопада 1978 року у м. Золочів, Львівської області. У 1995 році закінчила із срібною медаллю Золочівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, та  вступила до Тернопільської академії народного господарства.

У 2001 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

З жовтня 2001 року працювала на посаді викладача кафедри фінансів, а в жовтні 2002 році переведена на посаду викладача кафедри фінансів суб’єктів господарювання (у зв’язку з поділом кафедри). У жовтні 2003 року кафедру було перейменовано в кафедру казначейської справи ТАНГ (з липня 2005 року ТДЕУ, а з вересня 2006 року ТНЕУ). В липні 2007 року кафедру казначейської справи приєднано до кафедри фінансів, де працювала на посаді викладача кафедри фінансів ТНЕУ.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Державна фінансова підтримка малих підприємств в Україні» у Тернопільському національному економічному університеті. Із 2013 року кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

З жовтня 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету, з січня 2015 року – доцентом кафедри фінансів ТНЕУ, а з серпня 2015 року – доцентом кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ, де працює і до сьогоднішнього дня. Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

У 2009 р. нагороджена Грамотою за високий рівень організації навчально-виховної та індивідуальної роботи зі студентами, у 2012 р. – Грамотою за вагомий внесок у підготовку студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

Квасниця Оксана Василівна є автором понад 50 наукових праць з фінансової теорії та практики.

Навчальні курси, які викладає: фінанси, місцеві фінанси.

Сфера наукових інтересів: фінансова підтримка малих підприємств, місцеві фінанси в умовах децентралізації.


Заступник декана факультету фінансів та обліку з питань інформаційної політики факультету

 Дмитрів Володимир Ігорович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  доцент

Контакти:
Кабінет: 11204а
E-mail: v.dmytriv@tneu.edu.ua, dmytriv88@ukr.net
Телефон: 10-148

Факультет фінансів та обліку

 Факультет фінансів та обліку: достойне минуле, впевнене сьогодення, успішне майбутнє!

Факультет фінансів та обліку є невід’ємною та найбільшою складовою ЗУНУ, що забезпечує навчально-виховний процес. Сьогодні на факультеті здобувають освіту 1370 студенти з усіх куточків України. І це закономірно, оскільки всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку фахівців у сферах державних та місцевих фінансів, фінансового менеджменту та страхування, фіскального адміністрування та митної справи, банківської справи, обліку та аудиту тощо.

 

  

Підготовку фахівців здійснюють шість випускових кафедр ЗУНУ:

-  фінансів ім. С.І. Юрія;

-  податків та фіскальної політики;

-  фінансового менеджменту та страхування;

-  банківського бізнесу;

-  обліку і оподаткування;

-  фінансового контролю та аудиту.

 

Факультет фінансів та обліку здійснює у 2020 році підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» наступних спеціальностей :

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітні програми: фінанси; митна справа; податкова справа; банківська справа; фінансовий менеджмент

 

071 « Облік і оподаткування»

Освітні програми:  аудит і аналіз бізнесу; облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання; облік і контроль в державному секторі економіки

 

232 «Соціальне забезпечення»

Освітня програма: Соціальне забезпечення

 

Факультет фінансів та обліку здійснює у 2020 році підготовку фахівців за освітнім ступенем «Магістр» наступних спеціальностей:

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітні програми: фінанси; митна справа; фіскальне адміністрування; банківська справа; банківський менеджмент; фінансовий менеджмент; публічні фінанси (освітньо-наукова програма)

 

232 «Соціальне забезпечення»

Освітня програма: Соціальне забезпечення

 

015 «Професійна освіта»

Фінансова грамотність (без  ЗНО)

 

011 «Освітні, педагогічні науки»

Викладання фінансово-економічних дисциплін (без ЗНО)

 

071 « Облік і оподаткування»

Освітні програми:  економічна експертиза та аудит бізнесу; облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва; інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки; міжнародний облік (освітньо-наукова програма)

 

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом.

Випускники факультету фінансів та обліку успішно працюють: у системі органів державного управління (Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державна  податкова служба України, Державна митна служба України, Національний банк України, Державна казначейська служба України, Державна аудиторська служба України, Рахункова палата України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг); у об’єднаних територіальних громадах; національних та міжнародних компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; фінансових, страхових, трастових та трейдингових компаніях; банках; кредитних спілках; ломбардах; інвестиційних фондах і компаніях; бізнес-структурах (бухгалтера, бізнес-аналітики, внутрішні аудитори); незалежних експертних організаціях (аудиторські фірми, інститут економічної експертизи); митно-брокерських конторах;  підприємницьких структурах (промисловості, торгівлі, будівництва, готельно-туристичного бізнесу, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, транспорту, сфери інформаційно-консалтингових послуг); продовжити наукову та викладацьку кар’єру у закладах вищої освіти, науково-дослідних та експертно-аналітичних установах.

Сумлінні випускники, які мали досягнення в науковій діяльності продовжують навчання в аспірантурі.

 

 

На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. На факультеті активно функціонують студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» та «Фінансова просвіта» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Банківський аналітик» (координує кафедра банківського бізнесу), «Фіскальний аналітик» та «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики), «Студентський науковий центр кафедри обліку і оподаткування» (координує кафедра обліку і оподаткування),  «Студентське наукове товариство кафедри фінансового контролю та аудиту» (координує кафедра фінансового контролю та аудиту) та «Соціальний супервізор» (координує кафедра фінансового менеджменту та страхування).

Під керівництвом кафедри фінансового менеджменту та страхування успішно функціонує студентська страхова компанія ««Імперія безпеки».

Кафедрою банківського бізнесу з метою підвищення якості підготовки фахівців створено навчальну лабораторію «Віртуальний банк» з використанням програмного забезпечення «АБС-В2».

З метою організації навчально-просвітницької, науково-дослідної та інформаційно-аналітичної діяльності викладачів, студентів, аспірантів, докторантів у сфері фінансів сталого розвитку у контексті сучасних міжнародних тенденцій уз 2019 року на факультеті фінансів та обліку функціонує Міжнародна студія фінансів сталого розвитку.

Факультет фінансів та обліку є ініціатором проведення на постійній основі Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій», яка відбувається на базі Вищої школи економіки, менеджменту та державного управління у Братиславі.

 

Важливою умовою якісного функціонування факультету фінансів та обліку є студентське самоврядування, яке діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забезпечення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.

     

Студентські будні це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету  завжди  беруть активну  участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так і за його межами.

     
     
     
     
     
   
       
      
     
     

Адреса факультету фінансів та обліку:

46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, корпус 11 (каб. 11204)
(0352) 47 50 50 * 10148 097 720 2006   096 162 57 75
Facebook

Instagram

Е-mаіlf_finance@wunu.edu.ua

Сайт: finance.tneu.edu.ua