Завідувач кафедри фінансового менеджменту та страхування

Кнейслер Ольга Володимирівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 11304
Телефон: 10-145
Адреса: вул. Львівська 11а, корпус 11, м. Тернопіль, 46009
Email:olgakne@gmail.com, o.kneisler@wunu.edu.uaКафедра фінансового менеджменту та страхування

 

КАФЕДРА СТВОРЕНА у 1985 році як кафедра державного страхування і фінансів галузей народного господарства, яку в 1991 році було перейменовано на кафедру страхування, а у 2007 році – на кафедру фінансів суб’єктів господарювання і страхування. У зв’язку із модернізацією напрямків науково-дослідної та освітньої діяльності, з вересня 2018 року це кафедра фінансового менеджменту та страхування.

МЕТА КАФЕДРИ – розвиток науково-освітніх шкіл фінансового менеджменту та страхування ЗУНУ шляхом студіювання наукових постулатів та генерування нових наукових знань, практичної імплементації теоретичних розробок та підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на європейському ринку праці в умовах інформаційного суспільства та інноваційної економіки. 

ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

- здійснення  науково-дослідної діяльності у сферах фінансового менеджменту та страхового бізнесу;

- забезпечення якісної підготовки фахівців-фінансистів на основі компетентнісного підходу у відповідності до сучасних вимог;

- забезпечення високого рівня викладання дисциплін викладачами кафедри;

- підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів економічних наук);

- здійснення науково-методичного супроводу наукової та освітньої діяльності;

- налагодження партнерських стосунків та співпраця з профільними кафедрами інших університетів;

- налагодження партнерських стосунків та співпраця з підприємствами, установами, організаціями.

Кафедра фінансового менеджменту та страхування як випускова кафедра зі спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” здійснює підготовку студентів за освітньо-професійними програмами освітнього ступеня “бакалавр” (“Фінансовий менеджмент”) та освітнього ступеня “магістр” (“Фінансовий менеджмент” і “Страховий менеджмент”).

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РОБОТУ КАФЕДРИ фінансового менеджменту та страхування ЗУНУ забезпечують викладачів, у т.ч.  доктори економічних наук, кандидатів економічних наук. Професорсько-викладацький колектив кафедри здійснює викладання дисциплін українською, польською та англійською мовами.

ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ ЗНАННЯ, НАВИКИ І ДОСВІД ТА НАВЧАЮТЬСЯ:

-  нестандартно аналітично науково мислити щодо вирішення проблем управління фінансами в сфері бізнесу;

-  прогнозувати, оцінювати й приймати управлінські рішення в сфері фінансової діяльності підприємств, організацій та установ в умовах невизначеності ринкового середовища;

-  моделювати, прогнозувати та планувати фінансову діяльність підприємств, установ та організацій в процесі оцінювання потенційних можливостей і загроз, сильних і слабких сторін їх функціонування;

-  розробляти стратегію фінансового розвитку бізнес-структур та конкретизувати можливості досягнення довгострокових фінансових цілей у поточних фінансових планах;

-  складати операційні і фінансові бюджети, бізнес-плани підприємницьких структур, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані;

-  визначати проблеми, аналізувати сучасні тенденції і розробляти визначальні бізнес-стратегії конкурентного розвитку суб’єктів страхового ринку;

-  обирати прийоми з виявлення і оцінювання ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств, організацій та установ з метою своєчасного виявлення існуючих проблем та необхідності забезпечення страхового захисту;

-  оцінювати імовірність банкрутства господарюючого суб’єкта та розробляти комплекс заходів антикризового менеджменту;

-  обирати потенційні джерела формування капіталу для провадження підприємницької діяльності, розподіляти і використовувати його за альтернативними напрямками з метою отримання максимального прибутку.

Кафедра повністю забезпечує навчальний процес необхідною навчальною та методичною літературою: підручниками, навчальними посібниками та методичними розробками з вказаних дисциплін.

Для ґрунтовнішої практичної підготовки студентів професорсько-викладацький колектив кафедри постійно підвищує кваліфікацію у партнерів кафедри, а саме у підприємницьких структурах та у фінансових установах, організаціях.

 

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

Навчаючись за освітньо-професійними програмами освітнього ступеня “бакалавр” (“Фінансовий менеджмент”) та освітнього ступеня “магістр” (“Фінансовий менеджмент” і “Страховий менежмент”)

НАШІ СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ:

1. Здобути теоретичні знання, практичні навики й фахові компетенції з управління фінансово-кредитною, фінансово-господарською, організаційно-правовою, контрольно-аналітичною діяльністю підприємницьких структур, фінансових установ і організацій.

2. Оволодіти комплексним підходом до розробки і прийняття управлінських фінансових рішень щодо інтегративного вирішення непередбачуваних завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності фінансових інститутів, корпоративних бізнес-структур, державних та комунальних установ і організацій.

3. Опанувати новітні форми та інструменти фінансового менеджменту з врахуванням особливостей різних видів діяльності, організаційно-правових форм господарювання та форм власності суб’єктів підприємництва, установ і організацій.

4. Опрацювати сучасні методи і технології управлінської діяльності на фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринку та ринку фінансових послуг.

5. Освоїти актуальний в умовах сьогодення інструментарій ризик-менеджменту в контексті моделювання фінансових рішень.

НАШІ ВИПУСКНИКИ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ:

-  реалізувати себе професійно на фінансовому, страховому, інвестиційному та фондовому ринках;

-  працювати на посадах: президента та керівника фірми; фінансиста та економіста; фінансового менеджера та директора; фінансового аналітика і консультанта; фахівця з корпоративного управління; фахівця з управління активами; фахівця з фінансово-економічної безпеки; фахівця з біржових операцій; фахівця з депозитарної діяльності; фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів; брокера; дилера; маклера; андерайтера; актуарія; менеджера з продажу страхових продуктів; фахівця з ризикового страхування; фахівця зі стахового маркетингу

 

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

КАФЕДРОЮ УКЛАДЕНО УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ з підприємствами, фінансовими установами і організаціями з подальшим працевлаштуванням наших випускників, які підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері управління фінансами сучасного бізнесу.

СТУДЕНТИ ЗА ПЕРІОД НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДИТИ ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ У:

1. підприємницьких структурах;

2. страхових компаніях;

3. банківських установах;

4. кредитних спілках;

5. інвестиційних компаніях і фондах;

6. ломбардах;

7. брокерських конторах;

8. державних та комунальних установах і організаціях.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ЗАЛУЧАЄ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ. Зокрема, студентський актив може брати участь у:

1. Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях з питань фінансів, банківської справи та страхування;

2. Всеукраїнських Олімпіадах з навчальних дисциплін “Страхування” та “Фінансовий менеджмент”;

3. конкурсах наукових робіт з фахових дисциплін;

4. засіданнях круглих столів, навчальних тренінгах та семінарах за участю науковців і фінансистів-практиків.

НА КАФЕДРІ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ПРОЕКТ „ШКОЛА МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ”, у рамках якого функціонують студія фінансового менеджера; студія професійного страховика; студія страхового агента; студія фінансового посередника; студія фінансового консультанта; студія біржового маклера. Учасниками „Школи моделювання фінансових рішень” є молоді, енергійні, успішні та креативні люди, які мають бажання поєднувати навчання у нашому закладі вищої освіти з практичною діяльністю у сфері фінансового менеджменту і страхового бізнесу.

У РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАШІ СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ:

1. навчатись у Літній Школі польської мови і культури;

2. семестрового навчання у польських ЗВО-партнерах;

3. приймати участь у спільних наукових заходах, які реалізуються з країнами ЄС.

 

Контакти:

Корпус № 11, ауд. 11305

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020

Контактні телефони: 47-50-50*10-139

Сайт кафедри: http://fshs.wunu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Гуцал Ігор Степанович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: i.hutsal@wunu.edu.uaСтецько Микола Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: nsteco6691@gmail.com


Лещук Віктор Пилипович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mai: v.leshchuk@wunu.edu.uaСпасів Наталія Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: vladnat@gmail.com Лубкей Надія Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: n.lubkey@wunu.edu.ua, lubkey@ukr.netМартинюк Василь Федорович 

Посада: доцент, директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ
Науковий ступінь:
 кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Почесне звання: відмінник освіти України

Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: kepit_tneu@ukr.net


Налукова Наталія Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: n.nalukova@wunu.edu.uaКостецький Володимир Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: v.kostetskyi@wunu.edu.ua, kvv.scales@gmail.comКулина Галина Миронівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: h.latsyk@wunu.edu.uaЛуцишин Олег Орестович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: o.lutsyshyn@wunu.edu.uaПисьменна Тетяна Валеріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: t.pysmenna@wunu.edu.uaСтефанів Ігор Федорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: i.stefaniv@wunu.edu.ua, sifftern@gmail.comФедорович Ірина Михайлівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: irkafed@ukr.net


Вацлавський Олег Іванович

Посада:  старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139
Е-mail: o.vatslavskyi@wunu.edu.ua


Гузела Ірина Анатоліївна

Посада:  викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет: 11305
Телефон: 10-139


Дідуник Тетяна Анатоліївна

Посада: старший лаборант кафедри

Контакти:
Телефон: 10-139
Кабінет: 11305
Е-mail: kaf.fshs@wunu.edu.ua