В.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування

Починок Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Телефон: 10-300
Кабінет: 11202а
E-mail: natapochynok@gmail.com


Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування – одна з перших кафедр університету, яка була заснована у 1969 році. На той час мала назву «кафедра бухгалтерського обліку та аналізу». Першим завідувачем кафедри був к. е. н., доцент Геннадій Якович Лебединський.

5 січня 1971 року кафедру розділили на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру економічного аналізу. Керівником кафедри бухгалтерського обліку призначили Антона Степановича Коваля, к. е. н., доцента, який виконував обов’язки завідувача до 18 лютого 1971 року. З цього часу кафедру очолював Іван Олексійович Белебеха.

3 червня 1973 року відбувся другий поділ кафедри, внаслідок чого утворилися: кафедра бухгалтерського обліку у сільському господарстві та кафедра бухгалтерського обліку у промисловості. Завідувачем кафедри бухгалтерського обліку у промисловості обрали к. е. н., доцента Володимира Петровича Пальчука; у вересні 1979 року кафедру очолив к. е. н., доцент Михайло Степанович Кузів, а через 5 років  (у вересні 1984 року) – к. е. н., доцент Михайло Семенович Пушкар, нині д. е. н., професор кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу факультету фінансів і обліку ЗУНУ.

Навесні 1985 року відбувся третій поділ кафедри. Цього разу виокремилася група викладачів, які викладали облік у капітальному будівництві. З виникненням об’єктивної потреби в підготовці високопрофесійних фахівців, що володіють системою знань з теорії та практики бухгалтерського обліку в будівництві вони  створили спеціальну кафедру з назвою «кафедра економіки, обліку і аналізу в будівництві».

На початку 2003 року з ініціативи завідувача кафедри М. С. Пушкаря кафедру перейменували. Їй дали назву «кафедра обліку і контролінгу в промисловості».

28 серпня 2009 року відбулася четверта реорганізація кафедри шляхом об’єднання кафедр обліку в інвестиційній сфері та обліку і контролінгу у промисловості. Новоутворена кафедра отримала назву «обліку у виробничій сфері». Її очолив д. е. н., професор Зеновій Васильович Задорожний. З вересня 2014 р. в. о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері стала к. е. н., доцент Євгенія Костянтинівна Ковальчук, а з квітня 2015 р. цю посаду зайняла к. е. н., доцент Наталія Володимирівна Починок.

25 жовтня 2018 року кафедра перейменована у кафедру обліку і оподаткування підприємницької діяльності.

З 29 серпня 2019 року до кафедри була приєднана кафедра обліку і контролю в сфері публічного управління, а кафедру було перейменовано у кафедру обліку і оподаткування.

Нині на кафедрі обліку і оподаткування працює 32 особи (серед них 31 науково-педагогічний працівник, з яких 7 – доктори економічних наук, професори; 1 – кандидат економічних наук, професор; 23 – кандидатів наук; 1 інженер).

Метою функціонування кафедри обліку і оподаткування є підготовка до практичної діяльності фахівців з обліку, аудиту, аналізу та оподаткування найвищої кваліфікації магістрів, бакалаврів, а також докторів та кандидатів економічних наук, так як при кафедрі функціонує аспірантура та докторантура.

З цією метою кафедра виконує наступні основні завдання:

- забезпечує ефективне і якісне навчання студентів, аспірантів та докторантів відповідно до програмам їхньої підготовки;

- здійснює значний обсяг науково-дослідної роботи в процесі виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних тем, написання монографій, підручників, навчальних посібників, статей у наукових фахових виданнях, у тому числі тих, що входять до науково-метричних баз даних Scopus та Web of Science, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;

- послідовно і цілеспрямовано проводить виховання студентів як майбутніх керівників та провідних фахівців у сфері обліку і оподаткування на основі кращих традицій кафедри і понад п’ятидесятирічного досвіду спілкування зі студентами та випускниками;

- сприяє працевлаштуванню, здійснює початковий супровід і консультує випускників кафедри з питань методики та організації роботи бухгалтерії, аудиторської фірми.

Кафедра обліку і оподаткування здійснює підготовку бакалаврів  за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ:

    «Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання»;

    «Облік і контроль в державному секторі економіки».

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ:

    «Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва»;

    «Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економки».

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА:

    «Міжнародний облік» (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях.

Професорсько-викладацьким складом кафедри викладаються наступні дисципліни:

1.       Автоматизація формування та подання звітності 

2.       Аналіз ризикоорієнтованих операцій 

3.       Бухгалтерський облік 

4.       Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

5.       Бухгалтерський облік І 

6.       Діагностика діяльності суб’єктів державного сектору економіки

7.       Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні 

8.       Консолідація фінансової звітності 

9.       Контроль в державному секторі економіки 

10.     Наукові теорії бухгалтерського обліку 

11.   Облік в галузях економіки 

12.   Облік в державному секторі економіки

13.   Облік в зарубіжних країнах 

14.     Облік в цифровій економіці 

15.   Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України

16.   Облік і аналіз в управлінні суб'єктами державного сектору економіки 

17.   Облік і звітність у соціальних закладах та установах 

18.   Облік і оподаткування господарських процесів підприємства

19.   Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній 

20.   Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній (англ. мовою) 

21.   Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 

22.   Облік і правове забезпечення  господарських процесів підприємства 

23.   Облік і правове забезпечення діяльності суб'єктів підприємництва матеріального та нематеріального виробництва)

24.   Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 

25.   Облік оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

26.   Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англ. мовою) 

27.   Облікова система країн європейського союзу (англ. мовою) 

28.   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання 

29.   Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємства 

30.   Організація автоматизованого робочого місця бухгалтера 

31.   Організація бухгалтерського обліку 

32.     Статистичні методи наукових досліджень

33.   Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності 

34.   Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб'єктів державного сектору економіки 

35.   Фінансовий облік І 

36.   Фінансовий облік ІІ 

Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки із профільними кафедрами вітчизняних вищих навчальних закладів, зокрема Київського національного економічного університету, Київського національного торговельно-економічного університету, Національного університету біоресурсів та природокористування, Житомирського державного технологічного університету, Львівської комерційної академії, Полтавського університету споживчої кооперації України, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Крім цього, професорсько-викладацький колектив кафедри тісно співпрацює із науковцями Німеччини, Франції, Польщі, Білорусі, Молдови, Словаччини.

За весь період існування кафедри підготовлено для різних видів економічної діяльності понад 5000 фахівців з обліку, аудиту і оподаткування.

Випускники кафедри працюють бухгалтерами на підприємствах, в установах, закладах України та за кордоном, директорами аудиторських фірм  й аудиторами, працівниками органів державного фінансового контролю та податкової служби, фінансистами, викладачами.

Кафедра обліку і оподаткування ЗУНУ підтримує дружні зв’язки з такими зарубіжними вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями :

Сопотська вища школа (м. Сопот, Польща);

Університет Гренобль Альпи, (м. Гренобль, Франція);

Вища Школа інформатики та економіки (м. Ольштин, Республіка Польща);

Технічний Університет Кошице (м. Кошице, Словаччина); 

Привілейований Інститут Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

Стратегія кафедри щодо своїх випускників спрямована на те, щоб у максимально короткі терміни допомогти у працевлаштуванні усім, хто цього потребує. Перевага, насамперед, надається випускникам, які закінчили університет на «відмінно» і «добре», оволоділи інформаційно-комунікаційними технологіями ведення обліку, аудиту та оподаткування тощо.

Контакти:

Кабінет: 11206 

Телефон: 47-50-77

Внутрішній: 10-302

Електронна пошта: koais2411@gmail.com

Сайт кафедри: http://kovs.wunu.edu.ua/


Професорсько-викладацький колектив

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Посада: професор, проректор з наукової роботи
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Телефон: 10-301
Кабінет: 11206
E-mail:
Дерій Василь Антонович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання:
професор 

Контакти:
Телефон: 10-301
Кабінет: 11206
E-mail:deriy_vasyl@wunu.edu.ua, vasylderij@gmail.com


Крупка Ярослав Дмитрович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Телефон: 10-301
Кабінет: 11206
E-mail: ya.krupka@wunu.edu.ua


Муравський Володимир Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:   
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: v.muravskyi@wunu.edu.ua
Панасюк Валентина Миколаївна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
 
Контакти:
Телефон: 10-301
Кабінет: 11206
E-mail: tina.panasjuk@gmail.com


Рожелюк Вікторія Миколаївна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання:  професор

Контакти:

Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: v.ruzheliuk@wunu.edu.ua


Хорунжак Надія Михайлівна

Посада:  професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: n.khorunzhak@wunu.edu.ua


Журавель Григорій Павлович

Посада: професор 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання:  Дійсний член Академії економічних наук України, заслужений працівник народної освіти України, почесний професор ТНЕУ
 
Контакти:
Телефон: 10-301
Кабінет: 11206
E-mail: zhur@wunu.edu.ua


Бенько Ірина Дмитрівна

Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук.
Вчене звання:  доцент

Контакти:

Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: i.benko@wunu.edu.ua


Біла (Судин) Юлія Анатоліївна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:   

Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: yuliya.sudyn@gmail.comБурденюк Тарас Григорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: burdeniuk@wunu.edu.ua


Галещук Світлана Михайлівна

Посада: викладач кафедри 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
E-mail:   
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301

Денчук Павло Никифорович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: p.denchuk@wunu.edu.uaЖукевич Світлана Миколаївна

Посада:  доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: s.zhukevych@wunu.edu.ua


Зарудна Наталія Ярославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: n.zarudna@wunu.edu.uaКундеус Олександр Михайлович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: o.kundeus@wunu.edu.ua
Мельник Наталія Геннадіївна

Посада:  доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: melnyk.nataliya@wunu.edu.ua


Мельничук Інна Василівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: i.melnychuk@wunu.edu.ua, inulka.melnychuk@gmail.com

Мужевич Наталія Володимирівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:   
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail:


Назарова Ірина Ярославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: niyya2016@gmail.com


Омецінська Ірина Ярославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: i.ometsinska@gmail.com
Питель Святослав Васильович

Посада: доцент 
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: swpytel@gmail.comРимар Галина Адамівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:   
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: rimar1709@mail.ru


Романів Ростислав Володимирович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: rvr_rom@mail.ru


Сисюк Світлана Василівна

Посада:  доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: s.sosiuk@wunu.edu.uaФаріон Володимир Ярославович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: v.farion@wunu.edu.ua, farionvolodymyr@ukr.net


Шевчук Олег Антонович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 

Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: ol.shevchuk@wunu.edu.ua


Гуменна-Дерій Марія Василівна

Докторант кафедри

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:  
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: marichka_derij@mail.ru


Лукановська Ірина Романівна

Докторант кафедри

Посада:  доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: i.lukanovska@wunu.edu.ua


Яцишин Світлана Романівна

Докторант кафедри

Посада:  доцент  
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання:  доцент

Контакти:  
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: svitya@wunu.edu.ua


Гудзь Наталія Василівна

Докторант кафедри

Посада: доцент 
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: n.hudz@wunu.edu.ua


Богуцька Лілія Тарасівна

Докторант кафедри

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:  
Кабінет: 11206
Телефон: 10-301
E-mail: lilja-b@ukr.netДрук Лілія Василівна

Посада: інженер І категорії, старший лаборант

Контакти: 
Телефон: 10-301
E-mail: Koais2411@gmail.com
Кабінет: 11206