Спеціалізовані вчені ради університету

Косінська Ольга Аркадіївна

Посада: керуюча справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

Контакти:
Адреса: 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська 11а
Кабінет: 902
Телефон: (0352) 51-75-38, вн. 10-019
E-mail: s.v.rada@wunu.edu.ua


Спеціалізовані вчені ради університету

 

При Західноукраїнському національному університеті функціонують п’ять рад по захисту докторських дисертацій, а саме: Д 58.082.01, Д 58.082.03, Д 58.082.02, Д 58.082.04, Д 58.082.05

 


Структурний підрозділ "Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертаційорганізовує і контролює документальний супровід функціонування п’яти спеціалізованих вчених рад, а саме: Д 58.082.01, Д 58.082.03, Д 58.082.02, Д 58.082.04, Д 58.082.05, а також несе відповідальність за забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії.


Структурний підрозділ координує роботу спеціалізованих вчених рад, відповідає за організацію засідань рад, підготовлює проєкти рішень, приймає документи здобувачів наукового ступеня, веде протоколи засідань спеціалізованих вчених рад, перевіряє відповідність документів вимогам нормативних положень МОН України, відповідає за написання та подання звітів про роботу спеціалізованих вчених рад до МОН України.

Проводиться ознайомлення здобувачів наукового ступеня з умовами та всіма матеріалами ради, що стосуються захисту дисертації, а також надається допомога здобувачам наукових ступенів з питань, пов’язаних із захистом дисертації; контролюються строки проходження по спеціалізованій вченій раді здобувача від подачі документів до видачі диплома. Структурним підрозділом проводиться підготовка супровідних документів, пов’язаних з проходженням процедури захисту дисертації; здійснюється постійне оновлення документів при змінах в нормативно-правовій базі. Структурний підрозділ робить запити на підтвердження участі здобувача у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем, впровадження результатів дисертаційного дослідження та ін.; підготовлює документи (бюлетені, протоколи лічильної комісії, реєстраційні картки присутності членів ради на засідання та ін.) по захисту дисертацій.


Підрозділ формує бази даних про захищені дисертації. Атестаційні справи та інші документи у структурному підрозділі «Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій» перебувають на постійному зберіганні. Виконуються роботи по розробці, підготовці та забезпеченні роздатковим матеріалом здобувачів наукових ступенів, розробляються зведені плани та звіти спеціалізованих вчених рад, оформляються відрядження членам ради та подання на офіційних опонентів за підготовку відгуку та участі на засіданні спеціалізованих вчених рад. Формуються комп’ютерні бази даних, приймається участь у підготовці рішень по організації роботи ради. Робота супроводжується поінформованістю МОН України на різних етапах та виставлянням інформації на сайт ЗУНУ для широкого загалу. 

Після затвердження Постанови Кабінету міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», весь документальний супровід на кожного здобувача ступеня доктора філософії проводиться у структурному підрозділі «Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій».

Відповідальна (Ольга КОСІНСЬКА) за забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад університету здійснює роботу по оформленню відповідних документів на Вчену раду ЗУНУ в два етапи, подання документів в МОН України на утворення спеціалізованої вченої ради на кожного окремого здобувача з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.

Здійснюється прийом, перевіряється наявність та оформлення документів. У визначені, контрольовані терміни проводиться робота поінформованості МОН України та по розміщенню на офіційному веб-сайті ЗУНУ (інформація та повідомлення про прийняття дисертації до розгляду; анотація дисертації; інформація про утворення ради, що надійшла з МОН України; оголошення про дату проведення захисту; примірник дисертації; висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження; відгуки опонентів; аудіо- та відеофіксація засідання ради; рішення про присудження ступеня доктора філософії; Наказ МОН про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії; рішення Вченої ради ЗУНУ про видачу диплома доктора філософії).

Відповідальна за забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад університету перевіряє наявність, оформлення та проводить правки-вичитування усіх документів, що стосуються розгляду дисертації та проведення її захисту в раді, включаючи стенограму та надсилає до МОН України атестаційні справи здобувачів ступеня доктора філософії (PhD).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (із змінами і доповненнями) та затвердженим нею «ТИМЧАСОВИМ ПОРЯДКОМ присудження ступеня доктора філософії» з метою організації процесу атестації здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) проведено за період з 2020 р. і до 31 грудня 2021 року разові захисти дисертацій за спеціальностями ПЕРЕГЛЯНУТИ. 


Атестація здобувачів ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами проводиться відповідно до порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. №44 із затвердженим «Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».


Наші контакти:
Адреса: 46009, м. Тернопіль,
вул. Львівська 11а, каб. 902
Телефон: 8 (0352) 51-75-38
s.v.rada@wunu.edu.ua

Персонал спеціалізованих вчених рад університету

Масна Ольга Андріївна

 Посада: спеціаліст I-ї категорії спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій

Контакти:
Адреса: 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська 11а
Кабінет: 902
Телефон: (0352) 51-75-38, вн. 10-020
E-mail: s.v.rada@wunu.edu.ua