Спеціалізовані вчені ради університету


Контакти:
Адреса: 46009, м. Тернопіль,
вул. Львівська 11а,
каб. 902
s.v.rada@wunu.edu.ua

При Західноукраїнському національному університеті функціонує чотири ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, а саме: Д 58.082.01, Д 58.082.03, Д 58.082.04 та К 58.082.02.
Спеціалізована вчена рада К 12.01.01 затверджена при Тернопільському інституті народного господарства наказом ВАК України    № 04 від 10 червня 1993 року. Спеціалізованій вченій раді було дозволено проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями та 08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності.


Спеціалізована вчена рада К 58.082.03 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 11-06/11 від 11 грудня 2002 року до 11 грудня 2004 року з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.

Спеціалізована вчена рада К 58.082.02 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 5-08/1 від 9 січня 2002 року до 9 січня 2003 року з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:


Спеціалізована вчена рада К 58.082.04 затверджена при Тернопільському національному економічному університеті наказом МОН №820 від 7 жовтня 2016 року.Структурний підрозділ спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій організовує і контролює документальний супровід функціонування спецрад Д58.082.01, Д 58.082.03, К 58.082.02 та Д 58.082.04. Структурний підрозділ відповідає за організацію засідань рад; підготовлює проекти рішень; приймає документи здобувачів наукового ступеня; веде протоколи засідань спеціалізованих вчених рад; перевіряє відповідність документів вимогам нормативних положень МОН України; координує роботу спеціалізованих вчених рад; відповідає за написання та подання звітів про роботу спеціалізованих вчених рад до МОН України; ознайомлює здобувачів наукового ступеня з умовами та усіма матеріалами ради, що стосуються захисту дисертації, а також надання допомоги з питань, пов’язаних із захистом; контролює за строками проведення попереднього розгляду дисертацій у спеціалізованих вчених радах; підготовлює супровідні документи, пов’язані з проходженням процедури захисту дисертації; вносить пропозиції по вдосконаленню роботи; структурний підрозділ спеціалізованих вчених рад робить запити на підтвердження участі здобувача у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем та їх впровадження; підготовлює документи (бюлетені, протоколи лічильної комісії, реєстраційні картки присутності членів ради на засіданні та ін.) до захисту дисертацій; зберігає архів атестаційних справ здобувачів наукового ступеня; формує бази даних про захищені дисертації; організовує технічну робота вчених рад; виконує машинописні роботи по розробці, підготовці та забезпеченні роздаткового матеріалу здобувачам наукового ступеня; розробляє зведені плани і зведені звіти спеціалізованих вчених рад; оформляє подання за підготовку відзиву офіційним опонентам та відряджень членам ради; формує комп’ютерну базу даних; приймає участь у підготовці рішень по організації роботи ради.

Косінська Ольга Аркадіївна

Посада: керуюча справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@wunu.edu.ua


Ришнюк Леся Миколаївна

Посада: спеціаліст I-ї категорії спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@wunu.edu.ua