Спеціалізовані вчені ради університету

Косінська Ольга Аркадіївна

Посада: керуюча справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@wunu.edu.ua


Решнюк Леся Миколаївна

Посада: спеціаліст I-ї категорії спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@wunu.edu.ua

Спеціалізовані вчені ради університету


Контакти:
Адреса: 46009, м. Тернопіль,
вул. Львівська 11а,
каб. 902
s.v.rada@wunu.edu.ua

При Західноукраїнському національному університеті функціонує чотири ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, а саме: Д 58.082.01, Д 58.082.03, Д 58.082.04 та К 58.082.02.
Спеціалізована вчена рада К 12.01.01 затверджена при Тернопільському інституті народного господарства наказом ВАК України    № 04 від 10 червня 1993 року. Спеціалізованій вченій раді було дозволено проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями та 08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності.


Спеціалізована вчена рада К 58.082.03 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 11-06/11 від 11 грудня 2002 року до 11 грудня 2004 року з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.

Спеціалізована вчена рада К 58.082.02 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 5-08/1 від 9 січня 2002 року до 9 січня 2003 року з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:


Спеціалізована вчена рада К 58.082.04 затверджена при Тернопільському національному економічному університеті наказом МОН №820 від 7 жовтня 2016 року.

Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій» організовує і контролює документальний супровід функціонування спецрад     Д 58.082.01, Д 58.082.03, Д 58.082.04 та К 58.082.02. Структурний підрозділ координує роботу спеціалізованих вчених рад, відповідає за організацію засідань рад, підготовлює проєкти рішень, приймає документи здобувачів наукового ступеня, веде протоколи засідань спеціалізованих вчених рад, перевіряє відповідність документів вимогам нормативних положень МОН України, відповідає за написання та подання звітів про роботу спеціалізованих вчених рад до МОН України.

Проводиться ознайомлення здобувачів наукового ступеня з умовами та усіма матеріалами ради, що стосуються захисту дисертації, а також надається допомога здобувачам наукових ступенів з питань, пов’язаних із захистом дисертації; контролюються строки проходження по спеціалізованій вченій раді здобувача від подачі документів до видачі диплома. Структурним підрозділом проводиться підготовка супровідних документів, пов’язаних з проходженням процедури захисту дисертації; здійснюється постійне оновлення документів при змінах в нормативно-правовій базі. Структурний підрозділ робить запити на підтвердження участі здобувача у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем, впровадження результатів дисертаційного дослідження та ін.; підготовлює документи (бюлетені, протоколи лічильної комісії, реєстраційні картки присутності членів ради на засідання та ін.) по захисту дисертацій.

Підрозділ формує бази даних про захищені дисертації. Атестаційні справи та інші документи у структурному підрозділі «Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій» перебувають на постійному зберіганні. Виконуються роботи по розробці, підготовці та забезпеченні роздатковим матеріалом здобувачів наукових ступенів, розробляються зведені плани та звіти спеціалізованих вчених рад, оформляються відрядження членам ради та подання на офіційних опонентів за підготовку відгуку та участі на засіданні спеціалізованих вчених рад. Формуються комп’ютерні бази даних, приймається участь у підготовці рішень по організації роботи ради. Робота супроводжується поінформованістю МОН України на різних етапах та виставлянням інформації на сайт ЗУНУ для широкого загалу. На головну сторінку сайту ЗУНУ подається оголошення про захист дисертації здобувача наукового ступеня з фото. Для структурного підрозділу заведено дві сторінки: Автореферати і дисертації та Спеціалізовані вчені ради університету, яка включає інформацію по чотирьох постійнодіючих радах та спеціалізованих вчених радах для присудження ступеня доктора філософії (PhD).

Після затвердження Постанови Кабінету міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», весь документальний супровід на кожного здобувача ступеня доктора філософії проводиться у структурному підрозділі «Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій».

Відповідальна (Ольга КОСІНСЬКА) за забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад університету здійснює роботу по оформленню відповідних документів на Вчену раду ЗУНУ в два етапи, подання документів в МОН України на утворення спеціалізованої вченої ради на кожного окремого здобувача з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.

Здійснюється прийом, перевіряється наявність та оформлення документів. У визначені, контрольовані терміни проводиться робота поінформованості МОН України та по розміщенню на офіційному веб-сайті ЗУНУ (інформація та повідомлення про прийняття дисертації до розгляду; анотація дисертації; інформація про утворення ради, що надійшла з МОН України; оголошення про дату проведення захисту; примірник дисертації; висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження; відгуки опонентів; аудіо- та відеофіксація засідання ради; рішення про присудження ступеня доктора філософії; Наказ МОН про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії; рішення Вченої ради ЗУНУ про видачу диплома доктора філософії).

Відповідальна за забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад університету, перевіряє наявність, оформлення та проводить правки-вичитування усіх документів, що стосуються розгляду дисертації та проведення її захисту в раді, включаючи стенограму та надсилає до МОН України атестаційні справи здобувачів ступеня доктора філософії (PhD).