Т.в.о. завідувача кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Сегін Андрій Ігорович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 6206
E-mail: a.sehin@wunu.edu.ua
Телефон: 23-60-41*16-131

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем веде цикл фундаментальних і прикладних дисциплін з теорії цифрової обробки сигналів, теорії джерел інформації, проектування та експлуатації мікропроцесорної техніки, мікроконтроллерів, спеціалізованих комп’ютерних систем, систем передавання даних, що базуються на використанні теоретико-числових базисів, а також дисципліни з системного програмування та програмування мікропроцесорної техніки.

Основні сфери наукових досліджень кафедри СКС є розвиток теорії вертикальної інформаційної технології на основі теоретико-числового базису Галуа, створення розподілених комп'ютерних систем та мереж автоматизованих систем з використанням безпровідного оптичного каналу зв’язку. Наукові здобутки кафедри за останні 5 років опубліковані більше як в 100 статтях у фахових виданнях України та доповідалися на науково-практичних міжнародних конференціях.

При кафедрі функціонують наукові студентські гуртки за різними напрямками досліджень в галузі інформаційних технологій. Студенти з цих гуртків активно приймають участь у наукових конференціях, є номінантами всеукраїнських конкурсів винахідників серед учнівської молоді та чемпіонатів в галузі інформаційних технологій.

Кафедра cпеціалізованих комп’ютерних систем здійснює підготовку фахівців галузі знань  15 "Автоматизація та приладобудування"

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології" (АКІТ)

Спеціальність АКІТ орієнтована на розробку, впровадження та підтримку комп'ютеризованих систем, призначених для вирішення широкого кола завдань управління різними об'єктами, починаючи з технологічних процесів і агрегатів та закінчуючи великими підприємствами всіх напрямів економіки, а також розробку комп’ютеризованих керуючих комплексів, що включають комп'ютерні системи, вимірювальні системи і контролери.

Це елітна спеціальність висококваліфікованих фахівців орієнтованих на розробку, впровадження та підтримку комп'ютеризованих систем управління, призначених для вирішення широкого кола завдань керування різними об’єктами, розробку комп’ютеризованих керуючих комплексів, що включають комп’ютерні та вимірювальні системи, контролери, системи обробки і передавання даних.з комп'ютерної техніки та системного програмування. Крім професійних знань з програмування, експлуатації та обслуговування офісних комп'ютерних мереж, фахівці АКІТ отримують знання з проектування, адаптації та вдосконалення відкритих проблемно-орієнтованих розподілених промислових комп'ютерних мереж.

Ця спеціальність є актуальною для різних галузей науки і техніки, зокрема: 

- систем передачі і обробки даних;

- периферійних засобів інформаційних і автоматизованих систем управління та телекомунікацій;

- інтегрованих робототехнічних систем і гнучких виробництв;

- розробки пакетів прикладних програм.

 

Програмою передбачені дисципліни по вивченню:

- сучасних мов програмування апаратних засобів та мобільних платформ (мобільні телефони, смартфони, планшетні комп’ютери);

- проектування комп'ютеризованих систем управління  (КСУ) та автоматики для об'єктів і процесів у різних галузях промисловості, енергетичних систем та об'єктів життєзабезпечення на основі нових інформаційних технологій;

- теорії електричних та магнітних кіл при проектуванні елементів КСУ; 

- розробка алгоритмічного та програмного забезпечення;

- інженерна та комп’ютерна графіка;

- експлуатація та обслуговування інтегрованих робототехнічних систем, КСУ та контролерів систем управління об’єктами.

Випускник АКІТ може працювати:

- інженером з автоматизованих систем керування виробництвом;

- інженером з керування й обслуговування систем;

- інженером-дослідником з комп'ютеризованих систем та автоматики;

Випускники даного напряму підготовки володіють інструментами для створення ефективних систем управління в технічних та адміністративних організаціях і установах (державні установи, податкові інспекції, банки, відділення зв’язку, провайдери надання телекомунікаційних послуг, тощо) оскільки вивчають загальні принципи управління та створення найбільш ефективних комп’ютеризованих систем.

Спеціалісти напряму підготовки АКІТ фахового спрямування "Автоматизація та приладобудування" займаються розробкою та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих систем у різних галузях промисловості.

Термін навчання:

Підготовка фахівців освітнього ступеня "бакалавр" триває 4 роки на денній та заочній формі. Випускники отримують кваліфікацію "бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій".

Навчання можна продовжити і отримати освітній ступінь магістр. Перевагою напряму "Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології" є те, що практично всі бакалаври можуть бути прийняті на навчання для отримання ОС "магістр", що забезпечується достатньою кількістю ліцензованих місць.

Молодші спеціалісти - випускники освітніх закладів, споріднених з галуззю знань автоматика та управління, в різних галузях промисловості, приймаються на третій курс за співбесідою.

Практичних навиків володіння комп'ютерною технікою Вас навчать професіонали в галузі комп'ютерних технологій та мереж аспіранти та викладачі кафедри.

Зарахування вступників проводиться згідно з правилами прийому до ТНЕУ за сертифікатами незалежного оцінювання.

Веб-сайт кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем: scs.wunu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив

Добротвор Ігор Григорович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Телефон: 12-270
E-mail: i.dobrotvor@wunu.edu.ua
Кабінет: 2210 


Попович Павло Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:   
E-mail: PPopovich@ukr.net
Телефон: +38 0352 47 50 69*16-131
Кабінет: 6206


Возна Наталія Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Кабінет: 6206
Е-mail: n.vozna@wunu.edu.ua
Телефон: 16-131
Заставний Олег Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 6206
E-mail: o.zastavnyi@wunu.edu.ua
Телефон: 16-131
Шевчук Оксана Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:   
E-mail: oksana_shevchuk84@ukr.net
Телефон: +38 0352 47 50 50*16-131
Кабінет: 6206


Пітух Ігор Романович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 6206
E-mail: i.pitukh@wunu.edu.ua
Телефон: 16-131
Гуменний Петро Володимирович

 Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінет: 6206
E-mail: p.humennyi@wunu.edu.ua
Телефон: 16-131
Албанський Іван Богданович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
Кабінет: 6206
E-mail: i.albanskyi@wunu.edu.ua
Телефон: 16-131
Давлетова Аліна Ярославівна

Посада:  викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 
 
Контакти:
Кабінет: 6206
E-mail:
Телефон: 16-131


Возняк Тетяна Миколаївна

Посада: інженер кафедри
 
Контакти:
Кабінет: 6206
E-mail: t.vozniak@wunu.edu.ua
Телефон: 16-131