Оксана Лехіцька – в.о.директора Тернопільської міської централізованої системи

Тернопільська міська централізована бібліотечна система висловлює глибоку подяку колективу кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності за фундаментальну підготовку і навчання випускників, а сьогодні працівників бібліотек нашого міста.

Кадрове забезпечення бібліотек висококваліфікованими спеціалістами є одним із нагальних питань сьогодення. Адже довготривалий успіх будь-якої установи залежить від наявності кваліфікованих працівників у необхідний час і на правильно обраних посадах.

Варто зазначити, що випускників вашого закладу відзначає високий рівень професіоналізму, оперативність, компетентність, комунікабельність, добросовісність і цілеспрямованість, глибокі знання фахових предметів. Вони розуміють особливості організації та управління інформаційно-аналітичною діяльністю у бібліотеці, уміють використовувати інтернет-ресурси та технології для вирішення експериментальних, практичних і прогностичних завдань у своїй професійній діяльності. Активно долучаються та ініціюють розробку інноваційних проєктів. Окрім цього, вирізняються творчістю, умінням працювати в команді, гнучкі та мобільні.

Відгук
Завантажити Переглянути онлайн


  Список
Завантажити Переглянути онлайн


 Василь Вітенко – директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека висловлює подяку колективу кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності  Західноукраїнського національного університету за якісну підготовку висококваліфікованих кадрів працівники бібліотеки, зокрема відділу абонементу, бібліографічного відділу , докладають чимало зусиль для забезпечення високого рівня обслуговування  через відповідні та раціонально організовані ресурси. Працівники аналізують та вивчають потреби користувачів, громадську думку щодо поліпшення якості обслуговування. Оперативно відстежують новинки книжкового ринку, ведуть активну роботу з популяризації книжкового фонду в різних соціальних мережах та блогах.

Здійснюють творчий підхід до організації та проведення роботи відділів, залучаючи державні установи міста,  відомих людей нашого  краю. Активно ініціюють роботу інноваційних проектів. Постійно підвищують свій фаховий рівень, вивчаючи досвід бібліотек України та світу.

Висловлюємо вдячність професорсько-викладацькому складу за високий рівень підготовки та ґрунтовні знання студентської молоді.

Відгук
Завантажити Переглянути онлайн


 Леся Гук – директорка Тернопільської обласної бібліотеки для молоді

Тернопільська обласна бібліотека для молоді висловлює глибоку подяку колективу кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності за фундаментальну підготовку і навчання випускників, а сьогодні працівників нашої бібліотеки, які обіймають різні посади. Високий рівень професіоналізму, оперативність і компетентність, комунікабельність і вихованість, добросовісність і цілеспрямованість, глибокі знання фахових предметів, вміння їх застосовувати у своїй безпосередній діяльності виявили Малярчук (Мартинюк) Оксана Петрівна - завідувачка науково-методичного відділу, Добровольська (Ричкун) Марія Іванівна - бібліотекарка І категорії науково-методичного відділу. У процесі роботи вони зарекомендували себе як ефективний колектив професіоналів, що здатні вирішити найрізноманітніші питання якісно, надзвичайно оперативно, з дотриманням встановлених термінів, володіють навичками комунікації і ведення переговорів, комплексної обробки інформації, критичного мислення і прийняття рішень, обізнані з інноваційними напрямами діяльності у бібліотечній сфері, швидко опановують новітні технології, креативні та безперервно вдосконалюються. Знання, здобуті в університеті, широко застосовують на практиці, а також володіють організаторськими здібностями, уміють працювати в команді. Дякуємо за кваліфіковану підготовку молодих спеціалістів, справжніх лідерів змін у бібліотечній галузі.

Відгук
Завантажити Переглянути онлайн


 Володимир КОМІНКО – начальник управління документального забезпечення апарату Тернопільської обласної військової адміністрації

Висловлюю вдячність за якісну професійну підготовку та навчання Наталії Филиповичта Зоряни Кіндяк– в минулому студенток Тернопільського національного економічного університету, а тепер начальника відділу документообігу та контролю і головного спеціаліста відділу роботи з розпорядчими документами управління документального забезпечення апарату Тернопільської обласної військової адміністрації відповідно.

Наталія та Зоряна уміло застосовують набуті під час навчання знання на практиці, зарекомендували себе старанними, ефективними, дисциплінованими працівниками, які з високою відповідальністю відноситься до виконання своїх посадових обов’язків.

З теплом згадую безтурботні студентські роки коли сам був студентом тоді ще Тернопільського національного економічного університету.

Організація навчального процесу в ЗУНУ сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів, швидкому набуттю необхідних практичних навиків роботи, а індивідуальний підхід викладачів – розкриттю наукового потенціалу студентів.

Щиро вдячний за вашу роботуКульчицький Віталій Йосипович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (Україна)

Магістерська освітньо-професійна програма «Управління закладами освіти» (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки») орієнтована на здобуття студентами знань, практичних умінь і навичок та набуття фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності в майбутньому.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки магістрів й покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам професійних роботодавців.

Проаналізувавши освітньо-професійну програму, розроблену фахівцями кафедри освітології і педагогіки та спільно із стейкхолдерами програми, можна констатувати, що за змістом та розподілом видів навчальної, дослідної активності за семестрами програма є повноцінною, змістовною і відповідає потребам майбутнього фахівця й сучасного ринку праці.

Враховуючи досвід взаємодії з кафедрою освітології і педагогіки можна відзначати високий професійний рівень її науково-педагогічного складу, відданість своїй справі, відповідальність і фаховість до зреалізування освітнього процесу та потреб здобувачів вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», які неодноразово (впродовж навчального року.) брали активну участь у конференціях, круглих столах, тренінгах, де відрізнялись високим рівнем викладацької і дослідницької компетентностей.

Освітньо-професійна програма «Управління закладами освіти» підготовки магістрів є перспективною, враховує інтереси як студентів, так і стейкхолдерів й відповідає високим вимогам ринку праці. Маємо наміри продовжувати співпрацю з кафедрою освітології і педагогіки Західноукраїнського національного університету у напрямі підготовки магістрів.Ганна Володимирівна Зварич, доктор філософії (PhD) освітніх, педагогічних наук, заступник директора – начальник управління департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації (Україна)

Важливо, що ОПП «Управління закладами освіти» підготовки магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка розроблена професорсько-викладацьким колективом кафедри освітології і педагогіки відповідно до  потреб ринку праці на фахівців цієї спеціальності.

Метою освітньо-професійної програми стало набуття магістрами інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей щодо здійснення інноваційної викладацької, психолого-педагогічної, проектної, науково-дослідної й управлінської діяльності у закладах освіти; набуття компетентностей з управління закладами освіти, здатного здійснювати, формулювати і розв’язувати комплексні наукові й практичні проблеми професійної освіти, успішно працювати та бути конкурентоздатним на ринку праці. Сильною стороною ОПП є врахування сучасних тенденцій розвитку спеціальності, вимог ринку праці, а також досвіду аналогічних вітчизняних та закордонних освітніх програм.

Викладачі кафедри освітології і педагогіки на чолі із завідувачем кафедри, д.пед.н., професором Лілію РЕБУХОЮ врахували побажання стейкхолдерів щодо основного фокусу програми, акцентувавши положення про опанування науково-інноваційною діяльністю у сфері управління закладами освіти. Внаслідок додаткових консультацій було остаточно відредаговано зміст спеціальних компетентностей, за що їм безмежно вдячна.

Здоров’я та професійних успіхів викладачам кафедри у всіх починаннях!!!

Ганна Зварич доктор філософії (PhD) освітніх,

педагогічних наук, заступник директора –

начальник управління департаменту освіти і науки

Тернопільської обласної військової адміністрації (Україна)

 Панок Віталій Григорович, директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Вважаю, що освітня програмам «Психологія» спрямована на поглиблення теоретичної загальнонаукової та фахової підготовки, підвищення рівня професійної майстерності випускника, набуття ним практичних навичок, розвиток науково-дослідницьких умінь для здійснення самостійних наукових досліджень. Було укладено угоду про співпрацю між очолюваним мною Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН та Тернопільський національний економічний університет. Предметом цієї Угоди є співпраця з питань проведення просвітницької та профорієнтаційної роботи, запровадження ефективних форм і методів роботи зі студентською молоддю та аспірантами для забезпечення спільної діяльності з питань соціальної адаптації майбутніх фахівців-психологів до трудової діяльності відповідно до сучасного ринку праці; закріплення на практиці теоретичних знань та умінь, здобутих в процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти та їхнього потенційного працевлаштування. Я неодноразово особисто відвідував заходи, які були ініційовані кафедрою психології та соціальної роботи, брав участь у засіданнях кафедри, науково-практичних конференціях, відкритті на базі юридичного факультету ТНЕУ кабінету практичної психології. З нагоди відзначення 20-річчя юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету був учасником методологічного семінару на тему  «Теорія як об’єкт філософського методологування» організованого кафедрою психології та соціальної роботи спільно з НДІ методології та освітології.Варнавських Катерина Миколаївна, провідний спеціаліст відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості, заступник голови Центру «ПсихологіЯ», психолог, психодіагност, кандидат психологічних наук, член Української спілки психотерапевтів

Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців в психологічній сфері є доволі актуальним викликом для буремного сьогодення. Адже психолог має володіти усіма тонкощами професійної комунікації, уміти спрямовувати особистість на досягнення особисто поставлених нею завдань, надавати кваліфіковану психологічну підтримку у різних сферах життя. Зазначу, що окреслені вимоги повно втілюються у підготовці студентів спеціальності Психологія, яку здійснює професорсько-викладацький склад кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету. Важливо зазначити, що студенти орієнтовані як на використання набутих теоретичних знань у повсякденних комунікаціях, так і їх застосуванні на практиці.Коротюк Зоряна Михайлівна, завідувач Навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи ТОКІППО

Викладачі кафедри психології та соціальної роботи проводять активну наукову, викладацьку та виховну роботу. Підготовка фахівців зі спеціальності Психологія відповідає усім сучасним вимогам, поєднує як високу теоретичну, так й практичну підготовку. Студенти активно долучаються до проходження практичних занять, неодноразова відбувався обмін досвідом між нашими двома закладами. Важливим напрацюванням спільної співпраці є узгодження потреб ринку праці та напрямками підготовки у закладі вищої освіти майбутніх фахівців. Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області

Висловлюємо вдячність за якісну підготовку та навчання Ганни Філіпчук –  в минулому студентки Тернопільського національного економічного  університету, а тепер провідного спеціаліста загального відділу апарату Ратнівської райдержадміністрації.

Ганна Філіпчук уміло застосувала, набуті під час навчання,  знання на практиці, зарекомендувала себе  старанним, дисциплінованим працівником, яка з високою відповідальністю відноситься до виконання своїх посадових обов’язків. Завдяки комунікабельності, безконфліктності, працелюбності адаптувалась в колективі та завоювала повагу серед колег.

Ваша увага до студентів та система організації навчання сприяють підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які спроможні професійно працювати та отримувати необхідний досвід роботи.

 

Керівник апарату 

Світлана ЮЗЕПЧУК

 Бережанський краєзнавчий музей

Порохняк Вікторія Романівна працює на посаді лектора-екскурсовода музею з 2016 року. Успішно завершила навчання у Тернопільському національному економічному університеті, де здобула освітній ступінь магістра.

З великою відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних обов'язків.
Тернопільський районний будинок культури

Повідомляємо, що випускниця спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності" Гонзул Зоряна Любомирівна працює у Тернопільському районному будинку культури на посаді провідного методиста з 2017 року.

Протягом трудової діяльності зарекомендувала себе здібним керівником та організатором.