Публічна інформаціяПоложення

Положення про організацію освітнього процесу в ЗУНУ

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ЗУНУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЗУНУ

Положення про формування вибіркової частини навчальних планів у ЗУНУ


Положення про дистанційне навчання у ЗУНУ


Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ЗУНУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу атестаційної комісії у ЗУНУ


Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ЗУНУ

Положення про порядок відпрацювання пропущених занять студентами денної форми навчання  

Положення про порядок перезарахування результатів навчання в ЗУНУ


Положення про проведення практики студентів ЗУНУ


Положення про індивідуальний навчальний план студента


Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ЗУНУ


Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу


Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого бакалаврського і другого магістерського рівнів


Положення про психологічну службу Західноукраїнського національного університету


Тимчасовий порядок проведення змiшаного навчання у перiод карантину iз використанням технiчних засобiв вiдеозв'язку та платформ дистанцiйного навчання


Порядок оскарження результатів підсумкового контролю студентів університету


Порядок проведення перевірки на ознаки схожості за допомогою сервісу Unicheck
Дуальна освіта