ДЗВОНИ
НАМ


Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка»ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

    У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до формування фіскального простору Української держави в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Висвітлено теоретичну концептуалізацію фіскального простору держави. Розкрито проблематику використання фіскально-монетарних інструментів у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Показано бюджетні дисбаланси фіскального простору України. Представлено реалії функціонування державних інституцій у фіскальному просторі України та євроінтеграційний контекст митної політики України. Основний акцент зроблено на аналізі та формуванні концептуальних підходів до реформування податкової, митної систем держави, сферах державного управління у фіскальній царині, проблемних аспектах фіскального адміністрування.
     Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служби, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної політики.


НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ

    У монографії розкрито теоретико-методологічні аспекти реалізації податкової політики в контексті фіскальної децентралізації, створення та функціонування ефективного механізму акумулювання ресурсів на локальному рівні, що адекватно відповідає орієнтирам сталого соціально-економічного розвитку територій, а також є актуальним в умовах євроінтеграційних прагнень України.

   У науковій праці розглянуті питання, що стосуються парадигми податкової політики на локальному рівні та податкової компоненти фіскальної децентралізації. Здійснено порівняння зарубіжної практики розширення бази оподаткування та нормативно-правових засад фіскальної децентралізації в Україні. Проведено аналіз становлення та функціонування інститутів фіскальної політики в нашій країні.

   Запропоновано математичну модель використання податкових інструментів на локальному рівні та виокремлено пріоритетні напрямки розвитку вітчизняної сфери оподаткування в напрямку фіскальної політики децентралізованого типу.

   Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служби, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної політики.ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І СТАЛИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОМІНАНТИ ТА ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ

    У монографії досліджено концептуальні засади функціонування державних фінансів та показано їхню роль у вирішенні проблем сталого людського розвитку. Проаналізовано сучасний стан та особливості бюджетного фінансування таких важливих складових соціальної сфери, як охорона здоров’я, освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення. Значну увагу приділено основним напрямкам державної фінансової підтримки охорони навколишнього природного середовища. Охарактеризовано перспективи розвитку державного соціального страхування у контексті відтворення людського потенціалу. Монографія містить авторські погляди на складні діалектичні взаємозв’язки між державними фінансами і розвитком людського потенціалу та нові ідеї щодо перегляду усталених стереотипів для формування новітніх національних орієнтирів.


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ

    У монографії подано результати наукових досліджень з питань концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні. Питання вищеназваної концепції розглянуто у розрізі основних об’єктів обліку: активів, витрат та доходів підприємств, їх капіталу та зобов’язань. Запропоновані шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту зазначених об’єктів відповідно до вимог міжнародних стандартів. Пропозиції з покращення обліку мають комплексний і системний характер та охоплюють питання первинного, аналітичного, синтетичного обліку та складання звітності.
   Для докторантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів.


СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

  Підручник «Соціальне страхування» підготовлений відповідно до навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яка входить до навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
  У підручнику розкрито сутність соціального страхування, визначено його зміст, завдання та функції; здійснено характеристику суб’єктів соціального страхування; розглянуто види соціального страхування та фінансові механізми, що функціонують у цій сфері; узагальнено зарубіжний досвід організації соціального страхування; обґрунтовано основні проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні.


РЕГІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРАХ

   У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіоналізації на національному та наднаціональному рівнях. У рамках пошуку моделей проведення регіональних реформ акцентовано увагу на теоретико-методологічній концептуалізації регіональних перетворень, регіоналізації глобального економічного простору, механізмах розвитку регіональної економіки. Значна увага приділена проблемам територіально-адміністративних реформ, децентралізації, субсидіарності, перезавантаженності державних фінансів, фінансовій самодостатності територій, муніципальній борговій політиці, мережевим форма організації бізнесу кластерного типу. Проаналізована практика та концептуальні напрями регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та Росії.


SOCIO-ECONOMIC GUIDELINES OF FISCAL POLICY

   The monograph deals with the theoretical bases and practical peculiarities of functioning of financial system under conditions of geopolitical imbalances. The innovative trends in modern fiscal and economic policies are considered. The features of running business activities in the conditions of tax harmonization are ascertained. The ecological and labour prospects of fiscal policy reform are outlined. The ways of improvement of fiscal policy aimed at improvement of social development of society and economic conditions of the state are suggested.

   For researchers, lecturers, postgraduates and students, government officials, including employees of fiscal services, economics practitioners, and everyone interested in issues of fiscal policy.


REGIONALISATION IN CENTRAL-ESTERN EUROPEAN COUNTRIES: BULGARIA, POLAND, RUSSIA, SLOVAKIA, UKRAINE

   The monograph was issued on the basis of years of collaboration between the National University of Economics Ternopil and the Research Institute of the International Scientific Association for World Economics and World Politics in Berlin (Germany)


МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 Посібник підготовлений експертами, спеціалістами-практиками органів Державної фіскальної служби України, інших державних установ, а також науковцями вищих навчальних закладів.
Видання містить теоретичну і практичну частини, що ґрунтуються на чинній системі митного права. У теоретичній частині розкрито нормативні документи. У практичній частині докладно прокоментовано особливості застосування норм Митного кодексу України (нормативно-правова база станом на 01.01.2016р.), представлено табличний матеріал, рисунки, схеми та розроблено контрольні питання до тематичних розділів.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 У підручнику на основі законодавчих актів і нормативних документів викладені теоретичні основи бухгалтерського обліку, організація і методика ведення обліку активів, власного капіталу і зобов’язань на підприємствах агропромислового бізнесу різних форм власності і видів господарської діяльності. Наведено документообіг підприємств з представленням облікових регістрів, рекомендованих як Міністерством фінансів України для всіх підприємств незалежно від форм власності і видів ді­яльності, так і Міністерством аграрної політики та продовольства України для підприємств агропромислового бізнесу.


ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

  У підручнику подано інтегрований виклад історії економіки та економічної думки як органічної єдності історико-економічних наук. Використані найновіші досягнення американських, європейських і українських вчених-економістів, що дозволило забезпечити взаємодію «науки досліджень» і «науки навчання», узагальнити практику досліджень у цій галузі науки. Історію світового господарського розвитку від первісного суспільства і ранніх цивілізацій до сучасного часу викладено в контексті розуміння економічної реальності видатними мислителями, науковими школами, течіями і напрямами економічної думки. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 Підручник підготовлено відповідно до типової освітньо-професійної програми курсів «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит». Його структура відповідає типовій програмі та діючому Плану рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов’язань. Розкриваються господарські процеси та пов’язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів. Описано форми та порядок складання фінансової звітності, умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.


У кінці підручника подаються діючий і оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, перелік та структура Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, методичні рекомендації з облікової політики та складання фінансової звітності, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з бухгалтерського обліку, з поясненнями до них, а також список рекомендованої літератури.


Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком.
ЕТНОПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО- ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–1921 РОКІВ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

  У монографії здійснено комплексний компаративний аналіз та узагальнення особливостей і тенденцій етнонаціональної політики української влади в умовах визвольних змагань 1917–1921рр. Визначено основні аспекти політико-правового становища, життєдіяльності, форм самоорганізації і самоврядування національних меншин означеного часопростору, їхньої ролі в українському державотворенні та політичному житті.


Амбівалентність і мімікрія облікової теорії

У монографії на основі критичного аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів висвітлюються тлумачення сутності дефініцій облікової теорії, сформульованих у процесі її еволюції. Матеріал наукової праці викладено під аспектом дедуктивного осмислення облікової теорії за критерієм її відповідності сучасній прагматиці рахунковедення. В ній аналізуються підходи різних авторів до сутності предмета й методу і формування підсистем єдиної системи бухгалтерського обліку та висловлюється власне розуміння цього.

Монографія призначена, перш за все, для аспірантів та молодих науковців, які досліджують теоретичні проблеми бухгалтерського обліку. Водночас вона може бути корисною для розширення світогляду магістрів, котрі навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”.Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження

 

У монографії розкриті теоретичні основи національної політичної культури та обґрунтовано методологію її дослідження на базі соцієтального підходу. Нація представлена як колективний суб’єкт, творець і носій політичної культури. З’ясовано зміст імперативів, функцій та інфраструктури національної політичної культури, досліджено загальнонаціональні політико-культурні форми, їх детермінуючий вплив на політичні процеси. Обґрунтовано засади типології національної політичної культури та розкрито сутнісні риси політичної культури українського народу, місце і роль в ній національної ідеї.

 

Для політологів, політичних діячів, усіх, хто цікавиться питаннями становлення та розвитку політичної культури національних спільнот.Вища математика

Навчальний посібник містить орієнтовний план змістових модулів з курсу «Вища математика», рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для студентів економічних спеціальностей. Він охоплює комплексні практичні індивідуальні завдання, вказівки до їх виконання, зразки розв’язування задач економічного та математичного характеру, короткі теоретичні відомості, список рекомендованої літератури.


Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Державний кредит

У навчальному посібнику висвітлено сутність та роль державного кредиту в умовах ринкових трансформацій; розглянуто концептуальні й організаційно-правові аспекти здійснення державних позик на загальнодержавному та локальному рівнях, зарубіжну практику й особливості управління державним боргом в Україні, а також проблеми боргової безпеки.Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні

У монографії досліджено теоретичні аспекти реалізації податкової політики на рівні територіальних утворень, формування податкового потенціалу території. Охарактеризовано тенденції формування місцевих бюджетів, використання податкових інструментів на рівні регіонів, ефективність функціонування СЕЗ і ТПР в Україні.Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації

У монографії досліджено теоретико-методологічні та організаційні засади адміністрування податків, виокремлено принцип ефективного адміністрування податків. Подано наукове бачення різними економічними школами функцій держави в регулюванні економіки через управління оподаткування; здійснено оцінку адміністрування основних податків, проаналізовано стан мобілізації обов’язкових платежів органами державної податкової служби України, вивчено реалії контрольно-перевірочної роботи за повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, охарактеризовано фактори впливу на виконання податкових правопорушень у процесі адміністрування податків.Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів

У монографії подано результати дослідження питань організації облікової політики щодо необоротних активів на вітчизняних підприємствах будівельної галузі. Особливо велика увага приділена проблемам обліку таких специфічних об’єктів необоротних активів, як інвестиційна нерухомість, капітальні інвестиції, інші необоротні матеріальні активи, в тому числі тимчасові нетитульні споруди.

 

 Облік в підгалузях будівництва

У навчальному посібнику висвітлюються особливості будівництва та їх вплив на методику обліку витрат і доходів будівельних підприємств, роль калькулювання та етапи його розвитку у будівництві, розкриваються особливості обліку і калькулювання в житловому, промисловому, сільськогосподарському, лінійному будівництві, особливості обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у спеціалізованих будівельних організаціях. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання й тести, що дають можливість читачеві перевірити здобуті знання.Маркетинговий аналіз

Навчальний посібник «Маркетинговий аналіз» зорієнтований на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів у сфері економіки і підприємництва.

У ньому розглянуто: сутність, завдання та предмет маркетингового аналізу; інформаційне і методичне забезпечення його проведення; порядок здійснення маркетингового аналізу постачальників, конкурентів, клієнтів та контактних аудиторій, товарної, цінової, збутової і комунікативної політик; особливості проведення маркетингового аналізу ризиків у маркетинговій діяльності.
Платіжний оборот і грошовий обіг

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації грошового обороту: порядок відкриття поточних рахунків та укладення договору банківського рахунка; обслуговування банківськими установами безготівкового платіжного обороту та готівкового грошового обігу. Окремий розділ присвячено огляду організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України. Особлива увага приділена векселям та платіжним карткам як інструментам поліпшення розрахункових відносин між учасниками платіжного обороту, а також системі електронного грошового обігу в Україні.

Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ

Автори дослідження, відштовхуючись від теорії і методології модульно-розвивального підручника як інструмента полідіалогічної і полісмислової освітньої взаємодії, не лише психодидактично обґрунтовують інноваційний навчально-книжковий комплекс у взаємодоповненні названого підручника, навчального посібника, дисциплінарного тезауруса та освітньої програми самореалізації особистості студента, а й пропонують інтегральну модель поетапного створення навчальних книг нового покоління для сучасного ВНЗ. Причому вказаний комплекс є об’єктом як спрямованого пізнання, так і наукового проектування та новаторського конструювання, підлягає комплексній експертизі якості та експериментальному вивченню на предмет ефективності застосування кожного компонента і системи навчальних засобів у цілому.Економічний аналіз

У виданні розглянуто теоретичні основи, інформаційне забезпечення та методика проведення економічного аналізу суб’єктів господарювання. Значну увагу зосереджено на висвітленні питань аналізу фінансово-господарської діяльності та її ефективності з урахуванням чинних інструктивних матеріалів, вітчизняного та зарубіжного досвіду. Особливу увагу приділено питанням організації самостійної роботи студентів. 
Консалтингова діяльність

У виданні розглянуто теоретичні, економічні та організаційні основи консалтингової діяльності. Особливу увагу приділено висвітленню прикладних питань консалтингу з урахуванням накопиченого вітчизняного та зарубіжного досвіду.


Посібник містить повне забезпечення навчально-методичного комплексу дисципліни і покликаний допомогти студентам у правильній організації роботи з вивчення курсу «Консалтингова діяльність». Значну увагу приділено самостійній та індивідуальній роботі.Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії: оцінка ефективності інвестиційних проектів

У монографії теоретично узагальнено, обґрунтовано методологічні та методичні засади розроблення оптимальної, адаптованої до вітчизняних реалій методики оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, пов’язаних із впровадженням технологій, що трансформують енергію сонця, вітру, землі тощо.
Монографія розрахована на науковців і практиків, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія організації»

Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми дисципліни «Теорія організації» для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахового спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Комплекс може використовуватися для проведення практичних занять, самостійної та інди¬відуальної роботи з дисципліни «Теорія організації», що дає можливість опанувати теоретичні засади функціонування та розвитку організацій.Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія організації»

Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми дисципліни «Теорія організації» для підготовки магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Комплекс може використовуватися для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Теорія організації», що дає можливість опанувати теоретичні засади функціонування та розвитку організацій.Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Антикризове управління»

Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми дисципліни «Антикризове управління» для підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба». Комплекс може використовуватися для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Антикризове управління», що дає можливість опанувати теоретичні засади та прикладні технології управління кризовими ситуаціями на макро-, мезо- та мікрорівнях.