ДЗВОНИ
НАМ


Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка»ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

    У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до формування фіскального простору Української держави в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Висвітлено теоретичну концептуалізацію фіскального простору держави. Розкрито проблематику використання фіскально-монетарних інструментів у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Показано бюджетні дисбаланси фіскального простору України. Представлено реалії функціонування державних інституцій у фіскальному просторі України та євроінтеграційний контекст митної політики України. Основний акцент зроблено на аналізі та формуванні концептуальних підходів до реформування податкової, митної систем держави, сферах державного управління у фіскальній царині, проблемних аспектах фіскального адміністрування.
     Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служби, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної політики.


НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ

    У монографії розкрито теоретико-методологічні аспекти реалізації податкової політики в контексті фіскальної децентралізації, створення та функціонування ефективного механізму акумулювання ресурсів на локальному рівні, що адекватно відповідає орієнтирам сталого соціально-економічного розвитку територій, а також є актуальним в умовах євроінтеграційних прагнень України.

   У науковій праці розглянуті питання, що стосуються парадигми податкової політики на локальному рівні та податкової компоненти фіскальної децентралізації. Здійснено порівняння зарубіжної практики розширення бази оподаткування та нормативно-правових засад фіскальної децентралізації в Україні. Проведено аналіз становлення та функціонування інститутів фіскальної політики в нашій країні.

   Запропоновано математичну модель використання податкових інструментів на локальному рівні та виокремлено пріоритетні напрямки розвитку вітчизняної сфери оподаткування в напрямку фіскальної політики децентралізованого типу.

   Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служби, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної політики.ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І СТАЛИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОМІНАНТИ ТА ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ

    У монографії досліджено концептуальні засади функціонування державних фінансів та показано їхню роль у вирішенні проблем сталого людського розвитку. Проаналізовано сучасний стан та особливості бюджетного фінансування таких важливих складових соціальної сфери, як охорона здоров’я, освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення. Значну увагу приділено основним напрямкам державної фінансової підтримки охорони навколишнього природного середовища. Охарактеризовано перспективи розвитку державного соціального страхування у контексті відтворення людського потенціалу. Монографія містить авторські погляди на складні діалектичні взаємозв’язки між державними фінансами і розвитком людського потенціалу та нові ідеї щодо перегляду усталених стереотипів для формування новітніх національних орієнтирів.


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ

    У монографії подано результати наукових досліджень з питань концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні. Питання вищеназваної концепції розглянуто у розрізі основних об’єктів обліку: активів, витрат та доходів підприємств, їх капіталу та зобов’язань. Запропоновані шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту зазначених об’єктів відповідно до вимог міжнародних стандартів. Пропозиції з покращення обліку мають комплексний і системний характер та охоплюють питання первинного, аналітичного, синтетичного обліку та складання звітності.
   Для докторантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів.


СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

  Підручник «Соціальне страхування» підготовлений відповідно до навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яка входить до навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
  У підручнику розкрито сутність соціального страхування, визначено його зміст, завдання та функції; здійснено характеристику суб’єктів соціального страхування; розглянуто види соціального страхування та фінансові механізми, що функціонують у цій сфері; узагальнено зарубіжний досвід організації соціального страхування; обґрунтовано основні проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні.


РЕГІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРАХ

   У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіоналізації на національному та наднаціональному рівнях. У рамках пошуку моделей проведення регіональних реформ акцентовано увагу на теоретико-методологічній концептуалізації регіональних перетворень, регіоналізації глобального економічного простору, механізмах розвитку регіональної економіки. Значна увага приділена проблемам територіально-адміністративних реформ, децентралізації, субсидіарності, перезавантаженності державних фінансів, фінансовій самодостатності територій, муніципальній борговій політиці, мережевим форма організації бізнесу кластерного типу. Проаналізована практика та концептуальні напрями регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та Росії.


SOCIO-ECONOMIC GUIDELINES OF FISCAL POLICY

   The monograph deals with the theoretical bases and practical peculiarities of functioning of financial system under conditions of geopolitical imbalances. The innovative trends in modern fiscal and economic policies are considered. The features of running business activities in the conditions of tax harmonization are ascertained. The ecological and labour prospects of fiscal policy reform are outlined. The ways of improvement of fiscal policy aimed at improvement of social development of society and economic conditions of the state are suggested.

   For researchers, lecturers, postgraduates and students, government officials, including employees of fiscal services, economics practitioners, and everyone interested in issues of fiscal policy.


REGIONALISATION IN CENTRAL-ESTERN EUROPEAN COUNTRIES: BULGARIA, POLAND, RUSSIA, SLOVAKIA, UKRAINE

   The monograph was issued on the basis of years of collaboration between the National University of Economics Ternopil and the Research Institute of the International Scientific Association for World Economics and World Politics in Berlin (Germany)


МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 Посібник підготовлений експертами, спеціалістами-практиками органів Державної фіскальної служби України, інших державних установ, а також науковцями вищих навчальних закладів.
Видання містить теоретичну і практичну частини, що ґрунтуються на чинній системі митного права. У теоретичній частині розкрито нормативні документи. У практичній частині докладно прокоментовано особливості застосування норм Митного кодексу України (нормативно-правова база станом на 01.01.2016р.), представлено табличний матеріал, рисунки, схеми та розроблено контрольні питання до тематичних розділів.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 У підручнику на основі законодавчих актів і нормативних документів викладені теоретичні основи бухгалтерського обліку, організація і методика ведення обліку активів, власного капіталу і зобов’язань на підприємствах агропромислового бізнесу різних форм власності і видів господарської діяльності. Наведено документообіг підприємств з представленням облікових регістрів, рекомендованих як Міністерством фінансів України для всіх підприємств незалежно від форм власності і видів ді­яльності, так і Міністерством аграрної політики та продовольства України для підприємств агропромислового бізнесу.


ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

  У підручнику подано інтегрований виклад історії економіки та економічної думки як органічної єдності історико-економічних наук. Використані найновіші досягнення американських, європейських і українських вчених-економістів, що дозволило забезпечити взаємодію «науки досліджень» і «науки навчання», узагальнити практику досліджень у цій галузі науки. Історію світового господарського розвитку від первісного суспільства і ранніх цивілізацій до сучасного часу викладено в контексті розуміння економічної реальності видатними мислителями, науковими школами, течіями і напрямами економічної думки. Підручники за 2011 рік

 

   
 переглянути зміст [138.69 Kb] (завантажень: 96)  переглянути зміст [198.29 Kb] (завантажень: 77)  переглянути зміст [173.71 Kb] (завантажень: 80)
переглянути зміст [166.68 Kb] (завантажень: 76) переглянути зміст [158.75 Kb] (завантажень: 82) переглянути зміст [258.07 Kb] (завантажень: 71)
переглянути зміст [38.98 Kb] (завантажень: 73) переглянути зміст [141.43 Kb] (завантажень: 71) переглянути зміст [125.62 Kb] (завантажень: 79)
 
переглянути зміст [170.59 Kb] (завантажень: 78) переглянути зміст [201.49 Kb] (завантажень: 99)