Директор ВСП "Чортківського фахового коледжу економіки та підприємництва"

Тетяна Тарасівна Жовковська

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
доцент


Контакти:
Телефон:
E-mail: t.zhovkovska@wunu.edu.ua
Адреса:


«Вважаю, що принципом роботи коледжу має бути: паритет студентів і викладачів – 50 на 50, причому перших півсотні – це думка вихованців, а решта – підтримка педагогами. Ми й акцент у вихованні й навчанні ставимо на тому, що спеціаліст – це не тільки професійно освічена людина, не тільки науково підкована, а, згідно з галицькими традиціями, шляхетна, зі знанням етикету, з усвідомлення свого входження у соціум, який обрала для себе».
      Тетяна Тарасівна Жовковська у 1989 закінчила Тернопільський фінансово-економічний  інститут, спеціальність: «Бухгалтерський  облік і аналіз господарської діяльності». З 1996 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ, на сьогодні Чортківського навчально-наукового інституту. З 2010 року – в.о. директора, з 2012 – директор коледжу.  В 2007 році навчалася у Центрі довузівської післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство», У 2019 р. захистила докторську дисертацію.  Автор більше 50 наукових публікацій, співавтор навчальних посібників, та монографій.

 У червні 2017 р. обрана академіком Академії соціального управління зі спеціальності «Соціальна політика», нагороджувалася грамотами і подяками Тернопільської обласної адміністрації і обласної ради, відзначена Грамотою Верховної ради України. Від Асоціація ділових кіл України  отримала Україно-Французький орден Королеви Анни «Честь Вітчизни» за сумлінне служіння Україні.

ВСП "Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва"

 У 2010 році в місті Чорткові за клопотанням керівництва  Тернопільського національного економічного університету та з метою   підвищення якості  фахівців  наказом  Міністерства освіти і науки України  від  18.10.2010р. №960 створено  Коледж  Чортківського  інституту  підприємництва і бізнесу ТНЕУ  як його структурного підрозділу. У 2015 - наказом ТНЕУ від 19.03.2015р. №163 Коледж перейменований у Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ.
 Коледж розміщений  в адміністративних приміщеннях   за адресою:
Тернопільська область  м. Чортків вул. С.Бандери, 46.
  На даний час Коледж здійснює підготовку освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями:
-     071 Облік і оподаткування,
-     072 Фінанси, банківська справа та страхування,
-     076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

За період діяльності у закладі  завершили навчання   1472 особи, з них майже дев`ять десятків студентів різних років випуску продовжує навчання у структурі університету за спорідненими спеціальностями. 15 відсотків випускників працевлаштовані.
Відрадно, що і дівчата, і хлопці у нас соціально активні, задіяні у волонтерському русі, опікуються спілкою ветеранів Чортківщини, співпрацюють на добровільних засадах із районним Товариством Червоного Хреста, є членами  молодіжних християнських організацій, гуртківцями краєзнавчого музею міста ,  екологічного та спелеологічного клубу тощо.  Це – прояв тих пріоритетів, яких дотримується коледж  у своїй роботі з молоддю: виховання різносторонньо розвиненої особистості. Зустрічі із митцями нашого краю, відомими економістами-науковцями та практиками, туризм, гурткова робота, спорт сприяє тому, що наші студенти  мають усі можливості до самореалізації та самоствердження. Як дорадчий орган  плідно працює студентська рада і  студентське профспілкове бюро. Наші вихованці  приймають участь у студентському парламенті серед ЗВО І-ІІ рівня акредитації області, беруть активну участь у громадському житті Тернопільщини .
Студентський актив проводить масштабні флеш-моби, квести, потужні розважальні заходи, радіолінійки, благодійні концерти, посвяти, презентації і паралельно вчиться, як це все втілювати правильно.
Невід’ємними є благодійні заходи і заходи спрямовані на виховання національної свідомості, патріотизму. Серед благодійних акцій -  «Напиши лист солдату» та «Зігрій солдата», де було зібрано речі, кошти та продукти харчування для  підтримки бійців АТО.
Систематично студенти  відвідують  дитячий будинок,   приносять іграшки, цукерки, речі першої необхідності.
Все це дає можливість пробувати, планувати, помилятися, виправлятися, реалізовуватися та самостверджуватися,  вчитися комунікації, набувати навиків співпраці. Студентське  самоврядування  для молоді – це експрес-квиток до успішного майбутнього.

 

             

 Сьогодні  в  коледжі здобувають освіту 493 студенти з Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької, Донецької, Вінницької  та Тернопільської областей.
У навчальному закладі для підвищення педагогічної  майстерності викладачів діє педагогічна та навчально-методична рада, для  підвищення кваліфікаційного рівня  педагогічного колективу функціонує атестаційна комісія. Головним завданням цих органів є надання методичної  допомоги педагогам у професійному вдосконаленні, впровадженні у навчальний процес  нових інноваційних форм і методів навчання та широкому використанні традиційної та педагогічної думки.
Успішно працюють циклові комісії: загальноосвітньої та фундаментальної підготовки, професійної підготовки, які  є яскравим свідченням належного рівня навчальної, методичної та організаційної роботи  педагогічного колективу в плані підготовки  якісних спеціалістів. Викладачі  публікують наукові статті у провідних фахових виданнях, друкують власні розробки занять у Всеукраїнському Інтернет порталі «Основа», що підтверджуються сертифікатом, беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних науково-методичних конференціях, проходять курси підвищення кваліфікаційного рівня, стажування при профільних кафедрах ЗВО  ІІІ-ІV рівня акредитації.
 Циклова комісія загальноосвітньої та фундаментальної  підготовки забезпечує формування базових компетентностей студентів коледжу на рівні Державного стандарту загальної середньої освіти, що підтверджується результатами державної підсумкової атестації та атестатом про загальну середню освіту, ліцензію на видачу якого має коледж. Висока якість загальноосвітньої підготовки студентів засвідчується у ході проведення інтелектуальних предметних змагань, конкурсів та результатів участі студентів у різних етапах Всеукраїнських студентських олімпіад. Викладацький колектив активно співпрацює із районним та міським відділом освіти Чорткова та департаментом освіти і науки Тернопільської ОДА, радою директорів ЗФПО   І-ІІ р.а. у Тернопільській області, кафедрами ЗУНУ.  Важливим акцентом у роботі педагогічного колективу є впровадження інноваційних форм та методів теоретичного та практичного навчання а саме:  сформовано фонд наукової, навчальної та методичної літератури що становить більше 16 тисяч примірників, працює читальний зал та  мультимедійна бібліотека.
Коледж має кабінетну систему: історії України, мовознавства і культурології,  правознавства та державотворення, охорони праці, іноземних мов, фізики і астрономії, хімії, біології та професійної економічної підготовки. Функціонують дві навчальних лабораторії інформаційних технологій.
 У коледжі діють підготовчі курси для вступних випробувань з навчальних дисциплін: математика, українська мова, географія, історія України, англійська мова. Слухачі курсів користуються пільговими умовами при вступі у навчальний заклад.
Успішно працює рада кураторів, адміністративна рада та рада профілактики правопорушень.
  У даний період до навчально-виховного процесу залучено  68 викладачів. Більше 50 % викладачів мають вищу освітню - кваліфікаційну категорію, 15% - є викладачами-методистами.
У  спортивно- оздоровчому комплексі  «Економіст»  студенти мають змогу займатись як на заняттях  з фізичної культури так і в спеціалізованих гуртках та в поза аудиторний час.
Нашим завданням є підготовка здібних фахівців із високим рівнем професійних та організаторських функцій. 

Предмет і напрями діяльності коледжу

Основним предметом діяльності Коледжу є освітня діяльність, яка охоплює навчальну, виховну, наукову, науково-впроваджувальну, культурну, методичну сфери.
Основною метою діяльності є забезпечення підготовки фахівців для задоволення потреб місцевого ринку праці, культурного та духовного розвитку особистості та формування у них наукового світогляду і наукового мислення.
Основні напрями діяльності Коледжу:
підготовка фахівців за ліцензованими напрямами та спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр»;
провадження освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної освіти з студентами, які прийняті на основі базової загальної середньої освіти;
науково-методична, організаційно-методична, виховна, культурно-освітня, інформаційна діяльність;
- надання платних освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;
- проведення лікувально-профілактичної та оздоровчої роботи серед студентів;
- здійснення наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної діяльності;
- вивчення попиту на ринку праці, інформування студентів про ситуацію на ринку зайнятості;
- підвищення освітнього, культурного, правового рівня громадян, просвітницька діяльність.

Навчально-методична робота

Система методичної роботи у коледжі є головним структурним елементом здійснення навчально-виховної та освітньої діяльності.
Методична робота забезпечує:
• організацію навчально-виховної роботи;
• зміст освітньо-професійної та моральної структури сучасного спеціаліста ;
• системне планування цієї роботи у всіх структурних підрозділах коледжу;
• підвищення ділової кваліфікації та науково-методичного рівня всіх учасників освітньо-професійного процесу;
• аналіз навчально-виховної та методичної роботи, її корекція й регулювання;
• виявлення кращого (інноваційного) педагогічного досвіду та сприяння щодо його застосування, впровадження в навчальний процес;
• врахування пропозицій щодо модернізації навчальної діяльності та удосконалення методичної роботи.
Методична робота повинна бути центром кадрової політики, підтримки розпорядчо-виконавчих, контролюючих і стимулюючих функцій адміністрації навчального закладу.