Директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ

Погріщук Борис Васильович


Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-100
Кабінет: 308
E-mail: dir@vie.vin.ua
b.pogrishchuk@wunu.edu.ua

 

Закінчив Тернопільський інститут народного господарства (нині ЗУНУ) у 1993 році за спеціальністю "Економічне і соціальне планування". З 2003 року працює директором Вінницького навчально-наукового інституту економіки Західноукраїнського національного університету. Докторська дисертація захищена у 2010 році на тему: «Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зерно продуктового підкомплексу України», професор кафедри економіки, обліку та оподаткування (2011 р.). Академік академії економічних наук України та академік інженерної академії України (2014 р.). Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2008 р.) та нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.), Заслужений працівник освіти України (2016 р.).

Наукові інтереси: проблеми розвитку менеджменту, економіки та підприємництва (економіка сільського господарства і АПК; теорія та методологія економічної науки; економічні тенденції агропромислового виробництва; інвестиційно-інноваційні процеси в галузях АПК, біоекономіка).

Науковий доробок: автор більше 170 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 90 наукових праць у фахових виданнях, 7 патентів, 2 підручника, співавтор 25 навчальних посібників, автор 15 методичних розробок.


Заступник директора ВННІЕ ЗУНУ

Мартусенко Ірина Валеріївна

Посада: заступник директора Вінницького навчально-наукового інституту економіки Західноукраїнського національного університету, секретар Вченої ради ВННІЕ ЗУНУ
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-118
Кабінет: 314
E-mail: i.v.martusenko@gmail.comОсвіта вища педагогічна (ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського), у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ЗУНУ працює з 2005 року; в 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Спеціаліст з регіональної, просторової економіки, економічної та соціальної географії, біоекономіки.

Наукові інтереси: проблеми розвитку просторової економіки, біоекономіки, геополітики, регіональної економіки, медичної географії, економіки АПК.

Науковий доробок: автор і співавтор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких підручник та навчальний посібник «Регіональна економіка» з грифом МОН України, співавтор монографій «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств», «Управління економічним розвитком країни на засадах модернізації фінансової системи».

Заступник директора з наукової роботи ВННІЕ ЗУНУ

Мельник Вікторія Іванівна

Посада:
 професор кафедри економіки, обліку та оподаткування, заступник директора з наукової роботи Вінницького навчально-наукового інституту економіки Західноукраїнського національного університету
Вчене звання: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Контакти:
Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: v.melnik@wunu.edu.ua
Кабінет: 314

Закінчила Вінницький державний аграрний університет, магістратуру ВДАУ, аспірантуру ІС УААН. У 2007 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування та економічна ефективність інвестицій на створення садів у сільськогосподарських підприємствах Поділля» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємства. У 2012 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Інноваційний розвиток садівництва України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Наукові інтереси: дослідження науково-методологічного та організаційно-економічного забезпечення інвестиційного, інноваційного розвитку, конкурентоспроможності економіки та її окремих секторів, модернізації та екологізації сучасних виробничих систем.

Науковий доробок: автор  понад 100 науково-методичних праць з них: три навчальних посібники з грифом МОН, шість монографій та навчально-методичні розробки. 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ВННІЕ ЗУНУ

 Вінницький навчально-науковий інститут економіки є найбільшим віддаленим структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету, що розпочав свою діяльність 1 січня 1995 року.

Очолює інститут академік, д.е.н., професор Погріщук Борис Васильович.

Інститут здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, а також відповідних сертифікатів, виданих Міністерством.

Перший набір студентів до інституту відбувся ще у 1995 році, коли до лав студентів було зараховано 100 осіб на навчання за спеціальністю «Фінанси і кредит». В подальшому кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в інституті, постійно збільшувалась.

Сьогодні інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за наступними спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Митна справа»; «Облік і оподаткування»; «Економіка»; «Правознавство»; «Правоохоронна діяльність»; «Соціальна робота»; «Публічне управління та адміністрування»; «Менеджмент закладів охорони здоров’я».

За більш ніж 25-ти річну історію свого існування Вінницький навчально-науковий інститут економіки став сучасним вищим економічним навчальним закладом, що розгорнув свою діяльність та території Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Київської та інших областей, набув визнання освітянського та наукового загалу, успішно витримав конкурентну боротьбу з іншими навчальними закладами регіону та отримав стабільний контингент студентів. За роки свого існування інститут підготував для національного господарства України близько 7,0 тисяч спеціалістів та магістрів. Якщо у 2000 році перший випуск фахівців складав 82 особи, то в 2019 році було підготовлено 750 бакалаврів та магістрів.

 

 Сьогодні в інституті працюють 60 висококваліфікованих викладачів, з яких 85% мають наукові ступені та вчені звання. Серед викладачів найвищої кваліфікації – д.е.н., професори Б.В.Погріщук, В.Г. Дем’янишин, А.В.Сірко, В.І. Мельник, Г.Б. Погріщук, Н.В. Добіжа, В.М. Семцов; кандидати наук, доценти І.В. Мартусенко, І.І.Світлак, О.М. Ціхановська, С.О. Творун, А.В. Козловський, О.М. Вільчинська, К.Є.Рум'янцева, В.В. Ясишена, С.А. Харчук, В.В. Добіжа, І.М. Сисоєва, Л.Г. Дончак, О.Ю. Балазюк, В.М. Мирончук, В.В.Руденко, Н.В. Мацедонська, В.В. Очеретяний, Н.О.Васаженко, Н.П. Голота, В.М. Пилявець, О.Б. Погріщук, Р.Є. Волощук, Л.Б. Штефан та інші.

Вінницький навчально-науковий інститут економіки здійснює підготовку фахівців у власних приміщеннях загальною площею 4000 м2, де розміщуються 3 кафедри, 8 спеціалізованих лекційних аудиторій, 5 комп’ютерних класів, спортивна та актова зали, деканат, бібліотека, що налічує 30 тис. примірників сучасної навчальної на наукової літератури, медичний пункт, буфет, їдальня та інші допоміжні приміщення. Безпосередньо для роботи студентів придбано 70 сучасних потужних комп’ютерів.

В інституті постійно удосконалюються навчальні плани підготовки фахівців. Лише в поточному було розроблено та удосконалено 200 робочих навчальних програм. Широко застосовуються в освітньому процесі новітні технології, комп’ютери, ноутбуки, кодоскопи, електронні дошки, робота в мережі Internet, а також активні методи навчання, проблемні та господарські ситуації, тестування, система кейсів тощо. Щороку викладачі інституту видають 2-3 навчальних посібники з грифом Вченої ради та 50-60 методичних вказівок з різних напрямів навчальної роботи.

В інституті активно проводиться науково-дослідна робота. Серед напрямів досліджень – трансформаційні процеси в економіці України, проблеми розвитку фінансової та кредитної системи, розвиток підприємництва тощо. Щорічно в інституті проводиться 2-3 міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, де студенти та співробітники можуть обговорити наукові проблеми, висловити власні думки з приводу питань, що розглядаються, тощо. За результатами наукових досліджень викладачами інституту, аспірантами, магістрантами та студентами щорічно опубліковується близько 300 наукових праць загальним обсягом близько 250 д.а., із них: 2-3 монографії, 60-70 статей у фахових журналах, 5-10 статей у зарубіжних виданнях тощо. Щорічно 40 викладачів інституту беруть участь у роботі різних наукових конференцій в інших вищих навчальних закладах.

Традиційно кожного року в інституті проводяться Дні науки. Складовими частинами Днів науки є проведення загальноінститутської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів і здобувачів та студентської наукової конференції «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації». У роботі студентських наукових конференцій беруть участь близько 400 студентів як з Вінницького навчально-наукового інституту економіки, так і з інших вищих навчальних закладів міста та України.

Всі кафедри інституту підтримують тісні наукові зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України, банківськими та фінансовими установами, аудиторськими фірмами, підприємствами регіону тощо.

Значне місце в діяльності Вінницького навчально-наукового інституту економіки займає виховна, громадська, спортивна та культурно-масова робота. Загальноінститутські виховні заходи покликані забезпечити єднання студентів у одну велику та дружню університетську родину, сприяють вихованню свідомої молоді – патріотів своєї держави.

Вінницький навчально-науковий інститут економіки впевнено крокує вперед. Його високий науковий, кадровий, матеріально-технічний потенціал дає всі підстави для успішної діяльності на освітянській ниві.

Контакти:

Вінницький навчально-науковий інститут економіки

м. Вінниця, вул. Гонти, 37

Телефон: +38 (0432) 55-49-55

E-mail:vie.tneu.edu@gmail.com

Сайт: http://www.vie.vin.ua/