Навчально-науковий центр з організації освітнього процесу

Надвиничний Сергій Анатолійович

Посада: директор навчально-наукового центру з організації освітнього процесу

Контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11 (І корпус, ІІІ поверх)
Кабінет: 1312
Телефон: (0352) 51-75-69, вн. 11-133
E-mail: nadvynychnyy@wunu.edu.ua 

 

Тиш Наталія Володимирівна

Посада: заступник директора навчально-наукового центру з організації освітнього процесу

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (І корпус, ІІІ поверх)
Кабінет: 1319
Телефон: (0352) 51-75-61, вн 11-144
E-mail: n.tysh@wunu.edu.ua 

Навчально-науковий центр з організації освітнього процесу

Навчально-науковий центр з організації освітнього процесу є структурним навчальним та науково-методичним підрозділом Західноукраїнського національного університету, який здійснює планування й управління навчальною і науково-методичною діяльністю, контроль за якістю та ефективністю освітнього процесу, а також автоматизований супровід освітніх програм і електронний документообіг.

У своїй діяльності навчально-науковий центр з організації освітнього процесу керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України, Постановами уряду, рішеннями колегії, наказами, інструктивними листами та вказівками Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими і нормативними актами та наказами стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями першого проректора та проректорів з науково-педагогічної роботи, а також Положенням про навчально-науковий центр з організації освітнього процесу ЗУНУ відповідно до структури та функціональних обов’язків працівників.

Основним завданням центру є планування, організація, контроль та аналіз освітнього процесу з питань підготовки висококваліфікованих фахівців різних ступенів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів, розроблення внутрішніх науково-обґрунтованих нормативних актів для поліпшення системи управління освітнім процесом і пропозицій для оперативного й перспективного управління освітнім процесом, аналізу стану та контроль якості методичного забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців за ліцензованими напрямами та спеціальностями, координація роботи структурних підрозділів з метою підвищення ефективності навчальної роботи.

Навчально-науковий центр з організації освітнього процесу координує діяльність усіх структурних підрозділів університету з метою  оптимальної організації освітнього процесу.

Основними напрямами роботи центру є:

Навчальна робота:
– аналіз, узагальнення інформації і підготовка рішень ректорату щодо управління освітнім процесом;

– підготовка проектів наказів і розпоряджень ректора з освітнього процесу, закріплення навчальних площ за підрозділами університету; 

– контроль за дотриманням дисципліни освітнього процесу викладачами і студентами;

– науково-методично обґрунтоване планування і організація освітнього процесу;

– оперативний супровід системи контролю якості освітнього процесу і якості підготовки фахівців в університеті за усіма формами навчання за допомогою підсистеми АСУ університетом на основі баз даних «АСК»зво», «Студент», «1С-навчальний процес»;

– постійне вдосконалення нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес;

– контроль за використанням аудиторного фонду університету;

– планування і складання розкладу навчальних занять, екзаменаційних сесій для денного та заочного навчання, роботи атестаційних комісій (АК);

– організація і контроль за проведенням атестації здобувачів вищої освіти, узагальнення і аналіз підсумків атестації відповідно до звітів голів;

– організація взаємодії підрозділів університету при розробці на базі нормативних документів основної навчальної документації університету: робочих навчальних планів і графіків освітнього процесу для всіх спеціальностей і форм навчання;

– контроль за організацією і ходом екзаменаційних сесій, узагальнення і аналіз підсумків сесій;

– керівництво і контроль за роботою секретарів Атестаційних комісій;

– підготовка розрахунків та інших документів для формування штатів кафедр, нормоконтроль навчальних планів і навчального навантаження викладачів і кафедр, контроль за розрахунками обсягів навчального навантаження кафедр та науково-педагогічних працівників та його виконанням;

– оформлення роботи викладачів на умовах погодинної оплати, облік використання погодинного фонду і підготовка пропозицій з його розподілу;

– перевірка кафедр і факультетів з окремих питань навчальної роботи, участь в контрольних заходах за планом ректорату;

– організація планування освітнього процесу на рівні університету і контроль за його виконанням усіма навчальними підрозділами університету;

– узагальнення результатів поточного та підсумкового контролю навчальної роботи на рівні університету;

– спільно з планово-фінансовим відділом внесення пропозицій щодо штатної чисельності науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу;

– вивчення, узагальнення й упровадження передового досвіду щодо удосконалення освітнього процесу.

Науково-методична робота:
– аналіз спектру спеціальностей університету та внесення пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей та доцільності підготовки фахівців відповідно до потреб галузей економіки країни;

– супровід необхідної облікової й аналітичної документації з питань ліцензування та акредитації;

– вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду щодо удосконалення навчальної, наукової та методичної роботи;

– консультування та супровід кафедр щодо організації практик та атестації здобувачів вищої освіти, формування та розподілу начального навантаження;

– розробка методичних рекомендації щодо написання кваліфікаційних і курсових робіт;

– методичний супровід роботи в системі «1С Підприємство».

Організаційна робота:
– методичне керівництво роботою та організація навчання спеціалістів деканатів і кафедр з питань діловодства в освітньому процесі;

– замовлення та видача дипломів про освіту та додатків до них, академічних довідок, дублікатів дипломів, залікових книжок і студентських квитків, а також організація оформлення інших документів для студентів і випускників усіх форм навчання;

– переписка з громадянами і відомствами з освітніх питань;

– оформлення та супровід особових справ студентів, підготовка і передача особових справ в архів, підготовка і відправка документів в інші вузи згідно із запитами;

– участь у визначенні спільно з Центром інформаційних технологій університету, деканатами і кафедрами перспективних нових технічних засобів і інформаційних технологій у навчанні, проведення заходів щодо їх упровадження в освітній процес;

– сприяння деканам факультетів, директорам інститутів, коледжів, керівникам віддалених підрозділів і завідувачам кафедр у розробці навчальних планів;

– підготовка державної статистичної звітності (2-3 НК) і звітів про роботу університету за формами, передбаченими чинним законодавством;

– ведення зведеного діловодства щодо іменних стипендій, результатів здачі екзаменаційних сесій, роботі АК та інших напрямах діяльності;

– організація обміну досвідом із питань і впровадження інновацій у освітній процес;

– аналіз і пошук інновацій, нових процесів і проектів в освітянському середовищі та внесення пропозиції стосовно доцільності їх упровадження в навчально-виховний процес та практику роботи підрозділів університету; 

– ведення навчальної документації, пов’язаної з рухом студентів.

Положення про Навчально-науковий центр з організації освітнього процесу

 

Наші контакти

Адреса: вул. Львівська, 11, І корпус, каб. 1319
Телефон: (0352) 51-75-61, вн. 11-144