Навчально-методичний відділ

Начальник навчально-методичного відділу

Надвиничний Сергій Анатолійович

Контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11
Кабінет:
Телефон:(0352) 47-50-69, внутрішній 11-133
E-mail: nadvynychnyy@wunu.edu.ua

 

Заступник начальника навчально-методичного відділу

Мельниченко Василь Васильович

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11
Кабінет: 1319
Телефон:(0352) 47-50-69, внутрішній 11-144
E-mail: v.melnychenko@wunu.edu.ua

 

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є структурним навчальним та науково-методичним підрозділом Західноукраїнського національного університету, який здійснює планування й управління навчальною і навчально-методичною діяльністю, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, а також автоматизований супровід освітніх програм і електронний документообіг.
  У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України, Постановами уряду, рішеннями колегії, наказами, інструктивними листами та вказівками Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими і нормативними актами та наказами стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями першого проректора та проректорів з науково-педагогічної роботи, а також Положенням про навчально-методичний відділ ЗУНУ відповідно до структури та функціональних обов’язків працівників.

   Основним завданням відділу є планування, організація, контроль та аналіз освітнього процесу з питань підготовки висококваліфікованих фахівців різних ступенів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів, розроблення внутрішніх науково-обгрунтованих нормативних актів для поліпшення системи управління освітнім процесом і пропозицій для оперативного й перспективного управління освітнім процесом, аналізу стану та контроль якості методичного забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців  за ліцензованими напрямами та спеціальностями, координація роботи структурних підрозділів з метою підвищення ефективності навчальної та методичної роботи, а також контроль та супровід процесу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

 

Навчально-методичний відділ координує діяльність усіх структурних підрозділів університету з метою  оптимальної організації освітнього процесу.

Основними напрямами роботи навчально-методичного відділу є:
1. Навчальна робота:
– аналіз, узагальнення інформації і підготовка рішень ректорату щодо управління освітнім процесом;
– підготовка проектів наказів і розпоряджень ректора з освітнього процесу, закріплення навчальних площ за підрозділами університету; 
– контроль за дотриманням дисципліни освітнього процесу викладачами і студентами; 
– методично обґрунтоване планування і організація освітнього процесу;
– оперативний супровід системи контролю якості освітнього процесу і якості підготовки фахівців в університеті за усіма формами навчання за допомогою підсистеми АСУ університетом на основі баз даних «АСК»зво», «Студент», «1С-навчальний процес»;
– постійне вдосконалення нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес;
– контроль за використанням аудиторного фонду університету;
– планування і складання розкладу навчальних занять, екзаменаційних сесій для денного та заочного навчання, роботи атестаційних комісій (АК);
– організація і контроль за проведенням державної атестації випускників;
– організація взаємодії підрозділів університету при розробці на базі нормативних документів основної навчальної документації ВНЗ: робочих навчальних планів і графіків навчального процесу для всіх спеціальностей і форм навчання; 
– контроль за організацією і ходом екзаменаційних сесій, узагальнення і аналіз підсумків сесій;
– керівництво і контроль за роботою секретарів ДЕК, узагальнення і аналіз підсумків роботи АК відповідно до звітів голів;
– підготовка розрахунків та інших документів для формування штатів кафедр, нормоконтроль навчальних планів і навчального навантаження викладачів і кафедр, контроль за розрахунками обсягів навчального навантаження кафедр та науково-педагогічних працівників та його виконанням;
– оформлення роботи викладачів на умовах погодинної оплати, облік використання погодинного фонду і підготовка пропозицій по його розподілу;
– перевірка кафедр і факультетів з окремих питань навчальної і методичної роботи, участь в контрольних заходах за планом ректорату;
– організація планування освітнього процесу на рівні університету і контроль за його виконанням усіма навчальними підрозділами університету;
– узагальнення результатів поточного та підсумкового контролю навчальної роботи на рівні університету;
– спільно з відділом прогнозування та маркетингу внесення пропозицій щодо штатної чисельності науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу;
– вивчення, узагальнення й упровадження передового досвіду щодо удосконалення освітнього процесу.
2. Методична робота:
– координація діяльності адміністративних та навчальних підрозділів університету щодо навчально-методичної роботи;
– участь у формуванні плану видання навчально-методичної літератури. Сприяння кафедрам у пошуку інших джерел навчально-методичної інформації;
– аналіз спектру спеціальностей університету та внесення пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей та доцільності підготовки фахівців відповідно до потреб галузей економіки країни;
– здійснення загального організаційно-методичного керівництва роботою з підготовки й проведення ліцензування та акредитації спеціальностей, супровід необхідної облікової й аналітичної документації з питань ліцензування та акредитації, підготовка відповідних пропозицій та документи для подання до АКУ;
– внесення пропозицій щодо оцінювання навчально-методичної роботи кафедр та атестації науково-педагогічних працівників;
– розробка перспективних планів методичного забезпечення освітнього процесу;
– вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи;
– розробка методичної документації щодо організації та впровадження інноваційних систем, методів, технологій навчання та його методичного забезпечення.
3. Організаційна робота:
– методичне керівництво роботою та організація навчання спеціалістів деканатів і кафедр з питань діловодства в освітньому процесі;
– замовлення та видача дипломів про освіту та додатків до них, академічних довідок, дублікатів дипломів, індивідуальних навчальних планів, залікових книжок і студентських квитків, а також організація оформлення інших документів для студентів і випускників усіх форм навчання;
– переписка з громадянами і відомствами з освітніх питань;
– оформлення та супровід особових справ студентів, підготовка і передача особових справ в архів, підготовка і відправка документів в інші вузи згідно із запитами;
– участь у визначенні спільно з Центром інформаційних технологій університету, деканатами і кафедрами перспективних нових технічних засобів і інформаційних технологій у навчанні, проведення заходів щодо їх упровадження в освітній процес;
– сприяння деканам і завідувачам випускаючих кафедр у розробці навчальних планів;
– підготовка державної статистичної звітності (2-3 НК) і звітів про роботу університету за формами, передбаченими чинним законодавством;
– спільно з Центром працевлаштування та зв’язків з випускниками здійснення контролю працевлаштування випускників і оцінку якості їх підготовки. Участь у розробці прогнозів потреби у фахівцях в регіоні з метою визначення структури підготовки в університеті за спеціальностями;
– ведення зведеного діловодства щодо іменних стипендій, результатів здачі екзаменаційних сесій, роботі АК та інших напрямах діяльності;
– організовує обмін досвідом із питань і впровадження інновацій у освітній процес;
– аналізує і здійснює пошук інновацій, нових процесів і проектів в освітянському середовищі та вносить пропозиції стосовно доцільності їх упровадження в навчально-виховний процес та практику роботи підрозділів університету; 
– ведення навчальної документації, пов’язаної з рухом студентів.