Савельєв Євген Васильович

 Посада: науковий координатор Українсько-грецької програми «Магістр з бізнес адміністрування»
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-75
Внутрішній телефон: 11-104
Кабінет: 1204
E-mail: savelyev@wunu.edu.ua 
   
Науковий керівник програми –  професор, д.е.н. Є.В. Савельєв.                  
Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут (нині – Одеський національний економічний університет) в 1960 році за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Заробітна плата як форма підвищення ефективності промислового підприємства». Докторську дисертацію "Методологічні проблеми організації соціалістичого змагання в промисловості ” захистив у 1984 році. Є.В. Савельєв – заслужений діяч науки і техніки України, член редакційних колегій наукових видань ТНЕУ, член спеціалізованої вченої ради в ТНЕУ із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук. Під його керівництвом захищено 30 кандидатських та докторських дисертацій.
   Сфера наукових інтересів професора Є.В. Савельєва – міжнародна економіка, нова економіка, інтеграція України в Європейський Союз, проблеми маркетингу тощо. Він сформував наукову школу в галузі міжнародної економіки, маркетингу й управління. Це дало можливість у 1989 році розпочати у ТАНГ (нині ТНЕУ) підготовку фахівців зі спеціальності «Виробничий менеджмент», а у 1993 році – «Міжнародна економіка». Одночасно була відкрита одна з перших в Україні кафедр менеджменту та маркетингу, яку очолив Є.В. Савельєв і з якої у 1994 році було виділено під його керівництвом нову кафедру – міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу.
    Наукові розробки Є.В. Савельєва представлялися Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, міністерствам і відомствам, посольствам країн Європейського Союзу, акредитованим в Україні. У 2000 році обраний віце-президентом Академії економічних наук України; експерт ВАК України (1999 - 2004 рр.), Німецької служби академічних обмінів (DAAD) (1993 – 2003 рр.), програми Європейського Союзу Tempus Tacis (1994 – 1995 рр.); контрактер проекту Тасіs-АСЕ, контрактний номер T94-17-21-0 (1996 р.); експерт проекту Bіstrо-Тасіs "Третя міжнародна наукова конференція "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти”, контрактний номер BIS/97/085 (1998 р.); контрактер фонду "Відродження” (1999 р.); координатор проектів Tempus «Європейські економічні студії і відносини в сфері бізнесу» (1999 - 2002 рр.) і «Європейські стандарти у підготовці економістів з міжнародного туризму» (2004 - 2007 рр.); головний редактор журналу "Журнал європейської економіки”(з 2001 р.); член редколегії журналів "Вісник Тернопільського державного економічного університету” (з 1998 р.), „Вісник економічної науки України”(з 2002 р.), "Господажски архив” (Болгарія, з 1997 р.); співголова програмового комітету щорічної міжнародної конференції "Проблеми економічної ефективності інтеграції України в Європейський Союз” (з 1996 р.).
    Як головний редактор «Журналу європейської економіки» значний внесок у наукову скарбницю здійснив проф. Євген Савельєв, залучивши у науковий обіг вітчизняної науки і практики здобутки іноземних та вітчизняних економістів. Цей журнал видається трьома мовами (українською, російською та англійською) і сприяє підвищенню іміджу української економічної науки за кордоном. Діяльність професора Є.В. Савельєва як завідувача кафедри характеризується інноваційністю і послідовним впровадженням у життя нових ідей та досягнень вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів. Він ініціював створення Україно-нідерландського факультету міжнародної економіки і менеджменту, а також кафедр німецької мови для зовнішньоекономічної діяльності і англійської мови для зовнішньоекономічної діяльності. Організував створення Центру європейських і міжнародних студій у ТДЕУ (нині ТНЕУ). Разом з професором С. І. Юрієм ініціював відкриття спеціалізації „Міжнародний туризм” (2003 р.), створення підготовчого відділення для іноземних громадян (2006 р.) та відкриття англомовної програми підготовки зі спеціальності «Міжнародна економіка» (2004 р.). Вперше в Україні започаткував викладання теорії міжнародної економіки (2002 р.) та новітнього маркетингу (2005 р.). ТДЕУ був першим ВНЗ України, що розпочав підготовку магістрів спеціальності «Державна служба» за спеціалізацією «Світова та європейська інтеграція». З 2001 року програму очолює Євген Савельєв.
    Професор Є.В. Савельєв  є автором і співавтором більше 300 наукових та науково-методичних праць і 20 монографій.

Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування» (УГПМВА-UGPMBA)

ЗУНУ за участю Технологічного освітнього інституту Західної Македонії (координатор проекту) у 2004-2007 роках успішно здійснив проект Темпус CD-JEP-24244-2003 «Європейські стандарти у підготовці економістів з міжнародного туризму». З огляду на реалізацію принципів Болонського процесу та у порядку продовження співпраці з Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (з 2019р. - Університет Західної Македонії) укладена угода про спільну підготовку магістрів з бізнес-адміністрування в Греції, починаючи з 2008/2009 навчального року на базі #Університету Західної Македонії  (УЗМ) за акредитованою Міністерством освіти і науки України програмою.

Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування» (УГПМВА-UGPMBA) функціонує при #Інституті міжнародних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина Західноукраїнського національного університету. В рамках програми здійснюється спільна підготовка фахівців за програмою МВА з Університетом Західної Македонії. Навчання студентів здійснюється на базі Університету Західної Македонії. Згідно Меморандуму порозумінь між ЗУНУ і УЗМ навчальний процес проводиться за навчальними планами і програмами ЗУНУ із залученням викладацького персоналу української і грецької сторін, при цьому грецька сторона забезпечує доступ студентів і професорсько-викладацького персоналу програми до необхідних навчальних матеріалів, комп’ютерного та іншого обладнання, засобів комунікації та виділяє офісне приміщення.

Програма акредитована Міністерством освіти, науки і релігій Греції, що обумовлює визнання диплому ЗУНУ в Греції та країнах Європейського Союзу. Випусковими кафедрами є кафедра міжнародної економіки ЗУНУ та Департамент міжнародних та європейських економічних досліджень (Козані), Університет Західної Македонії. Навчальний процес здійснюється англійською мовою викладачами ЗУНУ і УЗМ. Програма функціонує за умов мінімального набору – 25 студентів, максимального набору – 40 студентів. Тривалість магістерської програми розрахована на 2 академічних роки. При цьому загальний час проведення програми не повинен бути більшим, ніж 3 роки, оскільки студенти мають право відкласти навчання максимум на 1 рік.

Реалізація програми має за мету вихід ЗУНУ на європейський ринок освітніх послуг, визнання українського диплому у розвинутих країнах Європи, підвищення іміджу ЗУНУ серед роботодавців Греції, а через них і в усьому Європейському Союзі, стимулювання кваліфікаційного зростання професорсько-викладацького персоналу ТНЕУ та підвищення його конкурентоспроможності.

         


Договори
1. Меморандум домовленостей між Тернопільським національним економічним університетом і технологічним освітнім інститутом  Західної Македонії. Підписаний 27.06.2007р. Згідно умов даного договору здійснювався набір слухачів магістратури 2008-2009 н.р.
2. Меморандум домовленостей між Тернопільським національним економічним університетом і технологічним освітнім інститутом  Західної Македонії. Підписаний 10.10.2009р. Згідно умов даного договору здійснювалися набори слухачів магістратури 2009-2010 н.р. та 2010-2011н.р.
3. Меморандум про міжнародне співробітництво між Тернопільським національним економічним університетом (Тернопіль, Україна) і Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Козані, Греція) від 23 серпня 2013р.
4. Виконавча програма 1 до Меморандуму про міжнародне співробітництво між Тернопільським національним економічним університетом (Тернопіль, Україна) і Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Козані, Греція). Підписана 02.04.2014р. Згідно умов Виконавчої програми 1 здійснюється взаємна програма обміну студентами.