Архів

Міхалович Наталя Геннадіївна

Посада:  завідувач архіву

Контакти:
Адреса: вул. Бережанська, 2
Телефон: (0352) 51-75-37, вн. 14-105
Телефон моб.: (096)75-111-93
Е-mail: arhiv@wunu.edu.ua

Архів

 Основними завданнями архіву є:

- приймання від структурних підрозділів університету та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації. контроль разом зі службою діловодства за станом зберігання та правильності оформлення документів у структурних підрозділах університету.

- участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ університету, перевірка відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою.

- ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598 (із змінами) (далі - Правила), Державному архіву Тернопільської області.

- проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертній комісії університету проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

- створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів.

- організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил.

- підготовка, передання та транспортування (за рахунок університету) документів Національного архівного фонду до Державного архіву Тернопільської області.

- участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників університету, які відповідають за роботу з документами. Для виконання покладених на архів завдань, йому надається право: вимагати від структурних підрозділів університету передання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством.

- повертати структурним підрозділам на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог.

- давати структурним підрозділам університету рекомендації з питань, що входять до компетенції архіву. запитувати від структурних підрозділів університету відомості, необхідні для роботи.

- інформувати керівництво університету про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення.

- брати участь у засіданнях та нарадах, які проводяться в університеті, у разі розгляду на них питань роботи з документами.

До складу документів архіву входять:

- документи на паперових носіях, внесені до Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, створені структурними підрозділами організації, та документи з особового складу університету.

- фонди особового походження працівників організації, які відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни або її окремого регіону.

- звіти виробничої та переддипломної практики студентів; курсові роботи студентів; дипломні та магістерські роботи студентів.

- аудіовізуальні та електронні документи, створені університетом або одержані ним на законних підставах.

- документи з різними видами матеріальних носіїв інформації організацій-посередників та підпорядкованих організацій, що ліквідовані.

- друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву організації.

- довідковий та архівний апарат до архівних документів.

- документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в архіві організації окремо.

 

Документи на паперових носіях інформації передаються в упорядкованому стані із структурних підрозділів університету до архіву через два роки після закінчення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, встановлених Правилами.

Встановлюються такі граничні строки тимчасового зберігання документів в архіві університету:

а) для документів Національного архівного фонду - 10 років;

б) документи з особового складу - 75 років;

в) для електронних документів - 3 роки;

г) для інших документів - відповідно до номенклатури справ університету.

Наші контакти:

Адреса: вул. Бережанська, 2
Телефон: (0352) 51-75-37, вн. 14-105
Е-mail: arhiv@wunu.edu.ua

Персонал архіву

Мартинюк Галина Миколаївна

 Посада: архіваріус

Контакти:
Адреса: вул. Бережанська, 2
Телефон: (0352) 51-75-37, вн. 14-105
Телефон моб.: (067) 76-29-161

Смарж Оксана Василівна

 Посада: архіваріус

Контакти:
Адреса: вул. Бережанська, 2
Телефон: (0352) 51-75-37, вн. 14-105
Е-mail: arhiv@wunu.edu.ua

Чебеняк Іванна Михайлівна

Посада: документознавець

Контакти:
Адреса: вул. Бережанська, 2
Телефон: (0352) 51-75-37, вн. 14-105
Е-mail: arhiv@wunu.edu.ua