Студентське наукове товариство

 Студентське наукове товариство(СНТ) – добровільне студентське об’єднання, яке функціонує в Західноукраїнському національному університеті із метою залучення студентів до активної науково – дослідницької роботи. 

Основною метою СНТ ЗУНУ є  створення сприятливих умов для формування кваліфікованих спеціалістів шляхом їх участі в науково-дослідній роботі, фундаментальних та прикладних дослідженнях, що проводяться в навчальному закладі. За даними архіву Студентське наукове товариство вперше розпочало свою роботу 29 листопада 1968 року на тогочасному фінансово-економічному факультеті Київського інституту народного господарства – тепер ЗУНУ.

Завданнями студентської науки є:

-  реалізація наукової складової підготовки фахівця певного напрямку відповідно до принципів Болонської декларації; 

- пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; 
          - забезпечення розвитку наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; 
          - формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв'язків; 
          -  розширення світогляду молодої людини; 

- забезпечення іміджу та високого наукового рейтнгу ВНЗ.

Ці завдання реалізуються через програмну та елітну студентську науку.

Програмна наука включає виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, написання курсових, дипломних, магістерських робіт, передбачених навчальними планами. 

Елітна наука – це результативна участь студентів в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, круглих столах, різних формах організації студентської наукової роботи – студентському науковому товаристві, наукових гуртках, проблемних групах, науково-дослідних лабораторіях, теоретичних семінарах.

Основними завданнями Студентського наукового товариства ЗУНУ є:

  1. Інформування студентів про всі наукові заходи, що проводяться в межах університету, країни та за її межами;
  2. Організація конференцій, круглих столів, семінарів та тренінгів із актуальної наукової тематики в межах факультетів, інститутів та університету;
  3. Співпраця з Радою молодих вчених ЗУНУ;
  4. Організація та розвиток міжвузівського наукового співробітництва;
  5. Сприяння в підготовці та організації конкурсів та олімпіад для виявлення науково-здібної молоді серед студентів;

СНТ ЗУНУ має розгалужену структуру. При факультетах функціонують студентські наукові гуртки, що проводять свої засідання. Разом вони складають СНТ університету. В товаристві є свій керівний орган – Рада СНТ.  До складу ради СНТ входять голови товариств факультетів.

Ми пропонуємо наступні методи стимулювання студентської наукової роботи: 
- зарахування наукових робіт студентів як курсових чи рефератів з відповідних дисциплін;
- студенти, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, перемогли на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт чи Всеукраїнських олімпіадах повинні отримують певні пільги під час заліково-екзаменаційної сесії;

- студентська наукова робота є одним із критеріїв у відборі до навчання в магістратурі та аспірантурі;

- активним студентам-науковцям, при закінченні ними навчання за рівнем бакалавра чи магістра, надаються рекомендаційні листи для роботодавців, підписані деканом факультету.

На сьогодні СНТ ЗУНУ є не лише студентською науковою організацією. Тут кожен студент може реалізувати себе, в першу чергу,  як особистість, проявити свої найкращі розумові здібності. Для цього університет створив найбільш сприятливі умови. Студентське наукове товариство стало невід’ємним компонентом поступу Західноукраїнського національного університету, адже наші здобутки – цеглинки у його зростанні.

Положення Наукове товариство на факультетах та інститутах

На базі кожного факультету та інституту університету діють студентські наукові гуртки, які складають основу Студентського наукового товариства ЗУНУ. Також одним із підрозділів СНТ ЗУНУ є наукові гуртки, які створюються при кафедрах  на факультетах університету. Студентські наукові гуртки є традиційною формою організації студентської наукової роботи, що широко використовується для залучення студентів до вивчення спеціальних, загальнонаукових та суспільних дисциплін в університеті. Зміст роботи в гуртках та форми підведення її підсумків полягає у написанні рефератів та доповідей, їх активне обговорення, винесення кращих доповідей на студентські університетські та міжвузівські конференції, участь у студентських конкурсах. Саме на засіданні гуртка обговорюються наукові доповіді. На обговорення членами гуртка виносяться не лише індивідуальні студентські наукові доповіді, а й доповіді, написані під керівництвом вчених групою студентів. Разом з тим, на гуртку студенти можуть зустрічатись з провідними вченими, досвідченими практиками і обговорювати обрану тематику, проводити дискусію з питань, які їх цікавлять.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ


У 2019 році на факультеті аграрної економіки та менеджменту (нині ННІІПІ) розпочав своє функціонування науковий гурток, який активно діє і дотепер. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу інституту. Координатором наукового гуртка інституту є доктор економічних наук, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Пуцентейло Петро Романович. Студенти регулярно беруть участь у науково-практичних конференціях, перемагають у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, публікують результати своїх досліджень в фахових наукових виданнях. Творчо-обдаровані студенти гуртка – це самобутні перлинки ННІІПІ ЗУНУ. За ними наше майбутнє!


   ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Науковий гурток «Фокус», що діє на базі факультету економіки та управління ЗУНУ, запрошує до співпраці творчих, креативних та зацікавлених у здійсненні наукових досліджень у галузі економіки, студентів. Науково-дослідна робота гуртка здійснюється шляхом залучення студентів до самостійної або колективної наукової роботи, яка спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів факультету. Координує роботу наукового гуртка к.е.н., доцент Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна.                                     

Студентський науковий гурток надасть можливість кожному:

- цікаво і з корисністю провести свій вільний час;

- обмінятися досвідом та цікавими ідеями з колегами;

- одержати консультації і поради викладачів;

- можливість виступати з результатами своїх досліджень на наукових конференціях і друкуватися в періодичних виданнях.
 ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Підвищення компетентності фахівців в галузі інформаційних технологій досягається за рахунок розвитку студентської науки на факультеті. На кожній кафедрі факультету функціонують наукові гуртки, які об'єднують студентів з одинаковими науковими інтересами та поглядами. Щорічно студенти ФКІТ публікують понад 30 праць у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя, у матеріалах міжнародних конференцій. Юні науковці факультету є активними учасниками Всеукраїнських  конкурсів наукових робіт та олімпіад зі спеціальності, де посідають призові місця. При факультеті діє школа зі спортивного програмування. Хорошою традицією на факультеті є проведення серед молодих науковців школи-семінару «Сучасні комп'ютерні інформаційні технології», яка дає змогу науковцям апробувати результати своїх робіт на міжнародному рівні та опублікувати їх у відповідному збірнику.

  СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ – формат сучасної платформи взаємодії викладачів та студентів, інтерактивний діалоговий майданчик для наукового, професійного та особистісного самовдосконалення. На факультеті активно функціонують студентські наукові гуртки, учасники яких беруть участь в наукових семінарах, диспутах, круглих столах, присвячених проблемам  соціальної роботи, соціології тощо. Проведення заходів наукового характеру дає змогу розширити світогляд студентів спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота», підвищити їх рівень практичних професійних знань, умінь та навичок. При кафедрі інформаційної та соціокультурної діяльності активно функціонують: Українознавчі студії (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Оксана Гомотюк); Культурологічні студії (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Надія Білик); Науковий семінар з документознавства (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Оксана Гомотюк); Студентський науковий гурток (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ірина Шкіцька). На факультеті також діє студентський науковий гурток «Фройд і Конт» (координатор доцент кафедри психології та соціальної роботи Віталій Біскуп), учасники якого беруть участь в наукових семінарах, диспутах, круглих столах, присвячених проблемам соціальної роботи, соціології тощо. Студенти беруть активну участь у наукових конференціях, семінарах поза межами діяльності гуртка, займаються проведенням індивідуальних досліджень. Також студенти факультету представляють свої наукові здобутки на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, беруть участь у різнорідних наукових заходах, у тому числі й за кордоном.

На базі факультету діє школа професійного розвитку «АКМЕ», яка є однією із форм колективної, групової та індивідуальної роботи із студентами 3 та 4 курсів спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія» і створена як додаткова база для інтерактивного практичного навчання. Робота Школи спрямована на те, щоб формувати в майбутніх фахівців професійне мислення, культуру, професійно-моральні цінності.


 

   ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

На факультеті фінансів та обліку створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота на факультеті розглядається як єдине ціле з навчальним процесом. На факультеті залежно від наукових інтересів функціонують такі гуртки: «Фінансова просвіта» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Фіскальний аналітик», «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики), «Doradca finansowy» (координує кафедра фінансового менеджменту та страхування), «Стандарт» (координує кафедра обліку та оподаткування), «Економічний експерт» (координує кафедра фінансового контролю та аудиту), «Банківський аналітик» (координує кафедра банківського бізнесу), а також кафедрою фінансового менеджменту та страхування започатковано школу моделювання фінансових рішень в межах якої функціонує Студентська Страхова Компанія «Імперія безпеки», яка активно співпрацює із страховими компаніями України. Студенти, які досягли високих результатів в науковій роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури, працюють на посадах викладачів-стажистів і стажистів-дослідників випускових кафедр. Метою діяльності кожного із гуртків є об’єднання спільних ідей, зусиль у дослідженні питань сфери економіки. Молоді науковці усвідомлюють силу спільних рішень, ідей та можливостей реалізувати свій науковий потенціал. Координатори кожного із наукових гуртків докладають максимум зусиль для того, щоб розвивати творчі та наукові інтереси студентів факультету. Наукові гуртки факультету фінансів та обліку завжди відкриті для нових наукових ідей, тому завжди раді кожному студенту, який прагне творити, досліджувати і пізнавати щось нове.
  ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юридичний факультет  здавна славиться здібними і талановитими студентами. Про це свідчать ряд здобутих призових місць на олімпіадах у галузі історії і права, велика кількість наукових напрацювань, опублікованих у фахових виданнях. Бути студентами юридичного факультету – велика радість, але щоб стати ними – потрібна неабияка праця. Долати більшість трудностей та випробувань студентам допомагають висококваліфіковані викладачі - наполегливі координатори, які їх надихають.

На факультеті з 2003 року функціонує Юридична клініка. У Тернопільській юридичній клініці (ТЮК) працюють викладачі кафедри теорії та історії держави і права ЮФ ЗУНУ та студенти 3–5-го курсів. Основне завдання ТЮК - це покращення фахової практичної підготовки студентів шляхом проведення семінарів, тренінгів та "круглих столів”.

Клініка всебічно підтримує та організовує науковий пошук студентства. Студенти беруть активну участь у наукових дослідженнях, зокрема міжнародних науково-практичних Інтернет-конференціях з юридичної проблематики у рамках проекту lex-line, що проводяться при активному сприянні Тернопільської міської громадської організації "Аквітас”. Окрім правозахисної діяльності та покращення фахової практичної підготовки студентів, ТЮК одночасно здійснює правову просвіту населення. Зокрема з ініціативи керівництва Тернопільської юридичної клініки студентами-кліністами було проведено серію лекторіїв з правової тематики для учнів старших класів. Ряд бесід на правову тематику спільно з Методичним центром по роботі з молоддю за місцем проживання при Управлінні сім’ї молоді і спорту Тернопільської міської ради. Робота у цьому напрямку розвивається.

Члени студентських наукових гуртків досліджують проблематику, пов’язану з науковими напрямками кафедр факультету. Щорічно до дня утворення факультету проводяться наукові конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». Крім цього, практикується проведення кафедральних конференцій. Гуртківці беруть участь в університетських конференціях, публікують свої праці у наукових збірниках.

Науковий гурток «Цивіліст» кафедри цивільного права і процесу діє під керівництвом доцента кафедри Ольги Володимирівни Зигрій.  Засідання гуртка відбувається щомісяця.  Гуртківці обирають самостійно тему своєї доповіді, керуючись власними науковими інтересами. На засіданні гуртка виступають зі своєю темою і потім дискутують всі разом. Студенти з радістю долучаються до заходів задля плідної наукової роботи.

На базі Юридичного факультету функціонує Лабораторія сімейного права, під керівництвом к.ю.н., доцента Бутрин-Бока Наталії Степанівни. Питання врегулювання сімейних правовідносин цікавить багатьох студентів, які з великим задоволенням беруть активну участь у заходах. В рамках Лабораторії сімейного права часто організовуються тренінги, зустрічі із практиками, які діляться зі студентами своїм досвідом.

Також варто згадати і гурток з господарського права, який очолює кандидат юридичних наук, доцент Ментух Наталія Фелікіссімівна. На засіданнях гуртка студенти активно долучаються до роботи, обговорюють проблематичні питання діяльності суб’єктів господарювання. Процес проведення семінарів Наталією Фелекіссімівною  завжди є цікавий та креативний.

Запрошуємо усіх бажаючих приєднуватися до дружньої родини юридичного факультету.


 

   НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ІМ. Б.Д.ГАВРИЛИШИНА

 

З метою мобілізацій та активізації навчальної та науково-дослідної роботи студентів навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина у листопаді 2011 року був сформований і розпочав свою діяльність перший на факультеті студентський науковий гурток при кафедрі міжнародних фінансів.  На сьогоднішній день, саме  завдяки ініціативним студентам та професорсько-викладацькому колективу інституту, гурток активно функціонує. Науковий гурток об’єднує студентів у спільному прагненні оперувати актуальними економічними відомостями та прямувати звивистою дорогою науки до нових наукових звершень. Учасники наукового гуртка з радістю долучаються до наукових заходів, які проводяться на рівні університету. Молоді науковці організовують круглі столи, конференції, а також активно працюють над написанням наукових тез, робіт та статей. Регулярними є засідання членів наукового гуртка, де обговорюють актуальні та важливі питання, які цікавлять студентів навчально-наукового інституту.