Наукові школи

В університеті успішно функціонують і набувають подальшого розвитку наукові школи за напрямками наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації


Фінанси, грошовий обіг і кредит.

     
А. І. Крисоватий О. П. Кириленко


 
Б. Л. Луців О. В. Дзюблюк


Керівники школи –  Крисоватий А.І., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Кириленко О.П., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Дзюблюк О.В., д.е.н., професор; Луців Б.Л., д.е.н., професор. В рамках школи працюють 20 докторів наук,  професорів та 89 кандидатів наук.

Ідеологія школи полягає в розвитку теорії і практики фінансово-кредитних відносин.


Облік, аналіз та аудит.

   
З.-М. В. Задорожний Я. Д. Крупка
М. С. Пушкар М. Р. Лучко


Керівники школи –  Задорожний З.-М.В., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Крупка Я.Д., д.е.н., професор; Пушкар М. С., д.е.н., професор, Лучко М.Р., д.е.н., професор.

В рамках школи працюють 13 докторів економічних наук, професорів та 72 кандидати наук.

Напрямки діяльності школи: вдосконалення обліку, економічного аналізу та аудиту в галузях національної економіки.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

      
Є. В. Савельєв О.М.Сохацька


Керівники школи –  Савельєв Є.В., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Сохацька О.М., д.е.н., професор.

В рамках школи працюють 13 докторів  наук, професорів та 35 кандидатів наук.

Ідеологія школи полягає у розробці питань інтеграції України в європейський економічний простір, її участі у глобальному економічному просторі, розвитку підприємницької діяльності в умовах інтернаціоналізації та на шляху інтеграції в ЄС, двосторонніх міжнародних економічних відносин.


Інституційне забезпечення управління економічним і соціальним розвитком на макро- та мезорівнях

 

А. Ф. Мельник


Керівник школи –  Мельник А.Ф., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.

В рамках школи працює 21 доктор економічних наук, професор та 32 кандидати наук.

Напрями наукових досліджень охоплюють проблеми розробки методологічних засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму державного регулювання економікою на макроекономічному та регіональному рівнях.


Економіка і управління підприємствами.

 
В. Я. Брич П.П. Микитюк


Керівники школи –  Брич В.Я., д.е.н., професор, Микитюк П.П.., д.е.н., професор.

В рамках школи працюють 8 докторів економічних наук, професорів та 46 кандидатів наук.

Напрями наукових досліджень наукової школи охоплюють проблеми організації управління і  регулювання економікою на мікрорівні.

 

Психологія та педагогіка.

  
 
А. В. Фурман


Керівник школи –  Фурман А.В., д. психол. н., професор. В рамках школи працюють 6 докторів наук, професорів та 32 кандидати наук.

Напрямки діяльності школи стосуються сфери суспільно-гуманітарних наук, зокрема, розробки освітології як нового синтетичного напрямку міждисциплінарних досліджень, що інтегрує авторську теорію освітньої діяльності, вітакультурну методологію, інноваційну модель модульно-розвивального навчання і фундаментальний соціально-психологічний експеримент.


Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-числових перетворень та онтологій.

    
М. П. Дивак А. О. Саченко


Керівники школи –  Дивак М.П., д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, Саченко А. О., д.т.н., професор, заслужений винахідник України. В рамках школи працюють 10 докторів наук, професорів та 57 кандидатів наук.

Дослідження в рамках школи проводяться за такими напрямками: дистрибутивні інтелектуальні сенсорні мережі, паралельні і розподілені системи та мережі, використання нейронних мереж у вимірюваннях та робототехніці, злиття сенсорних даних; розпізнавання та генерування складних зображень; мобільні роботи, технічний зір, обробка та аналіз відеозображень; теорія і практика нейронних мереж, паралельне програмування на високопродуктивних комп’ютерах; інтелектуальні контролери і сенсорні мережеві інтерфейси; економіко-математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, екології та техніці.