ДЗВОНИ
НАМ
Наукові школи

В університеті функціонують і набувають подальшого розвитку наукові школи за напрямками наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.


Фінанси, грошовий обіг і кредит.

     
А. І. Крисоватий О. П. Кириленко


 
Б. Л. Луців О. В. Дзюблюк


Наукову школу започаткував С. І. Юрій, який впродовж багатьох років керував нею. Нині керівниками школи є його учні: А. І. Крисоватий, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; О. П. Кириленко, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; Б. Л. Луців, доктор економічних наук, професор;  О. В. Дзюблюк, доктор економічних наук, професор. В рамках школи працюють доктори наук: І. С. Гуцал, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем’янишин, О. М. Десятнюк, Т. О. Кізима, Ж. М. Довгань, В.П. Мартинюк, О.В. Кнейслер, О. І. Тулай та 102 кандидати наук.
Ідеологія школи полягає в розвитку теорії і практики фінансово-кредитних відносин.


Облік, аналіз та аудит.

   
З.-М. В. Задорожний Я. Д. Крупка
М. С. Пушкар М. Р. Лучко


Керівники школи: З.-М. В. Задорожний, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; Я. Д. Крупка, доктор економічних наук, професор;  М. С. Пушкар, доктор економічних наук, професор; М. Р. Лучко, доктор економічних наук, професор. В рамках школи працюють доктори наук: П. П. Микитюк, В. А. Дерій, Н. М.Хорунжак, Р. Ф. Бруханський, В. М. Рожелюк та 79 кандидати наук.
Напрямки діяльності школи: вдосконалення обліку, економічного аналізу та аудиту в галузях національної економіки.


Організація управління і регулювання економікою на макро- і мезорівнях.

 

А. Ф. Мельник


Керівники школи: А. Ф. Мельник, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.  В рамках школи працюють доктори наук: Б. В. Погріщук, , А. В. Сірко, Т. Л. Желюк, Г. Л. Монастирський, П. Р. Пуцентейло, В. І. Мельник, Б. О. Язлюк, Н. П. Чорна, Р. С. Чорний, Г. Б. Погріщук  та 26 кандидатів наук. 
Напрями наукових досліджень наукової школи охоплюють проблеми розробки методологічних засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму державного регулювання економікою на макроекономічному та регіональному рівнях; формування системи спеціального економічного інструментарію державного та муніципального управління; модернізації суспільного сектору економіки; інституційне забезпечення структурних трансформацій у національній економіці.


Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

      
Є. В. Савельєв О.М.Сохацька


Керівники школи: Є. В. Савельєв, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; О.М.Сохацька, доктор економічних наук, професор. В рамках школи працюють доктори наук: В. В. Козюк, І. О. Іващук, В. Є. Куриляк, Н.Я. Кравчук, Ю. П. Гуменюк та 23 кандидати наук.
Ідеологія школи полягає у розробці питань інтеграції України в європейський економічний простір, її участі у глобальному економічному просторі, міжнародної спеціалізації України в Європі та світі, розвитку підприємницької діяльності в умовах інтернаціоналізації та на шляху інтеграції в ЄС, двосторонніх міжнародних економічних відносин України з країнами ЄС та країнами з перехідною економікою.
 

Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-числових перетворень та онтологій.

      
М. П. Дивак А. О. Саченко Я. М. Николайчук


Керівники школи: М. П. Дивак, доктор технічних наук, професор; А. О. Саченко, доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України; Я. М. Николайчук, доктор технічних наук, професор. У рамках школи працюють доктори наук: Д. І. Боднар,  О. М. Березький, І.Г. Добротвор, В. В. Яцків та 61 кандидат наук. 
Дослідження проводяться за такими напрямками: дистрибутивні інтелектуальні сенсорні мережі, паралельні і розподілені системи та мережі, використання нейронних мереж у вимірюваннях та робототехніці, злиття сенсорних даних; розпізнавання та генерування складних зображень; мобільні роботи, технічний зір, обробка та аналіз відеозображень; теорія і практика нейронних мереж, паралельне програмування на високопродуктивних комп’ютерах; інтелектуальні контролери і сенсорні мережеві інтерфейси; економіко-математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, екології та техніці.


Економіка і управління підприємствами.

   
В. Я. Брич В. І. Гринчуцький


Т. Г. Дудар М. К. Пархомець


Керівники школи: В. Я. Брич, доктор економічних наук, професор; В. І. Гринчуцький, доктор економічних наук, професор; Т. Г. Дудар, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; М. К. Пархомець, доктор економічних наук, професор. У рамках школи працюють  48 кандидатів наук.
Напрями наукових досліджень наукової школи охоплюють проблеми організації управління і  регулювання економікою на мікрорівні. 
 

Психологія та педагогіка.

  
 
А. В. Фурман


Керівник школи: А. В. Фурман, доктор психологічних наук, професор. У рамках школи працюють доктори наук: О. Є. Фурман, Ю. А. Щербяк, С. К. Шандрук, Л. З. Ребуха, О. М. Царик та 37 кандидатів наук.
Напрямки діяльності школи стосуються сфери суспільно-гуманітарних наук, зокрема, розробки освітології як нового синтетичного напрямку міждисциплінарних досліджень, що інтегрує авторську теорію освітньої діяльності, вітакультурну методологію, інноваційну модель модульно-розвивального навчання і фундаментальний соціально-психологічний експеримент.