Начальник Науково-дослідної частини

Письменний Валерій Іванович
 
Контакти: 

Адреса: вул. Львівська, 5а
Телефон: внутр.:10-355 зовн.: 47-50-50*10-355
E-mail: ndi_ird[at]wunu.edu.ua

  

Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина (НДЧ) є структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету, створеним для організації та координації його наукової та науково-технічної діяльності .

НДЧ є  правонаступником науково-дослідного сектору ЗУНУ (науково-дослідний сектор був створений Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР (наказ від 26 квітня 1971 р. № 248) з метою організації проведення науково-дослідних робіт для підприємств і організацій на госпдоговірних засадах). Першим начальником цього підрозділу був кандидат технічних наук Патерикін Володимир Іванович. Будучи фахівцем з радіоелектроніки, при формуванні наукової тематики перевагу надавав дослідженням в цій галузі, створивши за короткий строк колективи дослідників на чолі з А.О. Саченком, Я.В. Бучинським, З.І. Домбровським та ін. Так звана «технічна» тематика набула значного розвитку, госпдоговори з наукових досліджень укладались з підприємствами, іншими науковими організаціями на тривалі терміни (3-5 років). За результатами цих досліджень було створено ряд новітніх приладів для різних галузей народного господарства, в тому числі й для оборони, отримано свідоцтва на винаходи.

З лютого 1973 р. по жовтень 1977 р. НДС очолював Матенчук Юліан Іванович. В цей період набуває розвитку економічна тематика наукових досліджень, що пов’язане з укріпленням профільних кафедр науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації – докторами і кандидатами економічних наук. З жовтня 1977 р. по березень 1984 р. НДС очолював П’єх Володимир Михайлович, а з березня 1984 р. по березень 1986 р. – Вербінський Михайло Миколайович. У 1984 році спільним наказом Міністерства електронної промисловості СРСР № 188 від 19.03.84 р. і Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 111 від 11.04.84 р. було створено галузеву науково-дослідну лабораторію автоматизованих систем збору і обробки інформації (ГНДЛ).  На ці роки припадає найбільший розвиток обсягів госпдоговірних наукових досліджень для потреб народного господарства (обсяг становив понад 1 млн. крб.). Науково-дослідний підрозділ став своєрідним центром підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

З березня 1986 р. по грудень 2000 р. НДС очолював Благуляк Валерій Омелянович. З метою дальшого розвитку наукових досліджень, направлених на розробку та вдосконалення програмно-технічного і метрологічного забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами та підприємством, в 1994 році спільним наказом Тернопільського інституту народного господарства та Тернопільським виробничим об’єднанням «Оріон» та заводом «Квантор» ГНДЛ реорганізовано в галузеву науково-дослідну лабораторію автоматизованих систем та мереж. У 1995 р. науково-дослідний сектор був перейменований у інформаційно-аналітичний центр, а з 10 травня 2001 року – в науково-дослідний сектор (наказ № 232 від 10.05.01 р.).

З 1 січня 2001 року керівником підрозділу призначено Письменного Валерія Івановича. В цей період університет брав участь у виконанні науково-дослідних робіт, що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України. Поступово збільшувався обсяг науково-дослідних робіт. У 2003 – 2004 рр. було удосконалена організаційно-функціональна структура наукової та науково-технічної діяльності академії, згідно з наказом ректора від 31.03.2004 року № 207 науково-дослідний сектор реорганізовується в науково-дослідну частину. Основну увагу у своїй діяльності НДЧ зосереджувала на організаційно-методичному забезпеченні проведення науково-дослідних робіт. На виконання рішення Вченої ради ТНЕУ від 12 квітня 2013 року наказом ректора ТНЕУ від 15 липня 2013 року № 328 науково-дослідну частину ТНЕУ реорганізовано у Науково-дослідний інститут інноваційного розвитку та державотворення. Директором було призначено Монастирського Григорія Леонардовича. Згідно з наказом ректора ТНЕУ від 12 липня 2018 року №485 НДІ ІРД було перейменовано на науково-дослідну частину.  Її знову очолив Письменний Валерій Іванович. За останні роки спостерігається позитивна динаміка обсягу науково-дослідних робіт за спеціальним фондом, який з 2017 року досяг понад 1 мільйон грн.


 

Функції НДЧ.

Організація планування та виконання науково-дослідних робіт з держбюджетної, госпдоговірної тематики, міжнародних науково-технічних проектів, грантів та робіт з надання професійних послуг,  а також досліджень, які виконуються в межах основного робочого часу професорсько-викладацького персоналу в напрямках: органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності; спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на розв’язання важливих соціально-економічних завдань; підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Організація та проведення конкурсів на виконання наукових досліджень і розробок, які оцінюються секціями за фаховими напрямами Наукової ради МОН України;  наукових проектів в рамках Державного фонду фундаментальних досліджень; науково-дослідних робіт за державним замовленням;  наукових досліджень в рамках державних науково-технічних програм; на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень;  на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених.

На основі пропозицій кафедр, окремих вчених про постійне інформування потенційних споживачів науково-технічної продукції про можливості виконання науково-дослідних робіт та робіт з надання професійних послуг  на госпдоговірній основі, а також здійснювати організаційно – методичне забезпечення їх виконання.

Сприяння розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій;  забезпечення комерціалізації науково-технічних розробок.

Дослідження потреб ринку в об’єктах права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету.

Підготовка та подання документів (заявок) на об’єкти  права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.

Формування тематичних планів науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів: загального фонду державного бюджету, замовників,  грантів, спільних міжнародних науково-технічних проектів, а також науково-дослідних робіт, які виконуються професорсько-викладацьким складом у межах основного робочого часу та здійснювати контроль за їх виконанням.

Формування щорічних планів проведення наукових та науково-технічних заходів професорсько-викладацького складу та студентів.

Формування щорічних планів наукових видань за результатами наукових досліджень.

Представлення реєстраційно-облікових та звітних документів науково-дослідних робіт в Український інститут науково-технічної  експертизи та  інформації.

Розроблення та представлення проректору з наукової роботи пропозицій щодо впровадження нових форм організації наукової та науково-технічної діяльності, підвищення ефективності науково-дослідних робіт.

Участь в організації проведення наукових, науково-практичних,  науково-методичних семінарів, конференцій професорсько-викладацького складу, молодих вчених, слухачів магістратури та студентів.

Участь в організації проведення Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах з відповідних навчальних дисциплін і спеціальностей.

Участь у підготовці матеріалів для атестації в частині наукової і науково-технічної діяльності та для включення Університету до Державного реєстру наукових установ.

Виведення рейтингу науково-дослідної роботи навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, наукових підрозділів, професорсько-викладацького складу.

Підготовка зведеного річного звіту про наукову та науково-технічну діяльність Університету.

Підготовка та оформлення щорічних статистичних звітів про виконання наукових та науково-технічних робіт; про  винахідницьку та патентно-ліцензійну роботу. 

Розширення і зміцнення матеріально-технічної бази з метою удосконалення проведення науково-дослідних робіт, поліпшення умов праці і техніки безпеки.

 

Контакти:
адреса: 46020, м.Тернопіль, вул. Львівська, 5а

тел.: (0352) 47-50-59, внутр. тел.:10-355, 10-356, 

e-mail: ndi_ird@wunu.edu.ua

Науково-дослідні роботи

 Західноукраїнський національний університет пропонує до впровадження свої науково-дослідні роботи.


Наукову документацію та допомогу по впровадженню наукових розробок можна отримати шляхом заключення договору на створення (передачу) науково-технічної продукції.


Довідки можна отримати за адресою:

Науково-дослідна частина,

вул. Львівська, 5-А, м. Тернопіль, 46020,

Тел. (0352) 47-50-59,

Е-mail:  ndi_ird[at]wunu.edu.ua