Стратегія розвитку

Стратегія розвитку Західноукраїнського національного університету

МІСІЯ

Створити освітньо-наукову інституційну модель, що передбачає інтеграцію філософії бізнесу із філософією культури, поєднання утилітарно-прагматичного навчання з духовним вихованням, набуття фахових компетентностей з загальнокультурним розвитком особистості

 

ВІЗІЯ

Інноваційний освітній центр, який забезпечує професійне становлення особистості, створює умови для творчої самореалізації та наукового пошуку

 

СЛОГАН

«Успіх чекає того, хто мислить інноваційно, готовий до змін та відкритий до нового!»

 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ

 

1. Сформувати інноваційний університетський простір, переосмисливши роль університету, науково-педагогічного працівника, студента в сучасному освітньому середовищі; створити умови для підготовки та постійного розвитку конкурентоспроможних професіоналів, які вміють комплексно вирішувати проблеми, володіють цифровими та комунікативними навичками, мають критичне мислення, культурну чутливість, вміють безконфліктно та продуктивно працювати у команді.

2. Забезпечити поступ університету як закладу вищої освіти з високими вимогами до надання якісних освітніх послуг, використання міжнародного досвіду в навчальній та науковій діяльності, збереження кращих традицій та цінностей ЗУНУ, лідерства в Україні та підвищення іміджу і рейтинговості закордоном.

3. Здійснити перехід до моделі університету нового типу – навчально-наукового HUB-закладу вищої освіти, який тісно співпрацює з бізнес-структурами, органами влади, провідними компаніями, венчурними та інвестиційними фондами, міжнародними партнерами і є драйвером інноваційного розвитку регіону та країни загалом.

4. Увійти до ТОП-25 національних університетів та працювати на розширення спектру підготовки фахівців у різних сферах професійної діяльності, інтенсифікуючи міжнародну, наукову діяльність, підтримуючи позитивний імідж та просуваючи бренд ЗУНУ.

5. Змінити підходи до організації та реалізації профорієнтаційної діяльності, зробивши акцент на інтенсивному використанні сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій і впровадженні інноваційних форм роботи приймальної комісії.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

 

I Забезпечення якості надання освітніх послуг на рівні європейських і світових стандартів.

IІ Трансформація університету у прогресивний науково-освітній центр.

III Реалізація студентоцентричного підходу у вищій освіті.

ІV Інтенсифікація міжнародної освітньої, наукової та культурно-просвітницької діяльності.

V Налагодження ефективного менеджменту стратегічного розвитку.

VІ Орієнтація на інноваційність і відповідність вимогам часу.

VII Утвердження стандартів корпоративної культури та привабливого іміджу.

VIIІ Перманентне професійне зростання та розвиток персоналу.

ІХ Формування атмосфери прозорості та академічної доброчесності.

Х Модернізація та оптимізація інфраструктури університету.

 


 

I Забезпечення якості надання освітніх послуг на рівні європейських і світових стандартів

 

1. Створити ефективну систему оцінювання та контролю якості освітніх послуг, що надаються в університеті. Координувати інституційне та нормативне забезпечення компонентів системи гарантування якості освітнього процесу.

2. Провести міжнародну акредитацію університету. Забезпечити проведення офіційно визнаними у світі агенціями міжнародної акредитації відповідних освітніх програм, передусім магістерських.

3. Активно впроваджувати в освітній процес принципи академічної доброчесності.

4. Імплементувати освітню модель міждисциплінарних, проблемно-орієнтованих навчальних комплексів, розроблених за методичним підходом «навчання через дію» з елементами кейс-технологій, що базуються на застосуванні практичних навичок і професійних компетентностей. Здійснити перехід до проблемно-дослідницької моделі освітнього процесу.

5. Запровадити в практику викладання кількома викладачами однієї академічної дисципліни за принципами міждисциплінарності, залучати до освітнього процесу лекторів інших установ та сфер діяльності.

6. Організовувати для студентів майстер-класи, тренінги, онлайн-лекції провідних закордонних професорів і фахівців-практиків.

7. Збільшити кількість сертифікованих програм, орієнтованих на формування в студентів компетентностей, що дають вагомі переваги при працевлаштуванні та підвищують конкурентоспроможність на ринку праці.

8. Модернізувати освітні програми з урахуванням європейського досвіду і вимог до якості вищої освіти та розробити спільні освітні програми із закордонними партнерами для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях.

9. Запровадити гнучку систему управління змістом освітніх програм з урахуванням пропозицій стейкхолдерів (студентів, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування).

10. Упроваджувати інноваційні освітні технології: інтерактивні та SMART-технології навчання.

11. Забезпечити можливість вільного доступу до світових інформаційних баз даних через електронні сервіси університету.

12. Забезпечити доступність дистанційної форми організації освітнього процесу за усіма спеціальностями для студентів заочної форми, розмістивши матеріали на відповідних електронних платформах українською, англійською та іншими мовами. Розширити спектр спеціальностей, за якими здійснюється дистанційне навчання та збільшити використання інтегрованих в загальне інформатизоване середовище платформ для дистанційного навчання та електронних систем-симуляторів.

13. Популяризувати використання технологій е-learning для усіх форм навчання, системи бізнес-освіти шляхом розширення спектру програм стажування, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

14. Організувати роботу нових експериментальних навчальних лабораторій, обладнаних сучасною мультимедійною технікою та пристроями.

15. Розробити та реалізувати цільову комплексну програму «Практично- орієнтована складова підготовки студентів», запровадити і розширити тренінг-курси, поєднати освітній процес з професійно-орієнтованою діяльністю у філіях кафедр на виробництві, імплементувати дієві форми працевлаштування під час навчання тощо.

16. Створити ефективну систему оцінки та контролю якості освітніх послуг, що надаються в університеті.

17. Удосконалити зміст навчальних планів з метою їхньої систематизації, узгодження відповідно до потреб системи вищої освіти з урахуванням європейських вимог.

18. Залучати роботодавців до освітнього процесу (викладання спецкурсів, керівництво практикою, бакалаврськими і магістерськими роботами тощо).

19. Утворити на рівні університету, структурних підрозділів або в межах окремих освітніх програм Ради роботодавців, залучаючи їх до освітнього процесу, використовуючи їхні ресурси в навчанні.

20. Створити в університеті інститут тьюторства з поступовим розширенням спектру діяльності тьюторів.

21. Удосконалювати технологічну платформу побудови автоматизованих систем; впроваджувати системи інформаційних сервісів, насамперед «Особистий кабінет студента» та «Особистий кабінет викладача»; модернізувати системи електронного документообігу; розробити ефективну інформаційно-аналітичну систему «Електронне тестування».

22. Мотивувати талановитих студентів. Запровадити іменну стипендію вченої ради університету, заохочувати підприємницькі структури та державні інституції до надання іменних стипендій для кращих студентів університету.

 

 

IІ Трансформація університету у прогресивний науково-освітній центр

 

1. Популяризувати поєднання науки й освіти, стимулювати  наукове забезпечення освітнього процесу.

2. Поширювати принципи Європейської хартії для науковців.

3. Започаткувати нові програми національних і міжнародних докторських студій.

4. Сформувати загальнодоступну та періодично оновлювану електронну базу даних установ, що можуть бути інвесторами науково-дослідної діяльності ЗУНУ.

5. Сприяти активізації роботи Ради молодих вчених та Студентського наукового товариства ЗУНУ.

6. Сформувати «інкубатор стартапів» для подальшої реалізації  інноваційних бізнес-ідей  у національному та міжнародному бізнес-середовищі.

7. Диверсифікувати діяльність ЗУНУ у напрямі трансферу новітніх технологій і комерціалізації інтелектуальної власності.

8. Забезпечити включення наукових журналів ЗУНУ до провідних наукометричних баз (Scopus, Web of Science).

9. Здійснювати мультидисциплінарні дослідження для практичної апробації наукових розробок.

10. Розробити дієву програму преміювання науковців за вагомі досягнення у науково-дослідницькій діяльності.

11. Запровадити інноваційні формати проведення всеукраїнських і міжнародних науково-практичних заходів, що відбуваються на базі ЗУНУ, розширити коло зарубіжних учасників.

12. Запобігати та протидіяти випадкам академічного плагіату.

13. Модернізувати діяльність видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка ЗУНУ», оновивши його технічне оснащення та програмне забезпечення.

14. Створити нові та забезпечити ефективне функціонування діючих дослідницьких лабораторій.

15. Визначити нові напрями актуально-пріоритетних наукових досліджень.

16. Забезпечити виконання фундаментальних досліджень і прикладних розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та цільових державних фондів наукових досліджень та коштів спеціального фонду (спільних міжнародних наукових і науково-технічних проектів, освітніх проектів міжнародних фінансових організацій та міжнародних фондів).

17. Збільшувати обсяги фінансування наукових досліджень за рахунок диверсифікації їхніх джерел.

18. Розвивати взаємовигідне партнерство та співпрацю з промисловцями, підприємцями, венчурними інвесторами, проводити спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення і впровадження сучасної техніки та інноваційних технологій.

19. Удосконалити систему захисту інтелектуальної власності та роботу з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, активізувати патентну діяльність, забезпечити економічну привабливість університетських наукових розробок.

20. Створити стратегічний фонд для фінансування реалізації інноваційних ідей науковців університету.

21. Посилити діяльність кафедр, наукових підрозділів щодо організації ефективної наукової роботи кожного викладача, наукового працівника та контролю за її результатами.

22. Створити загальноуніверситетський фонд для матеріального стимулювання наукових досліджень і науково-дослідних робіт. 

23. Створювати нові та розвивати діючі в університеті наукові школи.

24. Продовжити роботу в рамках Науково-координаційної ради Західного наукового центру НАН України і МОН України в Тернопільській області та навчально-наукового комплексу «Економосвіта».

25. Стимулювати співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування шляхом підготовки науково обґрунтованих рекомендацій, аналітичних записок, науково-методичних розробок, участі у розробці стратегій, програм розвитку національної та регіональної економіки, в т.ч. на договірних засадах.

26. Проводити спільні наукові заходи (конференції, круглі столи, наукові семінари) з територіальними органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

27. Активізувати участь у міжнародних інвестиційних форумах, передбачивши подання інноваційних проектів і розроблених пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату в регіоні та державі загалом.

28. Активізувати діяльність студентського наукового товариства на рівні факультетів (проведення факультетських круглих столів, організація наукових гуртків, популяризація студентської науки тощо).

29. Забезпечити якісне зростання участі студентів ЗУНУ у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах та інших наукових заходах на основі комплексної мотивації переможців першого та другого етапів конкурсів та предметних олімпіад.

30. Розвивати різні форми наукової роботи студентів: участь у виконанні наукових розробок кафедр, здійснення самостійних пошукових досліджень, виготовлення дослідних зразків і моделей, розробка програмних продуктів, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях і олімпіадах, організація ділових ігор, наукових пікніків, підготовка стартапів тощо.

31. Розвивати наукову бібліотеку імені Л. О. Каніщенка як освітньо-науковий осередок м. Тернополя та України.

32. Популяризувати наукові здобутки провідних учених університету, відомих економістів, політиків і громадських діячів, чиї імена формують історію ЗУНУ.

33. Забезпечити широку інформатизацію університету з метою ефективної організації навчальної, науково-дослідної, управлінської діяльності.

 

 

ІІІ Інтенсифікація міжнародної освітньої, наукової та культурно-просвітницької діяльності

 

1. Розширити діапазон співпраці із закордонними партнерами для створення міжнародних дослідницьких груп, реалізації спільних освітніх програм подвійного дипломування та укладення двосторонніх і багатосторонніх договорів з закордонними науковими інституціями та закладами вищої освіти.

2. Налагодити співпрацю з консульськими установами зарубіжних країн з метою залучення іноземних студентів і нових партнерів для реалізації міжнародних  освітніх і наукових проектів.

3. Стимулювати подання вмотивованих заявок на участь у міжнародних грантових конкурсах шляхом відкриття грантового бюро.

4. Впроваджувати кращий зарубіжний досвід у навчальну, науково-дослідну діяльність університету.

5. Створити Інтеграційний HUB країн Африки та Азії, Європи та Америки.

6. Збільшити кількість пропозицій освітніх програм, що викладаються іноземними мовами, з урахуванням кон’юнктури міжнародного ринку освітніх послуг.

7. Активізувати роботу з проведення міжнародних наукових конференцій та симпозіумів.

8. Збільшувати чисельність іноземних студентів шляхом відкриття нових освітніх програм.

9. Сприяти популяризації програм міжнародної мобільності студентів і викладачів.

10. Упорядкувати роботу з нострифікації документів про здобуту освіту для іноземних громадян, які мають намір навчатися  в університеті.

11. Активізувати роботу кафедр із пошуку можливостей отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, зокрема стажуваннях.

12. Запровадити систему оцінювання міжнародної активності колективів кафедр для активізації їхньої участі у міжнародній діяльності університету.

13. Активізувати роботу з виконання вимог і підготовки необхідної документації для вступу університету у міжнародні освітні асоціації, організації, програми, фонди на засадах повного або асоційованого членства.

14. Сформувати систему оперативного та систематичного висвітлення результатів міжнародної діяльності та розповсюдження іміджевої інформації про здобутки і досягнення університету серед міжнародних організацій, фондів, асоціацій, університетів-партнерів.

15. Інтенсифікувати залучення науковців і студентів університету до участі у міжнародних проектах та інших формах міжнародного освітнього,  наукового і культурного співробітництва.

16. Розширювати програми обміну студентів і стажування викладачів на засадах  двосторонніх угод з іноземними партнерськими інституціями.

 

 

ІV Налагодження ефективного менеджменту стратегічного розвитку

 

1. Впровадити доктрину розвитку закладу вищої освіти, яка ґрунтується на  максимі так званого «переосмисленого, орієнтованого на практику, соціально відповідального університету» шляхом формування моделі діяльності університету на основі поєднання освіти, науки й інновацій, забезпечення інтеграції у міжнародний науково-освітній простір.

2. Створити ендаумент-фонд для залучення коштів меценатів і спонсорів.

3. Розробити стратегію і тактику пошуку альтернативних джерел фінансування наукових, освітніх та інфраструктурних проектів ЗУНУ.

4. Узгодити тарифну політику щодо орендарів приміщень університету, які мають пропонувати для студентів і співробітників широкий та якісний асортимент послуг здорового харчування за помірними цінами.

5. Запровадити нові форми відзначення здобутків науковців і тренерів освітніх програм, які зробили найбільш вагомий внесок у розвиток діяльності університету.

6. Розвивати ділові контакти та дружні зв’язки між випускниками університету для ефективної координації роботи із залучення коштів з метою подальшої реалізації освітніх проектів і прогресивного поступу закладу вищої освіти.

 

 

V Орієнтація на інноваційність і відповідність вимогам часу

 

1. Створити на сайті університету онлайн-сервіс «Електронний деканат» для комунікації, навігації, організації навчального процесу та дозвілля студентів.

2. Запровадити інтерактивну навігацію з метою поліпшення орієнтування студентів у розміщенні корпусів і аудиторій університету.

3. Розробити та реалізувати проект «SMART-університет».

4. Організувати бізнес‐кластер, науковий кластер, ІТ-кластер, культурний кластер для формування інноваційної моделі розвитку університету.

5. Створити та активно використовувати в освітній діяльності науково-технологічний парк.

6. Створити бізнес-інкубатор та бізнес-акселератор для реалізації підприємницьких проектів студентів і викладачів.

7. Започаткувати студентський і викладацький економіко-правовий консалтинг для бізнес-структур, поведінково-експериментальні кафедральні тренінг-центри, історико-туристичний дослідницький проект «Туристичне намисто Тернопілля» у партнерстві з місцевими органами влади та зацікавленими іноземними організаціями.

8. Оптимізувати обсяг внутрішнього паперового документообігу, розвинути ефективну систему електронної документної комунікації між структурними підрозділами університету.

9. Забезпечити комплексний захист електронних баз даних університету від кібератак і промислового шпіонажу.

 

 

VI Утвердження стандартів корпоративної культури та привабливого іміджу

 

1. Забезпечити повноцінне дотримання норм Етичного кодексу університету.

2. Здійснити практичні кроки, спрямовані на формування у викладачів та студентів корпоративного патріотизму, утвердження принципів академічної доброчесності.

3. Розширити напрями діяльності Школи педагогічної майстерності, Школи активу університету, Медіа-школи.

4. Формувати позитивний імідж університету на державному та міжнародному рівнях, реалізовуючи освітні, наукові, культурні, просвітницькі, спортивні, соціальні та волонтерські проекти.

5. Здійснити ребрендинг Західноукраїнського національного університету як інноваційної установи, що відкрита до інноваційних трансформацій.

6. Підтримувати єдиний корпоративний формат усієї університетської електронної та поліграфічної продукції з використанням брендбуку ЗУНУ.

7. Створити цикл доступних для широкого загалу відеокурсів, відеопрезентацій, найбільш значущих освітніх і наукових розробок студентів, викладачів і наукових співробітників ЗУНУ.

8. Налагодити співпрацю із загальноосвітніми та професійно-технічними закладами міста й області щодо викладання спеціалізо­ваних курсів та проведення майстер-класів з основ економіки, ведення бізнесу, фінансової грамотності, правової обізнаності, просування SММ-контенту серед старшокласників.

9. Розробити цикли міждисциплінарних науково-популярних лекцій для учнів загальноосвітніх шкіл у формі «відкритого університету».

10. Реалізувати проект «Start study week», який проводитиметься з метою ознайомлення студентів першого курсу з університетом і містом. 

11. Розробити єдину маркетингову стратегію та взаємотолерантну рекламну кампанію університету, а також заснувати єдиний координаційний центр проведення профорієнтаційної роботи у формі відділу маркетингової та профорієнтаційної політики ЗУНУ.

12. На основі сайту ЗУНУ створити освітні онлайн-платформи у формі цікавих науково-пізнавальних квестів, навчально-розвивальних бізнес-ігор, інтерактивних конструкторів, що дасть можливість залучити широку та зацікавлену аудиторію школярів і молодих людей та допомогти їм зорієнтуватися у виборі майбутньої професії.

13. Розробити та реалізувати проект відкриття ліцею для обдарованої молоді.

14. Розширити напрями співпраці з обміну педагогічним досвідом із закладами загальної середньої та середньої професійної освіти шляхом видання спільних наукових праць, спільного проведення конференцій, курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, майстер-класів тощо.

15. Усебічно підтримувати молодь у реалізації просвітницьких, мистецьких, спортивних і волонтерських  ініціатив, спрямованих на розвиток творчих здібностей, примноження спортивних досягнень і утвердження високих морально-етичних та християнських принципів.

 

VIIІ Перманентне професійне зростання та розвиток персоналу

 

1. Активно застосовувати принципи лінійного та мережево-матричного управління персоналом.

2. Забезпечити упровадження нових форм морального і матеріального заохочення, кар’єрного зростання та мотивації працівників до професійного й особистісного розвитку.

3. Підвищувати кваліфікацію викладачів шляхом періодичного стажування в закладах-партнерах вищої освіти Європи та світу, провідних освітніх  і наукових установах, бізнес-структурах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

4. Трансформувати роль викладача з традиційного лектора у фахового тренера, коуча.

5. Сприяти ґрунтовному оволодінню іноземними мовами та сучасними комп’ютерно-інформаційними технологіями усіма працівниками університету.

6. Створити персональний електронний кабінет співробітника, викладача-науковця університету для формування індивідуальної програми розвитку професійної діяльності й налагодження ефективних комунікацій в освітньому та науковому середовищі.

7. Підвищити рівень соціального та правового захисту працівників університету: комфортні умови проживання у гуртожитках, періодична диспансеризація та медичні огляди, організація змістовного культурного дозвілля та популяризація здорового способу життя.

8. Сприяти збільшенню числа заслужених діячів науки і техніки України, членів, членів-кореспондентів держаних академій наук в університеті.

 

ІХ Формування атмосфери прозорості та академічної доброчесності

 

1. Створити доступну онлайн-платформу для відкритого конструктивного обговорення діяльності адміністрації університету та морально-психологічного клімату в колективі.

2. Запровадити систему незалежного оцінювання студентами університету професійних компетенцій та морально-етичних якостей працівників закладу вищої освіти.

3. Оперативно та вичерпно інформувати громадськість про діяльність університету через офіційний сайт, офіційні сторінки у соціальних мережах, засобах масової інформації тощо.

4. Оприлюднювати й обговорювати на офіційних інформаційних ресурсах ЗУНУ проекти документів, що регламентують різні аспекти життєдіяльності університету.

5. Вивчати думки у колективах структурних підрозділів університету через анкетування та зустрічі з кожним з них, обговорюючи проблеми, мікроклімат в університеті, рівень відкритості та прозорості інформаційної політики.

6. Розвивати студентські медіа та підтримувати конструктивні ініціативи у цій сфері.

7. Запровадити регулярні зустрічі адміністрації університету з представниками ЗМІ, громадськими активістами, незалежними експертами, батьківськими комітетами освітніх закладів тощо.

8. Розвивати різноманітні напрями спортивно-масової роботи з метою поліпшення стану здоров’я студентів і працівників на основі інтенсифікації спортивної бази університету.

9. Підтримувати студентство в його усвідомленні власної ролі та потужного впливу на сучасне суспільство, розвивати військово-патріотичне виховання, заохочувати  молодь до волонтерства.

10. Формувати атмосферу максимального розкриття здібностей і талантів молоді. Активізувати роботу  відділу гуманітарної освіти та виховання з метою формування студентів ЗУНУ як всебічно розвинутих особистостей, носіїв місії університету, здатних до громадянського лідерства та служіння Українській державі, виховання емоційно, духовно і фізично здорових молодих людей.

 

 

Х Модернізація та оптимізація інфраструктури університету

 

1. Встановити на території ЗУНУ «сонячні дерева» для вироблення «зеленої» енергії.

2. Організувати кінотеатр під «відкритим небом».

3. Упорядкувати університетську територію та створити «місця пам’яті» (меморіальні дошки, пам’ятники, іменні аудиторії), зони відпочинку, встановити позначки з університетською символікою, розмістити символіку університету на університетських автомобілях.

4. Створити рекреаційні та релакс-зони у гуртожитках, корпусах університету, території студмістечка.

5. Облаштувати нові спортивні майданчики та відкрити футбольний стадіон з легкоатлетичними доріжками.

6. Побудувати басейн для заняття плаванням та фізичної реабілітації студентів, співробітників і членів їхніх сімей.

7. Адаптувати інфраструктуру університету до комфортної діяльності людей з особливими потребами.

8. Обладнати системою відеоспостереження усі приміщення та територію університету для безпечного проживання та праці.

9. Адаптувати інфраструктуру ЗУНУ відповідно до положень концепції розвитку закладу вищої освіти «Зелений університет».

10. Ввести в експлуатацію новий комфортабельний студентський гуртожиток.

11. Забезпечити перехід діяльності університету із традиційних на альтернативні джерела енергії, впроваджувати інноваційні технології збереження енергоносіїв та ефективного споживання усіх видів матеріальних і фінансових ресурсів.