Директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ЗУНУ

Чорний Роман Степанович

Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: бул. Шевченка, 29, м. Нововолинськ, Волинська обл.
Україна, 45400
Телефон:+380(3344)3-24-09
E-mail: nnniem@wunu.edu.ua

У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік». 2004 року в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами» на тему: «Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості». З 2005 по 2015 рр. працював на посаді декана Нововолинського факультету ТНЕУ. З 2015р.  – директор НННІЕМ ТНЕУ, який з серпня 2020 р. перейменовано у Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ). У 2008 році обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Статистика». У 2009 році Чорний Р.С. став лауреатом премії «Людина року Волинського краю 2009». У 2014 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему: «Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку просторових форм організації українського суспільства в контексті використання трудового потенціалу». Відповідно до рішення Президії НАН України від 10 грудня 2014 року за підписом президента НАНУ академіка Б.Є. Патона, Чорний Р.С. отримав відзнаку НАНУ «Для молодих учених «Талант, натхнення, праця»». У 2015 р. обраний депутатом Нововолинської міської ради сьомого скликання. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту ЗУНУ

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (далі - НННІЕМ, до 2015 р. - Нововолинський факультет) є одним із структурно віддалених підрозділів ЗУНУ. Нововолинський факультет як територіально відокремлений підрозділ Університету був створений відповідно до Закону України «Про вищу освіту» на основі наказу МОН від 20.05.2004 р. № 404, враховуючи клопотання Волинської обласної держадміністрації, виконавчого комітету Нововолинської міської ради та на основі наказу ректора ТНЕУ від 16.06.2004 р. № 284. 1 вересня 2004 р. Нововолинський факультет відкрив двері для перших студентів з ініціативи і при безпосередній підтримці міського голови Сапожнікова Віктора Борисовича. Значну підготовчу роботу проведено досвідченим педагогом, відмінником освіти України Мороз Галиною Романівною. Перший рік роботи навчального закладу розпочався з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» із спеціальностей «Фінанси» та «Облік і аудит». Факультет кількісно зріс і став здійснювати підготовку фахівців за напрямами «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 3 листопада 2005 року факультет очолив тоді ще кандидат економічних наук, доцент Чорний Роман Степанович. Він приклав багато зусиль для створення на базі факультету інституту економіки і менеджменту.

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту ЗУНУ має відповідний рівень навчального, науково-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Навчальний процес здійснюють 14 науково-педагогічних працівників, серед яких 5 докторів наук та 6 кандидатів наук. Інститут забезпечений освітньо-професійними програмами, освітньо-кваліфікаційними характеристиками, розробленими на основі ліцензійних спеціальностей, навчально-методичними комплексами дисциплін. Професорсько-викладацький колектив НННІЕМ ЗУНУ працює за кредитно-модульною системою та новими програмами згідно з вимогами Болонської системи. Навчальний процес забезпечений мультимедійним проектором, покращилось комп’ютерно-технічне оснащення. Усі робочі місця мають доступ до мережі Інтернет, функціонує 2 комп’ютерні лабораторії. В інституті є власна бібліотека, спортзал. Для студентів організовано відповідне харчування, діє кафе «Студент». Щорічно в рамках проведення «Днів науки» відбувається науково-практична конференція. В інституті функціонує постійно діючий науково-методичний семінар на тему «Застосування інтерактивних технологій в організації навчально-виховного процесу», метою якого є актуалізація роботи викладачів інституту на пошук застосувань нових інтерактивних технологій, проведення основних видів навчальних занять і підвищення рівня теоретичних знань, умінь і практичних навичок підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності. Студенти всіх спеціальностей здобувають ґрунтовну фахову економічну освіту, що дає широкі можливості випускникам для працевлаштування.

Дирекція інституту наполегливо спрямовує зусилля на запровадження інновацій у навчальному процесі, зокрема – дуальної освіти, суть якої полягає у якісному навчанні та швидкому працевлаштуванні за спеціальністю, у правильній комбінації теорії та практики, місця навчання і роботи, активної співпраці інституту з підприємствами та установами, зменшення розриву між теоретичним рівнем підготовки магістрів та практичними вимогами роботодавців. Ключова ідея дуальної освіти – підготовка висококваліфікованих кадрів, можливість поєднати теоретичне навчання з практичним досвідом роботи.

Навчально-педагогічну і науково-методичну діяльність Нововолинського ННІЕМ забезпечує кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін. Завідувачем кафедри обрано Кравчук Наталю Олегівну - кандидата економічних наук. Кафедра здійснює підготовку фахівців із спеціальностей економічного, фінансового, облікового та управлінського спрямування.

Значним науковим доробком викладачів кафедри є розроблення за замовленням підприємств науково-дослідних робіт, спрямованих на розвиток і підвищення ефективності їх діяльності.

На кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток «Фінансист», а також науково-економічне товариство (НЕСТ) - добровільна, молодіжна громадська організація, які створені з ініціативи студентів НННІЕМ ЗУНУ. Діяльність наукових гуртків спрямована на забезпечення умов реалізації творчих наукових можливостей студентської молоді.

Значну увагу кафедра приділяє співпраці з роботодавцями при направленні студентів на виробничу та переддипломну практики з подальшим працевлаштуванням випускників.

Чорний Р.С. вносить вагомий внесок у формування професійного кадрового потенціалу, навчально-методичної та матеріально-технічної бази інституту. Директор організував науково-дослідну роботу, віддаючись справі виховання і фахової підготовки економістів нового покоління. Завдяки старанням Романа Степановича Чорного Нововолинський ННІЕМ щоденно набуває ознак потужного навчального закладу і має красивий сучасний вигляд.

 

Контакти:

Адреса: бул. Шевченка, 29, м. Нововолинськ, Волинська обл.

Україна, 45400

Телефон:+380(3344)3-24-09

E-mail: nnniem@wunu.edu.ua

Веб-сайт Нововолинського ННІЕМ: nnniem.tneu.edu.ua