Директор Навчально-наукового інституту публічного управління

Іващук Олег Тимофійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0352) 47 50 72
Внутрішній телефон: 13 301
Кабінет: 3303
Е-mail: o.t.ivashchuk@wunu.edu.ua

Заступник директора Навчально-наукового інституту публічного управління

Толуб’як Віталій Семенович

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0352) 47 50 72
Внутрішній телефон: 13 302
Кабінет: 3304
Е-mail: v.tolubiak@wunu.edu.ua

Навчально-науковий інститут публічного управління

 Навчально-науковий інститут публічного управління (ННІПУ) є структурним підрозділом університету, який здійснює підготовку магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 1501 «Державне управління») за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 8.15010002 «Державна служба»), і був створений за рішенням Вченої ради університету 30 серпня 2019 року на базі центру підготовки магістрів державної служби.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади» від 28 липня 1995 р. № 360 та «Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» від 16 травня 1996 р. № 533, Тернопільська академія народного господарства (нині Західноукраїнський національний університет) була включена до Переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів державної влади та ринкової економіки. Наказом ректора № 154 від 11.06.1996 р. в Тернопільській академії народного господарства створена магістратура для підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління», і в тому ж перший набір склав 21 особу за денною формою навчання.

Освітня діяльність здійснюється на підставі сертифікату про акредитацію освітньо-професійної програми «Державна служба» за спеціальністю 074 (281) Публічне управління та адміністрування (серія УД № 20005368 від 20 червня 2018 р., термін дії до 01 липня 2023 р.). Ліцензійний обсяг підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування (Державна служба) галузі знань Публічне управління (Державне управління)» за денною формою становить 50 осіб, за заочною – 220 осіб.
За весь період існування магістратури підготовлено 2888 магістра за даною спеціальністю в тому числі 2690 за державним замовленням.
Станом на 1 вересня 2020 року у Навчально-науковому інституті публічного управління на першому та другому курсах навчається 368 слухачів заочної форми навчання.
Аналіз категорій посад вступників до магістратури свідчить, що найбільша їх частка від загальної чисельності до вступу займали посади державного службовця  категорії Б  і категорії В  та посадові особи місцевого самоврядування.
Підготовка державних службовців за освітнім рівнем «Магістр» користується великим попитом, про що свідчить постійна наявність слухачів із різних областей України, зокрема, із Закарпатської, Волинської, Чернівецької, Вінницької, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Рівненської областей тощо.
Навчальний процес в магістратурі забезпечують більше 80 викладачів, серед яких 24 доктори наук, 55 кандидатів наук, в т. ч. 4 доктори та 8 кандидатів наук з державного управління.
Випусковими кафедрами за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») є: кафедра менеджменту та публічного управління та персоналу (завідувач – д. е. н., проф. Шкільняк М. М.), кафедра фінансів імені С. І. Юрія (завідувач – д. е. н., проф. Кириленко О. П.), кафедра міжнародної економіки (завідувач – д. е. н., проф. Куриляк В. Є.).


Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здійснюватиметься за такими освітньо-професійними програмами:
— «Публічне адміністрування» (керівники програми д. е. н., проф. Шкільняк М. М.,
д. н. держ. упр. доц. Толуб’як В. С.)
— «Управління публічними фінансами» (керівник програми д. е. н., проф. Демянишин В. Г.)
— «Публічне управління міжнародним співробітництвом» (керівник програми д. е. н., проф. Іващук І. О.)
— «Територіальне управління та місцеве самоврядування» (керівник програми д. е. н., проф. Монастирський Г. Л.)
 
Відповідно до укладеного договору про співпрацю з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) слухачі магістратури проходять тижневе стажування за кордоном в органах місцевого самоврядування (гмінах) та переймають досвід проведення адміністративної реформи європейського взірця. За останній період таке стажування пройшло 30 слухачів.
Порядок прийому на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників»   № 789 від 29 липня 2009 року зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»  № 674 від 27.09.2016 року.

     

Наші контакти:
46009, м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3
корпус 3, кімн. 3304
робочі дні з 9.00 до 17.15
тел. (факс) 8 (0352) 47 50 72
E-mail: nnipu@wunu.edu.ua

Гульовата Олександра Казимирівна

 Посада: методист

Контакти:
Телефон: (0352) 47 50 72
Внутрішній телефон: 13 302
Кабінет: 3304
Е-mail: nnipu@wunu.edu.ua

Римар Галина Адамівна

Посада: економіст

Контакти:
Телефон: (0352) 47 50 72
Внутрішній телефон: 13 302
Кабінет: 3304
Е-mail: nnipu@wunu.edu.ua

Керівники магістерських програм зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Шкільняк Михайло Михайлович

«Публічне адміністрування»
2017-2018 навчальний рік

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: mychailo.shkilnyak@wunu.edu.ua

Толуб’як Віталій Семенович

«Публічне адміністрування»
2017-2018 навчальний рік

Посада: доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту публічного управління
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: v.tolubiak@wunu.edu.ua

Монастирський Григорій Леонардович

«Територіальне управління та місцеве самоврядування»
2017-2018 навчальний рік

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: h.monastyrskyi@wunu.edu.ua

Дем’янишин Василь Григорович

«Управління публічними фінансами» 
2017-2018 навчальний рік

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: v.demianyshyn@wunu.edu.ua 

Іващук Ірина Олегівна

«Публічне управління міжнародним співробітництвом»
2017-2018 навчальний рік

Посада: професор, директор ННІМВ ім. Б.Д.Гаврилишина
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: i.ivashchuk@wunu.edu.ua