Завідувач кафедри економіки, обліку та оподаткування

Пилявець Віктор Миколайович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27, вн. 21-112
E-mail: v.pyliavets@wunu.edu.ua
Кабінет: 312

Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ

 Метою функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в галузі якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях з вищою освітою в сфері економіки, обліку та оподаткування, підприємництва та торгівлі, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетентностями, соціально-відповідальних, та таких, що творчо здійснюють професійну діяльність.

Кафедрою економіки, обліку та оподаткування здійснюється різнопланова наукова робота. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт, працює над кандидатськими та докторськими дисертаціями, над виданням наукових монографій, навчально-методичних посібників, бере участь у конференціях різних рівнів, здійснює наукову співпрацю з провідними підприємствами та бюджетними установами.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Колектив кафедри постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід.

Завданнями кафедри економіки, обліку та оподаткування є підготовка активних, конкурентоспроможних на ринку праці професіоналів здатних у ринкових умовах приймати обґрунтовані управлінські рішення, що підвищують результативність підприємств, організацій та установ різних форм власності у всіх галузях економіки України.

 

Історія кафедри

 

Кафедра економіки, обліку та оподаткування  створена 28 серпня 2019 року шляхом приєднання  кафедри бухгалтерського обліку і аудиту до кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Кафедра економіки, обліку та оподаткування  є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Облік і оподаткування» на денній та заочній формі навчання.

Науково-педагогічний склад кафедри – фахівці високої кваліфікації, які приділяють значну увагу впровадженню передових навчальних технологій, зорієнтованих на особистість студента, створенню умов для його самовираження і саморозвитку, а також застосуванню інтерактивних методів навчання.

Нині професорсько-викладацький колектив кафедри сформований з 16 осіб, з яких 2 доктори економічних наук (Погріщук Б.В., Мельник В.І.),  11 кандидатів економічних наук ( Балазюк О.Ю., Головай Н.М., Дончак Л.Г., Мартусенко І.В, Пилявець В.М., Погріщук О.Б., Семчук І.В., Сисоєва І.М., Харчук С.А., Ясишена В.В, Цихановська О.М.), 3 викладачі (Гриник О.І., Левчук Л.П., Мазур В.Г.).

Місія кафедри полягає в забезпеченні фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетентностями  здобувачів вищої освіти в сфері економіки, обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, підприємництва та торгівлі з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для забезпечення сталого розвитку економіки України.

Серед основних видань кафедри – навчальні посібники: «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум.» (автори: Волинець В.І., Погріщук Б.В., 2018 р.); «Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін» (автори: Ясишена В.В., Волинець В.І., 2017 р.); «Облік в державному секторі економіки» (автори: Сисоєва І.М., Балазюк О.Ю., Пославська Л.І.,2017 р.); «Інфраструктура товарного ринку» (автори: Пилявець В.М., Заруба В.П., 2015 р.); монографії: «Управління економічним розвитком країни на засадах модернізації фінансової системи» (автори: Мельник В.І., Погріщук Г.Б., Ціхановська О.М.,  Мартусенко І.В., Дочак Л.Г., та інші. 2019 р.)

Кафедра економіки, обліку та оподаткування здійснює наукове співробітництво з іншими кафедрами ЗУНУ, вищими навчальними закладами України, підприємствами та установами України, фірмами –розробниками вітчизняного програмного забезпечення. Протягом останніх років кафедрою економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ укладено договори про співробітництво з: Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації, Департаментом агропромислового розвитку ВОДА, ДБУ «Південно-західний регіональний центр інноваційного розвитку», ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької області», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «Аграна Фрут Лука»,  ТОВ «Мастер:стрім», ТОВ «Медок: Україна», аудиторською фірмою «Надійність»,  Хмельницьким національним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Житомирським державним технологічним університетом, Уманським державним педагогічним університетом ім. П. Тичини, Національним університетом водного господарства та природокористування та іншими.

 

 

Стратегія розвитку кафедри

 

Головними завдання стратегічного розвитку кафедри економіки, обліку та оподаткування є:

 1. Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
 2. Впровадження сучасних методів організації навчального процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій.
 3. Використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою.
 4. Підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними посібниками та монографіями з метою забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими дисциплінами.
 5. Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.
 6. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за її межами з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.
 7. Розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.
 8. Активізація інтерактивного спілкування за допомогою сайту навчального закладу та сторінок кафедри у соціальних мережах.

 

Дисципліни які закріплені за кафедрою

 

 1. HR-технології в бізнесі
 2. Автоматизація формування та подання звітності
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера
 4. Адміністративний менеджмент
 5. Аналіз об'єктів інвестування
 6. Аудит
 7. Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 8. Багаторівнева економіка
 9. Бізнес та управління довкіллям
 10. Бізнес-аналітика
 11. Бізнес-інвестиції
 12. Бізнес-планування і бюджетування
 13. Брендинг
 14. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 15. Бухгалтерський облік і оподаткування
 16. Галузевий бухгалтерський облік
 17. Глобалістика
 18. Діджитал-технології в бізнесі
 19. Дослідження ринків
 20. Екологічний менеджмент на підприємстві
 21. Економіка галузевих ринків
 22. Економіка інноваційних стратегій
 23. Економіка підприємства
 24. Економіка підприємства ІІ
 25. Економіка публічного сектору
 26. Економіка та організація торгівлі
 27. Екопідприємництво і екологістика
 28. Євроінтеграція та ринок ЄС (англ.мовою)
 29. Звітність і фінансовий аналіз
 30. Інвестиційна діяльність
 31. Інституціональна економіка
 32. Інтегровані маркетингові комунікації
 33. Інтелектуальний бізнес
 34. Інтернет-маркетинг
 35. Інформаційні системи SAP-LO-MM i PP
 36. Інформаційні системи SAP-SD i TR
 37. Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні
 38. Комплексний тренінг "Start-up"
 39. Конкурентоспроможність підприємства
 40. Контролінг
 41. Контроль в управлінні підприємством
 42. Кон'юктура світових ринків
 43. Корпоративне управління
 44. Культура бізнесу
 45. Логістика
 46. Маркетинг
 47. Маркетинг послуг
 48. Маркетингові дослідження та аналітика
 49. Менеджмент
 50. Менеджмент організації
 51. Методи функціональної діагностики
 52. Методологія наукових досліджень
 53. Міжнародна економіка
 54. Міжнародна логістика (англ. мовою)
 55. Міжнародна торгівля
 56. Міжнародний маркетинг
 57. Міжнародний менеджмент (англ.мовою)
 58. Міжнародні стандарти обліку та звітності
 59. Мікроекономічний аналіз
 60. Моделі управління в інформаційній економіці
 61. Моделювання та прогнозування у системі підготовки спортсменів
 62. Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та обліку
 63. Облік в державному секторі економіки
 64. Облік і звітність за міжнародними стандартами
 65. Облік і звітність у соціальних закладах та установах
 66. Облік і оподаткування
 67. Облік і оподаткування господарських процесів підприємства
 68. Облік і оподаткування діяльності підприємств сфери послуг
 69. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства
 70. Облік оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності
 71. Облік податкових розрахунків
 72. Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємства
 73. Організація бухгалтерського обліку
 74. Організація готельно-ресторанної справи
 75. Організація діяльності закладу охорони здоров'я
 76. Організація і методика аудиту
 77. Організація системи охорони здоров'я
 78. Організація та методика аудиту бізнесу
 79. Організація та методика економічної експертизи діяльності бізнесу
 80. Організація торгівлі
 81. Основи євроінтеграції
 82. Підприємництво
 83. Підприємництво в системі інституційних змін
 84. Планування і контроль на підприємстві
 85. Поведінка фірми
 86. Поведінкова економіка
 87. Поведінкова економіка та ухвалення рішень
 88. Податкові розрахунки і звітність
 89. Потенціал і розвиток підприємства
 90. Психологія споживчої поведінки
 91. Регіональне управління
 92. Ринкова інфраструктура
 93. Соціальна відповідальність
 94. Створення і облік власного бізнесу
 95. Стратегічне і економічне управління підприємством
 96. Стратегічне управління
 97. Стратегічний аналіз галузі
 98. Теорія управління безпекою у бізнес-середовищі та соціальних мережах
 99. Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності
 100. Товарознавство
 101. Трансформаційне лідерство
 102. Тренінг з підприємництва торгівлі та біржової діяльності
 103. Управління вартістю компанії
 104. Управління економічною безпекою організацій
 105. Управління знаннями
 106. Управління інвестиціями
 107. Управління командами і лідерство (англ. мовою)
 108. Управління ланцюгами доданої вартості
 109. Управління персоналом в закладах охорони здоров`я
 110. Управління проектами
 111. Управління розподілом
 112. Управління стратегічними змінами в компаніях
 113. Управління якістю
 114. Управлінський облік
 115. Фінансовий облік
 116. Цифровий маркетинг 

Професорсько-викладацький колектив

Погріщук Борис Васильович

Посада: професор кафедри, директор ВННІЕ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-100
Кабінет: 308
E-mail: dir[at]vie.vin.ua


Мельник Вікторія Іванівна

Посада: професор, заступник директора ВННІЕ 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
Кабінет: 314
Телефон: +38(0432) 55-32-34, 21-118


Мартусенко Ірина Валеріївна

Посада: доцент, заступник директора ВННІЕ, секретар Вченої ради 
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-118
Кабінет: 314
E-mail: i.martusenko@wunu.edu.ua


Балазюк Оксана Юріївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: o.balazyuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 312


Головай Надія Миколаївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27,  21-112
E-mail: n.golovay@wunu.edu.ua
Кабінет: 312


Гриник Олена Ігорівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: o.hrynyk@wunu.edu.ua 
Кабінет: 312


Дончак Леся Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  доцент

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: l.donchak @wunu.edu.ua


Мазур Віталій Григорович

Посада: викладач
Вчене звання:
Науковий ступінь:

Контакти:
Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: v.g.mazur@wunu.edu.ua
Кабінет: 312


Погріщук Олег Борисович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38(0432) 55-32-27* 21-112
E-mail: o.pohrischuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 312


Семчук Інна Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: i.semchuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 312


Сисоєва Інна Миколаївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: i.sysoyeva@wunu.edu.ua
Кабінет: 312


Харчук Світлана Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112


Ціхановська Олена Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27
Кабінет:  312
E-mail: o.tsikhanovska@wunu.edu.ua

Ясишена Валентина Валеріївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: v.yasyshena@tneu.com
Кабінет: 312


Чорна Зоя Федорівна

Посада: старший лаборант 

Контаки:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail:
Кабінет: 312