Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ

 Погріщук Галина Борисівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
Кабінет: 311
E-mail: g.pohrishchuk@wunu.edu.ua

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування була утворена у 2017 р. на базі кафедри фінансів і кредиту, заснованої у 1999 р., з метою формування у студентів нового фінансово-управлінського мислення та підготовки майбутньої фінансової та інтелектуальної еліти, яка має стати в авангарді соціально-економічного розвитку держави та регіонів.

Кафедра здійснює підготовку студентів за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Організація освітнього процесу побудована з урахуванням Національної рамки кваліфікацій та дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, міжнародних стандартів вищої освіти ISO, TQM, рекомендацій Болонської декларації, положень Закону України «Про вищу освіту», досягнень вітчизняної економічної науки та існуючої фінансової практики з метою забезпечення фінансової системи держави висококваліфікованими фахівцями.

На кафедрі працює 12 викладачів, з яких три доктори економічних наук та 8 кандидатів економічних наук, що активно поєднують освітню роботу з науковою, пройшли стажування в інших закладах вищої освіти або спеціалізованих фінансових органах і установах. Підтримка процесу навчання на високому рівні відбувається за рахунок активного впровадження новітніх освітніх технологій, поєднання теоретичної бази з практичним досвідом викладачів, що є можливим лише при залученні до роботи кафедри провідних вітчизняних викладачів, встановленні наукових контактів із закладами вищої освіти європейських країн. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються фахівці-практики, які поєднують навчально-наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам унікальну можливість отримання не тільки теоретичних знань, а й знань, набутих за допомогою практичного досвіду.

Колектив кафедри забезпечує викладання більше 30 навчальних дисциплін. Всі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням компетентнісного підходу, активним використанням мультимедійних технологій і відкритого освітньо-інформаційного потенціалу мережі Інтернет, що сприяє підвищенню якості освіти та реалізації її практичної складової.

Одним з головних пріоритетів роботи кафедри є поєднання освітнього процесу із науковою діяльністю, а саме: виконання держбюджетних, госпрозрахункових тем, написання кандидатських та докторських дисертацій, видання монографій та методичних розробок, виступи на конференціях, розробки спільних проектів з державними установами; основні результати дослідження імплементуються в освітній  процес під час проведення лекційних і практичних занять.

Кафедра активно співпрацює з установами, підприємствами усіх форм власності з метою якісної професійної практичної підготовки фахівців. Основними місцями роботи випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» є Міністерство фінансів України та його територіальні підрозділи, Державна казначейська служба України та її територіальні підрозділи, Державна податкова служба України та її територіальні підрозділи, Державна митна служба України та її територіальні підрозділи, Державна аудиторська служба України та її територіальні підрозділи, Пенсійний фонд України та його територіальні підрозділи, Фонд соціального страхування України та його територіальні підрозділи, банківські установи, страхові компанії, фінансові підрозділи підприємств і організації тощо.

На сьогодні кафедра фінансів, банківської справи та страхування – це згуртований колектив, який здійснює підготовку фахівців, що здатні реалізувати свої професійні компетентності на рівні європейських вимог на основі професійно-орієнтованих підходів.

Контакти:

Адреса: вул. Гонти, 37, м. Вінниця, 21017, ауд. 311
Контактні телефони: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
Електронна пошта: kaffin@ukr.net


Професорсько-викладацький колектив

Добіжа Наталя Володимирівна

Посада: доцент, директор ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: n.dobizha@wunu.edu.ua
Кабінет: 311


Семцов Володимир Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: v.semtsov@wunu.edu.ua
Кабінет: 311


Волощук Руслан Євгенович

Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: r.voloshchuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 311


Мацедонська Наталя Вікторівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: n.matsedonska@wunu.edu.ua
Кабінет: 311


Мирончук Вікторія Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: v.myronchuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 311


Роледерс Вікторія Валеріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: v.roleders@wunu.edu.ua
Кабінет: 311


Руденко Вікторія Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: v.rudenko@wunu.edu.ua
Кабінет: 311


Штефан Людмила Борисівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: l.shtefan@wunu.edu.ua
Кабінет: 311


Бей Сніжана Олександрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: s.bei@wunu.edu.ua
Кабінет: 311


Коваленко Вікторія Вікторівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: v.kovalenko@wunu.edu.ua
Кабінет: 311Шкварук Діна Григорівна

Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
Кабінет: 311
E-mail: d.shkvaruk@wunu.edu.ua


Цуркан Світлана Федорівна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
Кабінет: 311
E-mail: kaffin@ukr.net