Завідувач кафедри фінансового контролю та аудиту

 Лучко Михайло Романович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Кабінет: 11202
Телефон: 10-309
E-mail: m.luchko@wunu.edu.ua,
m_luchko@ukr.net Кафедра фінансового контролю та аудиту

Кафедра фінансового контролю та аудиту функціонує з 29 серпня 2014 року шляхом злиття кафедри аудиту, ревізії та контролінгу і кафедри економічного аналізу і статистики.

 До цього здійснювали свою діяльність окремо кафедра економічного аналізу і статистики при факультеті фінансів та кафедра аудиту, ревізії та контролінгу при факультеті обліку та аудиту. Ці кафедри  пройшли довгий шлях свого становлення, є одними із перших в університеті.

 Кафедра економічного аналізу була створена в 1971 році.
Кафедра статистики як самостійний структурний підрозділ існувала з 1969 року.
Кафедра аудиту, ревізії та контролінгу як структурний підрозділ університету розпочинала свою діяльність з назви «кафедра аудиту» (1992 р.), потім була перейменована на кафедру обліку, ревізії і аудиту (2001 р.) ,на кафедру аудиту, ревізії та контролінгу (2009 р.) ,на  кафедру економічної експертизи та аудиту бізнесу ( 2018 р.)   та згодом на  кафедру фінансового контролю та аудиту (2020 р.)


Кафедра фінансового контролю та аудиту - це педагогічний, науковий центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи із сучасних розділів науки про аудит, ревізію, аналіз, контроль.

 


Нині на кафедрі фінансового контролю та аудиту  працює 11 осіб (серед них 10 науково-педагогічний працівник, з яких 2 - доктори економічних наук,  8 -  кандидатів наук; 1 старший лаборант).

Кафедра фінансового контролю та аудиту єдина в Україні здійснює підготовку фахівців за такими творчими, перспективними спеціалізаціями як «ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА АУДИТ БІЗНЕСУ» та «АУДИТ ТА АНАЛІЗ БІЗНЕСУ».
Форми навчання: денна та заочна за державним замовленням та на контрактній основі.

Випускники коледжів і технікумів зараховуються на третій курс навчання.

 

Можливе паралельне навчання та здобуття другої вищої освіти.

 

1.    З метою підвищення рівня знань і вмінь студентів, їх конкурентоспроможності на ринку праці кафедра фінансового контролю та аудиту:
- організовує круглі столи, семінари, науково-практичні конференції;
- підтримує тісні зв’язки з потенційними працедавцями;
- організовує стажування студентів в аудиторських фірмах, органах державного фінансового контролю, контролюючих відділах підприємств;
- ініціює участь студентів у різноманітних міжнародних проектах та програмах;
- проводить тренінги зі спеціальності з прикладним програмним забезпеченням нового покоління.

 Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях.Дисципліни кафедри:

1.    Аудит

2.    Аудит консолідованої звітності і трансформаційних процедур

3.    Аудит не фінансової інформації

4.    Аудиторська експертиза податкових правопорушень

5.    Бізнес-аналіз

6.    Економічний аналіз

7.    Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень

8.    Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств

9.    Контроль в управлінні підприємством

10.    Контроль за фінансово-економічною діяльністю підприємств

11.    Моделювання та аналіз бізнес-процесів за видами економічної діяльності

12.  Організація і методика аудиту бізнесу

13.  Організація і методика економічної експертизи діяльності бізнесу

14.  Податкове планування і мінімізація податкових ризиків

15.  Податкові розрахунки і звітність

16.  Ризик-орієнтована практика аудиту

17. Судово-економічна експертиза


Колектив кафедри фінансового контролю та аудиту вдало поєднує освітню роботу з науково-дослідною і виховною роботою студентів.
Результати науково-дослідної роботи кафедри висвітлено у наукових публікаціях та апробовано на міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях та використано при розробці програм дисциплін кафедри, написанні посібників, монографій, кандидатських дисертацій та магістерських робіт, та інших заходах. Вони впроваджуються в практику управління діяльністю підприємств та організацій різних сфер господарювання.


За час роботи кафедри її колектив видав понад  1300 наукових, навчально-методичних праць, в тому числі понад 30 монографій і навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях, опублікування у науковому збірнику кафедри і повним висвітленням своїх наукових досліджень в дипломних роботах.

 

Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки із профільними кафедрами вузів України та за її межами, державними і громадськими інституціями, а саме:

- кафедрою управління фінансами Вроцлавського університету (Uniwersytet Wrocławski) (м. Вроцлав, Польска республіка);

- кафедрою фінансово – господарського аналізу Економічного університету в Катовіцах Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (м. Катовіце, Польска республіка).

- кафедрою економіки Ольштинської Вищої школи (Olsztyńska Szkoła Wyższa) (м.Ольштин, Польска республіка);

-  Науково-експертною радою  Державної казначейської служби України;

-  Київським науково – дослідним інститутом судових експертиз;

- Розробником адаптивної ERP-системи управління для бюджету та бізнесу IS pro;

- Аудиторською палатою України;

-  Радою незалежних бухгалтерів та аудиторів України;

-  Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України;

- Всеукраїнською громадською організацією «Спілка аудиторів України»;

- Асоціацією платників податків України;

- кафедрою аудиту Київського національного економічного університету  ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна);

- кафедрою аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету;
- кафедрою кафедра статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

- кафедрою обліку та аудиту Одеської національної академії харчових технологій;

- кафедрою обліку та аудиту Ужгородського національного університету;
- кафедрою обліку та аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне;
- кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства Білоруського державного економічного університету;

- Всеукраїнським професійною громадською науково-практичним журналом «Бухгалтерський облік і аудит»;
- Всеукраїнською професійною газетою «Все про бухгалтерський облік»;
- Головним управлінням статистики у Тернопільській області;

- Громадською радою при Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

 
Контакти:
Кабінет: 11205 
Телефон: 47-50-77; Внутрішній: 10-302
Електронна пошта: dep_rc@wunu.edu.ua, foa_kfstat@ukr.net
Сайт кафедри: http://ara.wunu.edu.ua
 

Професорсько-викладацький колектив

Пушкар Михайло Семенович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон: 10-302
E-mail: m.s.pushkar[at]wunu.edu.ua
Голінач Людмила Іванівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: 
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон: 10-302
E-mail: 


Кулик Роман Романович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон: 10-302
E-mail: r.kulyk@wunu.edu.ua


Литвин Зоряна Богданівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: z.lytvyn@wunu.edu.ua


Саченко Світлана Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: s.sachenko@wunu.edu.ua
Черешнюк Оксана Михайлівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:

Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail:


Шестерняк Марія Михайлівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: m.shesterniak@wunu.edu.ua
Щирба Ірина Маркіянівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:

Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: i.shchyrba@wunu.edu.ua


Щирба Маркіян Теодорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: m.shchyrba@wunu.edu.ua


 


Соловій Оксана Петрівна

Посада: старший лаборант
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон:  10-302
E-mail: kafedraara@wunu.edu.ua