ДЗВОНИ
НАМ


Положення про електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни

1. Загальні положення


1.1. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни (ЕНМКД) – засіб реалізації комп’ютерних технологій навчання за будь-якою формою (очною, заочною, екстернатною, дистанційною), спрямований на активізацію самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни, підвищення якості навчання, об’єктивності процесу контролю та оцінки знань студентів. ЕНМКД відображає сукупність дидактичних, методичних заходів та дій, специфіку викладання окремої дисципліни, що реалізуються сучасними комп’ютерними технологіями навчання, які орієнтовані на досягнення поставлених дидактичних цілей і задач у процесі навчання та виховання.

1.2. Метою створення та запровадження ЕНМКД є вироблення у студентів навичок існування і діяльності в інформаційному суспільстві, формування у них творчого мислення, гнучкості та вміння адаптуватися, самостійно шукати і опрацьовувати інформацію. Результатом впровадження ЕНМКД є розвиток у студентів внутрішніх мотивів та умінь здобувати та оновлювати знання, збагачувати досвід інноваційними технологіями, використовувати комп'ютерну техніку для пошуку та використання інформації, оволодіння навичками самостійної роботи в процесі вивчення дисциплін.

1.3. Базою для створення ЕНМКД є електронний навчально-методичний комплекс спеціальності (ЕНМКС), який містить:

А. Концепцію освітньої діяльності Університету зі спеціальності.

Б. Державні стандарти вищої освіти ( ДСВО), які встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня якості вищої освіти і складаються з трьох компонент: державної, галузевої та варіативної.

Державна складова охоплює:

    Класифікатор професій;
    перелік напрямів і спеціальностей;
    вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.

Галузева складова охоплює:

    освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ);
    освітньо-професійну програму (ОПП);
    засоби діагностики якості вищої освіти.

Варіативна складова (стандарт Університету) охоплює:

    перелік спеціалізацій і магістерських програм;
    варіативну частину ОКХ;
    варіативну частину ОПП;
    варіативну частину засобів діагностики якості вищої освіти;
    структурно-логічну схему підготовки фахівця;
    навчальні плани за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;
    програми дисциплін;
    програми практичної підготовки;
    програми державних кваліфікаційних екзаменів;
    тематику дипломних (магістерських) робіт.

В. Законодавчі акти:

    національна доктрина розвитку вищої освіти;
    Конституція України;
    Закон України «Про вищу освіту»;
    державні програми реформування та розвитку вищої освіти;
    укази Президента України;
    постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;
    накази Міністерства освіти і науки України.

Г. Нормативно-правові акти.

    вимоги до державних стандартів вищої освіти;
    комплекс нормативних документів для створення складових системи стандартів вищої освіти, для ліцензування і акредитації;
    положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту);
    нормативно-правові акти щодо реалізації ідей та принципів Болонської декларації у сфері вищої освіти.

Д. Нормативні документи Університету:

    рішення Вченої ради;
    рішення ректорату;
    накази ректора;
    розпорядження проректорів;
    концепції, положення, програми та плани заходів Університету щодо
    навчального процесу та його удосконалення.

2. Структура ЕНМКД

2.1. Структура ЕНМКД формується відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, визначається керівником курсу і затверджується завідувачем кафедри.

2.2. ЕНМКД має таку типову структуру:

    анотація дисципліни;
    програма дисципліни;
    робоча навчальна програма дисципліни;
    завдання для проведення семінарських (практичних, лабораторних) занять;
    контрольні завдання (тести, задачі) для поточного, модульного та підсумкового контролю;
    методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни;
    методичні вказівки для виконання курсових, дипломних (магістерських) робіт, передбачених навчальним планом;
    тематика науково-дослідної роботи студентів (НДРС) з дисципліни;
    завдання для індивідуальної роботи студентів і методичні вказівки до їх виконання;
    методичні вказівки щодо використання комп’ютерної техніки та засобів комунікації при вивченні дисципліни;
    текст, конспект або презентація лекцій;
    підручник і/або навчальний посібник;
    графік навчального процесу.

2.3. Підручник — навчальне видання, яке містить системний виклад навчальної дисципліни (її розділу, частини), відповідає навчальній програмі і офіційно затверджений як даний вид видання, призначений для самостійного засвоєння знань студентами. Гриф “Підручник” надає тільки МОН України.

2.4. Навчальний посібник — навчальне видання, що частково або повністю замінює чи доповнює підручник і офіційно затверджене як даний вид видання. Гриф “Навчальний посібник” надає МОН України. Вчена рада Університету надає гриф “Навчальний посібник” для видань внутрішньоуніверситетського користування.

2.5. Тексти, конспекти та презентації лекцій можуть бути оригінальними авторськими розробками або складеними на базі підручника чи посібника, їх зміст і обсяг співвідноситься з кількістю годин, відведених на вивчення дисципліни відповідно до робочого навчального плану, навчального бюджету часу студентів та часу, відведеного для їх самостійної роботи.

2.6. До інструктивно-методичних видань належать методичні рекомендації, вказівки, пам’ятки, інструкції, навчально-методична документація, мета яких — оперативно доповнювати підручники і навчальні посібники матеріалами з методики виконання тих чи інших видів навчальної діяльності (контрольні роботи, індивідуальні завдання, курсові та дипломні роботи тощо).

2.7. Методичні рекомендації та вказівки — видання, у яких наведено методику навчальної діяльності або пояснюється алгоритм дій під час виконання певного завдання (задачі), вміщуються пояснення з конкретних питань, тем, розділів дисципліни.

Необхідний для розкриття дисципліни теоретичний і практичний матеріал можна включити до методичних рекомендацій (вказівок, збірника завдань) з лабораторних, практичних занять.

Питання застосування технічних засобів навчання (ТЗН), комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, активних методів навчання у разі необхідності можна виконати у вигляді окремого видання або висвітлити в усіх видах методичних рекомендацій та вказівок.

2.8. Пам’ятка — довідково-методичне видання, яке містить короткі, найбільш важливі відомості, необхідні для виконання певних завдань, робіт або доручень.

2.9. Інструкція — це видання, у якому точно сформульовані окремі, як правило нумеровані, положення, що регламентують навчальну або іншу діяльність.

2.10. Навчально-методична документація призначена для організації та забезпечення навчального процесу. До неї належать:

    анотація дисципліни;
    програма дисципліни;
    робоча навчальна програма дисципліни;
    контрольні завдання (питання) для поточного, модульного та підсумкового контролю;
    тематика НДРС;
    графік навчального процесу.

3. Типи ЕНМКД

3.1. Залежно від технології реалізації в навчальному процесі використовується три основних типи ЕНМКД: кейс (К); автоматизована навчальна система (АНС); дистанційний курс з Web-базуванням (ДК).

3.2. Кейс — комплект навчально-методичних матеріалів, який чітко структурований і відповідним чином сформований у спеціальний набір як у паперовому, так й електронному форматі.

3.3. Автоматизована навчальна система (АНС) — комплект навчально-методичних матеріалів, який реалізовано у вигляді комп’ютерної програми навчального призначення. АНС є однорідною за програмною реалізацією, інтерфейсними і дидактичними прийомами комп’ютерною програмою. АНС — це авторська інструментальна оболонка, яка дозволяє викладачам створювати ЕНМКД в рамках парадигм, що підтримуються даною системою.

3.4. Дистанційний курс з Web-базуванням — це мережевий дистанційний курс, який є ЕНМКД, реалізований у середовищі Internet або Intranet. ДК має такі переваги: орієнтація на гіпертекстову структуру Web-документа; доступ з будь-якого сервера в мережі Internet або локальної мережі Університету; можливість створення інтерактивних додатків; можливість інтегрування у Web-документ матеріалів різного виду — текстових, графічних, аудіо – та відео матеріалів.

4. Технологія створення та забезпечення доступу студентів до ЕНМКД

4.1. ЕНМКД розробляє керівник курсу (лектор), який відповідає за його якість і відповідність до встановлених вимог. Контроль за підготовкою ЕНМКД здійснює завідувач кафедри, декан факультету (директор інституту).

4.2. Створення ЕНМКД може здійснюватися двома способами – стандартним і каскадним.

Стандартний спосіб подання матеріалів передбачає, що кожна складова ЕНМКД є окремим фрагментом, аналогічним за своєю будовою друкованому текстові. Перевагою цього способу є простота переведення друкованих матеріалів у електронну форму. Недолік полягає у тому, що більшості студентів комфортніше читати текст не з екрану монітора, а з листка (сторінки).

Каскадний спосіб представлення матеріалів дозволяє використовувати сучасні інформаційні технології у повному обсязі. При цьому матеріали розбиваються на декілька рівнів деталізації. Отже, студент сам обирає свій «шлях» роботи з ЕНМКД, що забезпечує максимальну ефективність витрачання часу та збільшення швидкості знаходження потрібного матеріалу. Недолік цього способу полягає у необхідності додаткового перекомпонування матеріалів, отже й збільшення витрат часу та зусиль викладача. Однак, саме цей підхід дає можливість реалізувати дистанційне навчання.

4.3. Створення ЕНМКД, як будь-якої складної навчальної системи, повинно здійснювати поетапно. Доцільно виділити такі етапи: попередній, підготовчій, основний та завершальний.

На попередньому етапі: визначаються дисципліни, для яких створюються ЕНМКД; виконується ревізія наявних матеріалів (у паперовому та електронному вигляді), оцінюється їх якість та відповідність встановленим вимогам (зокрема, КМСОНП); визначається аудиторія, для якої адресується ЕНМКД; розробляються загальні та спеціальні підходи та вимоги до змісту; визначаються виконавці, оцінюються орієнтовні витрати часу та терміни завершення робіт; визначаються способи тиражування та носії інформації.

На підготовчому етапі здійснюється: створення сценарію ЕНМКД та його окремих складових ( в разі потреби – сценарії мультимедійних елементів); підбирається або готується матеріал (тексти, таблиці, графіки тощо).

Основний етап - виконується безпосереднє компонування ЕНМКД за допомогою обраних інструментальних засобів.

На завершальному етапі перевіряється правильність матеріалів ЕНМКД, виправлення виявлених помилок, збоїв при відтворенні інформації, тестування і апробація ЕНМКД у навчальному процесі. За результатами тестування і апробації здійснюється доробка ЕНМКД, а також проводиться його тиражування.

4.4. Тиражування та забезпечення доступу студентів до ЕНМКД здійснюється шляхом:

    видачі електронної версії на фізичних носіях;
    надання матеріалів у повному обсязі або окремих складових ЕНМКД на запит студента електронною поштою;
    розміщення ЕНМКД у спеціалізованій комп'ютерній лабораторії (комп’ютерному класі) кафедри (факультету, інституту, НКЦ, НКП);
    розміщення на Веб-сайті Університету (кафедри, факультету) або створення спеціалізованого навчального Веб-сайту.

4.5. Для забезпечення ефективного використання ЕНМКД до студентів усіх форм навчання встановлюються такі вимоги:

    наявність базового рівня інформаційної культури та навичок самостійної навчальної роботи;
    наявність базових знань у галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
    досвід застосування комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності.

5. Забезпечення процесу створення та впровадження ЕНМКД

5.1. Створення та впровадження ЕНМКД потребує організаційно-управлінського, науково-методичного, системотехнічного, матеріального, кадрового та фінансового забезпечення.

5.2. Організаційно-управлінське забезпечення передбачає керівництво процесом створення та впровадження ЕНМКД Вченою радою Університету, ректором, першим проректором, проректорами з навчальної роботи, начальником навчального управління, начальником управління нових форм навчання і методичного забезпечення навчального процесу, деканом факультету (директором інституту), вченою радою факультету (інституту), Науково-методичною радою Університету, науково-методичною радою факультету (інституту), завідувачем кафедри. Керівництво передбачає розроблення необхідних нормативних документів, прийняття рішень, контроль за якістю ЕНМКД тощо.

5.3. Науково-методичне забезпечення передбачає розроблення: єдиних наукових і методичних засад створення ЕНМКД; критеріїв і засобів контролю якості ЕНМКД; єдиних вимог до структури ЕНМКД; методики розроблення, апробації та впровадження ЕНМКД.

5.4. До системотехнічного забезпечення належать: апаратне забезпечення; телекомунікаційне забезпечення; програмне забезпечення; інформаційне забезпечення.

До апаратного забезпечення належать:

    комп’ютери та сервери для розміщення ЕНМКД, Веб-сайтів і відповідних сервісних служб;
    робочі станції для викладачів та персоналу, які забезпечують доступ студентів до ЕНМКД, а також для студентів різних форм навчання;
    мережеве обладнання для об'єднання серверів та робочих станцій у єдину локальну систему та їхнього підключення до Інтернет та Інтранет.

Телекомунікаційне забезпечення складається з:

    телекомунікаційного обладнання, що забезпечує об'єднання мереж;
    телекомунікаційного обладнання, яке забезпечує необхідну якість і пропускну здатність каналів зв'язку для інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу та їхнього доступу до інформаційних ресурсів, що є як в Університеті, так і в інших інформаційних джерелах, в тому числі у мережі Інтернет.

Програмне забезпечення охоплює:

   системне програмне забезпечення для підтримки роботи серверів і робочих станцій;
   прикладне програмне забезпечення для підтримки Веб-сайтів та інформаційних ресурсів;
  прикладне програмне забезпечення для викладачів і студентів, за допомогою якого створюється та використовується ЕНКД, провадиться навчальний процес за різними формами навчання;
    інше програмне забезпечення, яке створено в Університеті, рекомендується або розповсюджується для використання викладачами та студентами.

До інформаційного забезпечення належать інформаційні ресурси, які входять до складу ЕНМКД, електронні бібліотеки, БАДК, нормативно-правова база, що стосується навчального процесу, інші бази даних.

5.5. Матеріальне забезпечення охоплює матеріальні об'єкти, необхідні або використовуються у процесі створення та використання ЕНМКД (приміщення, обладнання, інвентар, бібліотечні фонди тощо). Матеріальне забезпечення повинно відповідати чинними стандартам, нормативам і нормам, в тому числі санітарно-гігієнічним.

5.6. Кадрове забезпечення передбачає наявність кваліфікованого персоналу (професорсько-викладацького складу, методистів, інженерно-технічних працівників, програмістів, веб-дизайнерів тощо), а також організацію систематичного підвищення кваліфікації науково-педагогічного та обслуговуючого персоналу з інформаційних і комунікаційних технологій, методики та технології електронного (комп'ютерного) навчання.

5.7. Фінансове забезпечення створення та впровадження ЕНМКД здійснюється за рахунок коштів: державного бюджету, отриманих за навчання студентів за державним замовленням; отриманих за навчання від студентів, що навчаються на договірних умовах; добровільних внесків і пожертв; грантів та інших зовнішніх надходжень, що не заборонені чинним законодавством України.

Ухвалено Вченою радою ТНЕУ, протокол № 3 від 10.10.2006 р.