Кафедра фінансів

Кафедра фінансів здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності “Фінанси”. Підготовка магістрів проводиться в межах магістерських програм “Управління державними фінансами” та “Управління місцевими фінансами”. Для відділення підготовки магістрів Центру довузівської, післядипломної та магістерської підготовки кафедра фінансів готує магістрів зі спеціальності “Державна служба”, спеціалізацій “Економіка” та “Бюджет і фінанси”.

 

Історія кафедри

Кафедра фінансів заснована у вересні 1969 р. з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності “Фінанси і кредит” та здійснення науково-дослідної роботи. У 1969–1973 рр. професорсько-викладацький склад кафедри фінансів складався з молодих кандидатів економічних наук, запрошених з вищих навчальних закладів Москви, Києва, Одеси, Ростова-на-Дону та фінансистів-практиків.

За свою історію кафедра фінансів мала кілька поділів, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Перший з них відбувся у 1973 р. з утворенням кафедри фінансів та кафедри грошового обігу і кредиту, а два останні – у 2001 р. з відокремленням кафедри податків та фіскальної політики і в 2002 р. з утворенням кафедри фінансів суб’єктів господарювання.

 

Завідувач кафедри

За всю історію кафедри фінансів її очолювали 6 завідувачів. Зокрема, упродовж 1969–1975 рр. цю посаду займав к.е.н., доцент Пекун Олександр Григорович, 1975–1984 рр. – к.е.н., доцент Андрущенко Володимир Леонідович, 1984–1989 рр. – д.е.н., професор Олексієнко Михайло Максимович, 1989–1994 рр. – к.е.н., доцент Фліссак Андрій Антонович, 1994–2007 рр. – д.е.н., професор Юрій Сергій Ілліч.

Із 2007 р. кафедру фінансів очолює д.е.н., професор Кириленко Ольга Павлівна, яка є автором понад 140 наукових праць, у т. ч. монографії “Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика)”, трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України (“Фінанси”, “Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)”, “Місцеві фінанси”); співавтор колективного навчального посібника “Бюджетна система України” та підручника “Фінанси”. За її редакцією у 2006 р. вийшов підручник “Місцеві фінанси”, затверджений Міністерством освіти і науки України.

Кириленко О.П. приймає участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації: здійснює керівництво аспірантами та пошукувачами, є членом спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03, членом експертної ради ВАК України з питань секторального аналізу та підприємництва, членом підкомісії “Фінанси і кредит” науково-методичної комісії за напрямом “Економіка та підприємництво” Міністерства освіти і науки України.

У 2002 р. Кириленко О.П. нагороджена грамотою управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Лауреат Всеукраїнської премії ім. С. Подолинського (2003 р.). За вагомий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки і вищої освіти, підготовку та виховання висококваліфікованих спеціалістів для галузей економіки і багаторічну сумлінну працю у 2006 р. нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

 

Науково-педагогічний і допоміжний персонал кафедри

Сьогодні на кафедрі фінансів працює 47 викладачів, з яких 3 доктори економічних наук та 27 кандидати економічних наук.

Доктори економічних наук:

1) Кириленко Ольга Павлівна

2) Андрущенко Володимир Леонідович

3) Дем’янишин Василь Григорович

Кандидати економічних наук:

1) Бескид Йосип Миронович

2) Білоус Ірина Ігорівна

3) Горин Володимир Петрович

4) Дерлиця Андрій Юрієвич

5) Дишкант Олег Васильович

6) Дишкант Ольга Василівна

7) Карпишин Наталя Іванівна

8) Кізима Тетяна Олексіївна

9) Коваль Світлана Любомирівна

10) Лободіна Зоряна Миколаївна

11) Лубкей Надія Петрівна

12) Лучка Андрій Васильович

13) Машко Андрій Іванович

14) Малиняк Богдан Степанович

15) Парижак Надія Володимирівна

16) Письменний Віталій Валерійович

17) Погріщук Галина Борисівна

18) Сидор Ірина Петрівна

19) Сидорчук Анатолій Андрійович

20) Стоян Віра Іванівна

21) Ткачук Наталія Миколаївна

22) Тріпак Мар’ян Миколайович

23) Тулай Оксана Іванівна

24) Хомин Ірина Петрівна

25) Шаварина Марія Петрівна

26) Шаманська Надія Володимирівна

27) Шашкевич Олександр Любомирович

Викладачі:

1) Булавинець Вікторія Михайлівна

2) Ванів Ольга Ігорівна

3) Гупаловська Мирослава Богданівна

4) Дем’янюк Антоніна Вікторівна

5) Карапетян Ольга Михайлівна

6) Квасниця Оксана Василівна

7) Клімчик Вікторія Вікторівна

8) Коломийчук Наталя Михайлівна

9) Комуніцька Марія Павлівна

10) Кручко Ольга Володимирівна

11) Мокрицька Анна Богданівна

12) Русін Віктор Миколайович

13) Савчук Світлана Василівна

14) Тимчук Олександр Йосипович

15) Шаманська Олена

16) Шулюк Богдана Степанівна

17) Ясеновська Тетяна Богданівна

Старші лаборанти:

1) Максимчак Богдана Володимирівна

2) Яворська Наталя Володимирівна

Інженер:

1) Кушнір Марія Володимирівна

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Науково-педагогічний персонал кафедри фінансів забезпечує викладання 18 навчальних курсів, а саме:

1) Фінанси;

2) Бюджетна політика і бюджетне планування;

3) Бюджетна система;

4) Бюджетний менеджмент;

5) Державний кредит;

6) Державний фінансовий контроль;

7) Державні фінанси в умовах демократії;

8) Казначейська система виконання державного бюджету;

9) Казначейська справа;

10) Методика та організація наукових досліджень;

11) Методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін;

12) Місцеві фінанси;

13) Основи наукових досліджень;

14) Система касового виконання бюджету;

15) Соціальне страхування;

16) Управління державним боргом;

17) Управління державними доходами і видатками;

18) Управління державними і місцевими фінансами.

 

Науково-дослідна робота кафедри

Викладачі та аспіранти кафедри фінансів активно займаються науково-дослідною роботою, виконуючи комплексну науково-дослідну тему: “Формування фінансовго механізму сталого розвитку” (науковий керівник: д.е.н., професор Кириленко О.П.).

За час існування кафедри опубліковано понад 50 підручників і навчальних посібників, 300 методичних розробок, 100 монографій. Основними з них є:

1) Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

2) Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с.

3) Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

4) Юрій С.І. Бюджетна система: Вишкіл студії: Навчальний посібник. – К.: ТАКСОН, 2002. – 256 с.

5) Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студії: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

6) Юрій С.І., Бескид Й.М. та ін. Бюджетна система України: Підручник. – Київ, ЦІОР. – 2000. – 400 с.

7) Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 590 с.

8) Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – Кондор, 2004. – 464 с.

Значним є доробок співробітників кафедри фінансів у вигляді одноосібних і колективних монографій, серед них слід відзначити:

1) Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX століття: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

2) Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К: НІОС, 2000. – 384 с.

3) Юрій С.І., Дем’янишин В.Г., Буздуган Я.М. Антологія бюджетного механізму. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 250 с.

4) Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 томах. – Т. 5. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, В.Г. Бодров та ін. – К: НДФІ, 2004. – 400 с.

5) Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / За ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.

6) Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Монографія / За заг. ред. В.Г. Бодрова. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 296 с.

7) Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теорія і практика бюджетних інвестицій: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 288 с.

8) Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія / Дем’янишин В.Г. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.

9) Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук І.О.Луніної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.

10) Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна падигма та домінанти розвитку: морограф. / Т.О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 431 с.

 

Адреса

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська 11.

Корпус № 1, ауд. 1416 – кафедра фінансів, ауд. 1412 – завідувач кафедри фінансів.

 

Контактні телефони

(0352) 47-50-50*11-138 – кафедра фінансів;

(0352) 47-50-50*11-328 – завідувач кафедри фінансів.

 

Електронна адреса

finance_tneu@wunu.edu.ua