Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності Тернопільського національного економічного університету засновано у 1969 році, тобто є однією із перших кафедр університету. На той час вона мала назву «кафедра бухгалтерського обліку та аналізу». Першим завідувачем кафедри був к. е. н., доцент Геннадій Якович Лебединський.
  

5 січня 1971 року кафедру розділили на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру економічного аналізу. Керівником кафедри бухгалтерського обліку призначили Антона Степановича Коваля, к.е.н., доцента, який виконував обов’язки завідувача до 18 лютого 1971 року. З цього часу кафедру очолював Іван Олексійович Белебеха, нині д.е.н., професор Харківського технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.
 
3 червня 1973 року відбувся другий поділ кафедри, внаслідок чого утворилися: кафедра бухгалтерського обліку у сільському господарстві та кафедра бухгалтерського обліку у промисловості. Завідувачем кафедри бухгалтерського обліку у промисловості обрали к.е.н., доцента Володимира Петровича Пальчука; у вересні 1979 року кафедру очолив к.е.н., доцент Михайло Степанович Кузів, а через 5 років (у вересні 1984 року) – к.е.н., доцент Михайло Семенович Пушкар, нині д.е.н., професор ТНЕУ.
 
Навесні 1985 року відбувся третій поділ кафедри. Цього разу виокремилася група викладачів, які викладали облік у капітальному будівництві. Вони створили спеціальну кафедру з назвою «кафедра економіки, обліку і аналізу в будівництві».
 

На початку 2003 року з ініціативи завідувача кафедри М.С. Пушкаря кафедру перейменували. Їй дали назву «кафедра обліку і контролінгу в промисловості».

 
28 серпня 2009 року відбулася четверта реорганізація кафедри шляхом об’єднання кафедр обліку в інвестиційній сфері та обліку і контролінгу у промисловості. Новоутворена кафедра отримала назву «обліку у виробничій сфері». Її очолив д.е.н., професор Зеновій Васильович Задорожний. З вересня 2014 р. в.о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері стала к.е.н., доцент Євгенія Костянтинівна Ковальчук, а з квітня 2015 р. цю посаду зайняла к.е.н., доцент Наталія Володимирівна Починок.
 
Сьогодні кафедра налічує 24 працівника, у т.ч. – 23 викладачі та 1 інженер.
 
Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку у виробничій сфері викладає дисципліни студентам І-V курсів за ступенями освіти «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Облік і оподаткування», а також для студентів необлікових спеціальностей, які навчаються на інших факультетах ТНЕУ.
 
Кафедра готує спеціалістів та магістрів з обліку і оподаткування, вчить їх приймати управлінські рішення на різних рівнях менеджменту підприємств.

При кафедрі функціонує магістратура, аспірантура та докторантура.

Щороку професорсько-викладацький колектив кафедри поповнюється кращими випускниками факультету обліку і аудиту, які згодом вступають до аспірантури та захищають кандидатські дисертації.

Вихованці кафедри працюють на керівних посадах в установах і підприємствах різних галузей.

Мета і завдання функціонування кафедри

Метою функціонування кафедри є підготовка до практичної діяльності фахівців з обліку та аудиту найвищої кваліфікації магістрів, спеціалістів, бакалаврів, а також докторів та кандидатів економічних наук.

З цією метою кафедра виконує наступні основні завдання: 

– здійснює значний обсяг науково-дослідної роботи в процесі виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних тем, написання монографій, підручників, навчальних посібників, статей у наукових фахових виданнях, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; 
– послідовно і цілеспрямовано проводить виховання студентів як майбутніх керівників та провідних фахівців у сфері обліку та аудиту на основі кращих традицій кафедри і понад сорокарічного досвіду спілкування зі студентами та випускниками; 
– сприяє працевлаштуванню, здійснює початковий супровід і консультує випускників кафедри з питань методики та організації роботи бухгалтерії, аудиторської фірми.
– забезпечує ефективне і якісне навчання студентів, аспірантів та докторантів відповідно до програмам їхньої підготовки. 

 
Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки із профільними кафедрами вітчизняних вищих навчальних закладів, зокрема Київського національного економічного університету, Київського національного торгівельно-економічного університету, Національного університету біоресурсів та природокористування, Житомирського державного технологічного університету, Львівської комерційної академії, Полтавського університету споживчої кооперації України, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Крім цього, професорсько-викладацький колектив кафедри тісно співпрацює із науковцями Німеччини, Польщі, Білорусі, Молдови, Словаччини, Російської Федерації.

 
За час існування кафедри її колектив видав майже 2 тисячі наукових праць загальним обсягом понад 10 тисяч ум. друк. арк. В тому числі понад 30 монографій, 7 підручників та 15 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 

Провідні науковці кафедри мають у власному доробку монографії, що відомі в Україні та за її межами. Зокрема:

за редакцією д.е.н., професора З.В. Задорожного кафедральна монографія "Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку” (2013 р.);
д.е.н., професор З.В. Задорожний опублікував монографію "Внутрішньогосподарський (управлінський) облік” (2006 р.);

професор, д.е.н. Я.Д. Крупка – монографії "Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів” (2000 р.) і "Облік інвестицій” (2001 р.);
професор, д.е.н. З.В. Гуцайлюк – 8 монографій з обліку і контролю в промисловості, в тому числі "Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности” (1983 р.); "Учет и контроль эффективности производства в пищевой промышленности” (1985р.); "Учет в управлении предприятиями и объединениями пищевой промышленности” (1988 р.); "Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції” (2013 р.).
професор Г.П. Журавель (у співавторстві з П.Я. Хомином) монографії "Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності” (2007 р.); "Теорії бухгалтерського обліку: ситуації” (2008 р.);
к.е.н., доцент В.М. Панасюк – монографії "Управління витратами виробництва” (1999 р.); "Витрати виробництва: управлінський аспект” (2005 р.);
 

Всеукраїнське визнання отримали: підручник "Фінансовий облік” (2010 р.) Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів; підручник "Облік у будівництві” (2008 р., 2005 р.) Я.Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник); навчальні посібники "Управлінський облік” (2010 р.) З. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська; "Облік в галузях економіки” (2010 р.) З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк; "Бухгалтерський облік (основи)” (2010 р.) В. Г. Мельник, А. Г. Богач; "Контролінг” (2010 р.) З. В. Задорожний, І. Є. Давидович, А. В. Фаїзов; "Основи технології” (О.М. Збожна), "Податковий облік” (2005 р., 2009 р.) З.В. Задорожний, Г. І. Гугул, Л.Г. Лещишин, І. Я. Омецінська, "Звітність підприємств” (2006 р.) П.Я. Хомин, Г.П. Журавель, "Курс управлінського обліку” (2007 р.) П.М. Герасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин, "Курс фінансового обліку” (2007 р.) Г. П. Журавель, П.Я. Хомин; "Державний фінансовий контроль” (2009 р.) Л. В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий і т.д.

Під керівництвом докторів, професорів кафедри підготовлено 32 кандидатів економічних наук.
 
Якість та ефективність підготовки і працевлаштування випускників кафедри
За весь період існування кафедри підготовлено для різних видів економічної діяльності понад 4000 фахівців з обліку і аудиту.

Випускники кафедри працюють бухгалтерами на підприємствах, в організаціях, закладах України і близького та далекого зарубіжжя, директорами аудиторських фірм й аудиторами, працівниками державної контрольно-ревізійної та податкової служб, фінансистами, викладачами.

 
Сотні випускників кафедри стали відомими в Україні та за кордоном людьми і керують великими підприємствами, працюють депутатами різних рівнів, в обласних та районних державних адміністраціях, міністерствах і відомствах.
 
Кафедра має дві філії на виробництві: аудиторська фірма «Консул» (м. Тернопіль) і ВАТ «Бережанський склозавод». На цих філіях студенти мають змогу проходити виробничу практику, отримувати кваліфіковані консультації, що виникають у них під час проведення практичних (семінарських) занять.
 
Стратегія кафедри щодо своїх випускників спрямована на те, щоб у максимально короткі терміни допомогти у працевлаштуванні усім, хто цього потребує. Перевага, насамперед, надається випускникам, які закінчили університет на «відмінно» і «добре», оволоділи комп’ютерними технологіями ведення обліку та аудиту, знають їхню нормативно-правову базу тощо.

 
Контакти: 
корпус № 2 (4 поверх), майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, 46020,
Телефон: 8(0352) 47-50-76, 47-50-50 (внутрішній 12-301, 12-310)
Сайт кафедри: http://kovs.wunu.edu.ua